Add parallel Print Page Options

11 “Pumanatag ka,” sabi ni Holofernes. “Huwag kang matakot. Hindi ko sinasaktan ang sinumang gustong maglingkod kay Nebucadnezar, na hari ng sangkalupaan. Hindi ko pag-iisipang digmain ang mga kababayan mong nakatira sa kaburulan kung di nila ako hinamak. Sila na rin ang nag-udyok sa akin na gawin ito. Ngayon, sabihin mo kung bakit ka humiwalay sa kanila at umaanib sa amin. Nailigtas mo ang iyong buhay sa iyong pagparito. Pumanatag ka. Ligtas ka na sa panganib. Walang sinumang mananakit sa iyo rito. Papakitunguhan ka tulad ng mga nasasakupan ng aking panginoon na si Haring Nebucadnezar.”

Sumagot si Judith, “Panginoon ko, pahintulutan po ninyong makapagsalita ang inyong abang alipin. Ang sasabihin ko sa inyo sa gabing ito'y siyang katotohanan. Kung susundin ninyo ang aking ipapayo, gagawa ang Diyos ng isang bagay sa pamamagitan ninyo, at tiyak na kayo'y hindi mabibigo. Mabuhay(A) si Nebucadnezar, hari ng buong lupa, ang makapangyarihang nagsugo sa inyo upang magbigay-kaayusan sa lahat ng nilalang, at sumusumpa ako sa pangalan ng hari. Sa pamamagitan ninyo, hindi lamang mga tao ang naglilingkod sa kanya; maging ang maiilap na hayop, mga baka, at mga ibon ay naglilingkod din sa kanya. Utang nila sa inyong kapangyarihan ang kanilang buhay habang naghahari si Nebucadnezar. Nabalitaan namin ang tungkol sa inyong karunungan at kakayahan. Alam ng buong daigdig na sa buong Imperyo ng Asiria, kayo'y walang kapantay sa karunungan at kasanayan bilang mandirigma. Alam namin ang tungkol sa mga sinabi ni Aquior sa inyong kapulungan, sapagkat sinabi niya ito sa mga taga-Bethulia na nagligtas sa kanya. 10 Huwag ninyong ipagwalang-bahala ang sinabi niya, panginoon. Paniwalaan po ninyo sapagkat iyon ay totoo. Talaga pong hindi dumaranas ng parusa ang aming lahi at hindi kami natatalo ng kaaway, maliban kung kami'y magkasala laban sa aming Diyos.

11 “Subalit hindi kayo mabibigo ngayon, panginoon, sapagkat nakatakda na silang mamatay. Nasa ilalim sila ng kapangyarihan ng kasalanan, at kapag sila'y gumawa ng kamalian, mag-aalab sa kanila ang poot ng Diyos. 12 Dahil sa pagkaubos ng pagkain at inumin, ipinasya nilang patayin ang kanilang mga hayop, at kumain na rin ng mga bagay na ipinagbabawal ng Diyos na kainin. 13 Ipinasya(B) rin nilang kainin pati ang mga unang aning trigo at mga ikasampung bahagi ng alak at langis bagaman ito'y itinalaga at inilaan para sa mga pari na naglilingkod sa aming Diyos sa Templo ng Jerusalem—walang ibang dapat gumalaw niyon. 14 Nagsugo sila ng ilan para humingi ng pahintulot sa mga pinuno sa Jerusalem, sapagkat ang mga tagaroon ay gumawa na rin nito. 15 Sa sandaling tumanggap sila ng pasabi tungkol dito at kanilang isagawa ito, sa araw ring iyon ay ipalilipol sila sa inyo.

16 “Kaya't nang ito'y malaman ko, lumayo ako sa kanila. At dinala ako rito ng Diyos upang gawing kasama ninyo ang mga bagay na ikamamangha ng sanlibutan, kapag nabalitaan ng mga tao. 17 Ako na inyong alipin ay babaing relihiyosa. Araw-gabi, sinasamba ko ang Diyos na nasa langit. Mananatili ako rito, panginoon ko, at gabi-gabi, pupunta ako sa kapatagan at mananalangin sa Diyos. Ipapaalam niya sa akin kung nagkasala na sila. 18 Agad akong babalik at sasabihin ito sa inyo; at pangunahan na ninyo ang inyong mga kawal. Hindi makakalaban sa inyo ang sinuman sa kanila. 19 Ituturo ko sa inyo ang daang patawid sa Juda hanggang marating ninyo ang Jerusalem, at ilalagay ko ang inyong trono sa gitna ng lunsod. Susunod sila sa inyo na parang mga tupang nawalan ng pastol. Kahit na isang aso'y hindi tatahol sa inyo. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang mga magaganap na ito at isinugo ako upang ipahayag naman sa inyo.”

20 Nasiyahan si Holofernes at ang lahat ng kasama niya sa mga sinabing iyon ni Judith. Namangha sila sa kanyang karunungan. 21 Sabi nila, “Sa buong daigdig ay walang babaing makakapantay sa kagandahan at katalinuhan niya.”

22 At sinabi ni Holofernes, “Salamat sa Diyos sa pagsusugo sa iyo rito mula sa inyong bayan upang bigyan kami ng tagumpay at ng kapahamakan naman sa mga humamak sa aking hari! 23 Napakaganda mo at mabubuti ang iyong sinabi. Kung gagawin mo ang iyong ipinangako, ang iyong Diyos ay magiging aking Diyos. Ikaw naman ay titira sa palasyo ni Haring Nebucadnezar at matatanyag sa buong daigdig!”