Add parallel Print Page Options

Ang Paghahanap sa Katarungan

Kayong(A) mga namamahala at may kapangyarihan sa daigdig, mahalin ninyo ang katarungan;
taimtim ninyong isipin ang Panginoon,
at taos-pusong hanapin siya.
Matatagpuan siya ng mga hindi nag-aalinlangan sa kanya.
Nagpapakita siya sa mga lubos na nagtitiwala sa kanya.
Ngunit ang mga baluktot ang isipan ay di makalalapit sa Diyos.
Sinumang hangal na mangahas subukin ang kanyang kapangyarihan ay tiyak na mabibigo.
Ang Karunungan ay di papasok sa may masamang kalooban,
at di mananahan sa pusong alipin ng kasalanan.
Ang tunay na nagpapakabanal ay umiiwas sa mga manlilinlang.
Lumalayo siya sa lahat ng nagpapahayag ng kahangalan,
at di niya matitiis ang anumang pang-aapi o kawalang-katarungan.

Alam ng Diyos ang Ating Sinasabi

Ang Karunungan ay diwang magaan ang loob sa lahat,
ngunit hindi niya mapapayagang lapastanganin ang Diyos.
Sapagkat alam ng Diyos ang ating mga damdamin at isipan,
at naririnig niya ang lahat ng sinasabi natin.
Ang Espiritu[a] ng Panginoon ay laganap sa buong sanlibutan,
at siya ang nagpapanatili sa lahat ng bagay,
kaya alam niya ang bawat katagang sinasalita ng bawat nilalang.
Walang makakapagsabi ng di matuwid na di mapapansin ng Panginoon.
Batay sa katarungan, lalapatan ito ng angkop na parusa.
Ang mga binabalak ng mga walang takot sa Diyos ay isa-isang sisiyasatin.
Ang bawat sinasabi nila'y makakarating sa kaalaman ng Panginoon,
at tatanggap sila ng parusang angkop sa kanilang masasamang gawa.
10 Hindi ipahihintulot ng Diyos na may lumaban sa kanya.
At dahil naririnig niya ang lahat, hindi ninyo maililihim ang inyong mga paghihimagsik.
11 Kaya huwag kayong reklamo nang reklamo;
walang kabutihang maidudulot iyan.
Iwasan ninyo ang mga usapang udyok ng hinanakit.
Ang mga sinabi ninyo nang palihim ay tiyak na magbubunga,
At ang pagsisinungaling ay kapahamakan ng kaluluwa.

Ang Kamatayan ay Hindi Likha ng Diyos

12 Huwag ninyong hanapin ang inyong kamatayan sa pamamagitan ng masasamang gawa;
huwag kayong pumasok sa kapahamakan na kayo na rin ang may kagagawan.
13 Ang(B) kamatayan ay hindi gawa ng Diyos.
Hindi siya nalulugod sa pagkamatay ng alinmang may buhay.
14 Ginawa niya ang bawat nilalang upang magpatuloy,
at lahat ng nilalang niya ay mabuti at mahusay.
Wala silang kamandag na nakamamatay.
Ang kamatayan ay di naghahari sa daigdig na ito,
15 sapagkat ang katarungan ng Diyos ay walang kamatayan.
16 Ngunit(C) ang masasama ay naghahanap ng kamatayan sa pamamagitan ng kanilang mga gawa;
kinaibigan nila ang kamatayan at nakipagtipan dito,
sapagkat iyon ang nararapat nilang kasama.

Footnotes

  1. 7 Espiritu: o kaya'y kapangyarihan .