Add parallel Print Page Options

Judas

Xmaⁿndye nnˈaⁿ na mˈaⁿ cwentaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom

Ja Judas matseiljeiya cartawaañe. Cwiluiindyo̱ tsˈaⁿ na mandiˈntjomtyeⁿ nnom Jesucristo. Tiˈxio̱o̱ya jndyu Jacobo. Cartawaañe matseicwano̱ⁿya juunaˈ nda̱a̱ nnˈaⁿ na maˈmaⁿ Tsotya̱a̱ya Tyˈo̱o̱tsˈom na macwjiˈño̱o̱ⁿ joona na macwjaaˈñê cwentaaⁿˈaⁿ, ncˈe na matseitjoomˈnaˈ joona ñequio Jesucristo. Quiaa Tyˈo̱o̱tsˈom na nleijndyeti na nntoˈñoomˈyoˈ na wiˈ tsˈoom ˈo, ñequio na meiⁿcwii ñomtiuu ticˈomˈyoˈ ñequio na candyaˈ tsˈoom ˈo.

Mˈaⁿ nnˈaⁿ na cwinquioˈnnˈaⁿ

ˈO nnˈaⁿya na wiˈ tsˈo̱o̱ⁿya, jnda̱ seiqueeⁿnaˈ tsˈo̱o̱ⁿ na nntseiljeiya cwii ñˈoom cwentaˈyoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ juu na tjoomˈ na macwjiˈnˈmaaⁿñe Tyˈo̱o̱tsˈom jaa, sa̱a̱ jeˈ maqua̱ⁿya cwenta na macaⁿnaˈ na catseijndo̱ˈa nˈomˈyoˈ na cjooˈ nˈomˈyoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ juu na cwilayuˈya nˈo̱o̱ⁿya na juunaˈ ñejom tquiaaⁿ na laxmaⁿ nnˈaⁿ cwentaaⁿˈaⁿ. Ee mˈaⁿ nnˈaⁿ quiiˈntaaⁿˈyoˈ na cwilajomndyena ñˈeⁿndyoˈ sa̱a̱ cwinquioˈnnˈaⁿna ˈo. Ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na jachˈee xuee teiljeii maˈmo̱ⁿnaˈ cantyja ˈnaaⁿna na nntˈuiiwiˈnaˈ joona chaˈxjeⁿ laxmaⁿna na nntjoomna. Joona ticˈomna cantyja ˈnaaⁿˈaⁿ, ee cwiwilˈueeˈndyena juu naya na matseixmaaⁿ na wanaaⁿ na nncˈomyana ñequio nnˈaⁿ ndoˈ naljoˈ cwilˈana cwitjeiiˈndyena cantyja ˈnaaⁿˈ Jesucristo na cwiluiiñê na matsa̱ˈntjoom jaa ndoˈ macanda̱ nqueⁿ tjacantyja na tˈmaⁿ cwiluiiñê jo nda̱a̱ya.

Meiiⁿ na ntyjii na manquiuˈyoˈ ñˈoomwaa sa̱a̱ lˈue tsˈo̱o̱ⁿ na cjaañjoomˈ nˈomˈyoˈ na ya tjeiˈ Tyˈo̱o̱tsˈom nnˈaⁿ Israel ndyuaa Egipto sa̱a̱ jnda̱nquiacheⁿ sˈaaⁿ na tja̱ ntˈomndye joona na tîcalaˈyuˈna ñˈeⁿñê. Ndoˈ mati cjaañjoomˈ nˈomˈyoˈ nquiee ángeles na ticaljooˈndyena tsˈiaaⁿ na laxmaⁿna, hasta ˈndyena yuu na seijndaaˈñe Tyˈo̱o̱tsˈom cwentaana, maleichom joona na pra̱so meiⁿ xocantycwii na chuˈtyeⁿndyena lˈuaancjo yuu na jaaⁿñeñˈeⁿ hasta juu xuee quia na nncuˈxeeⁿ chaˈtso. Mati nnˈaⁿ tsjoom Sodoma ñequio Gomorra ñequio nnˈaⁿ ntˈomcheⁿ njoom ndiocheⁿ, tquiandyeñˈeⁿna na lˈana meiⁿquia nnom na queeⁿ nˈom seiina nchii chaˈxjeⁿ na seijndaaˈñe Tyˈo̱o̱tsˈom na nncˈom nnˈaⁿ, ndoˈ na luaaˈ tyolˈa nnˈaⁿ njoomˈñeeⁿ tseixmaⁿnaˈ cwii na maˈmo̱ⁿnaˈ na nntˈuiiwiˈ chom na tijoom canduuˈ nnˈaⁿ na nmeiiⁿˈ cwilˈa.

Naⁿˈñeeⁿ na mˈaⁿna quiiˈntaaⁿˈyoˈ meiiⁿ na manquiuna na tuii na ljoˈ, sa̱a̱ laxmaⁿna nnˈaⁿ na cwicatsoona ndaa, cwilaˈndaaˈndyena seiina, lˈo̱na na nlqueⁿ Ta Jesús xjeⁿ joona, cwilaˈjnaaⁿˈna ángeles na tˈmaⁿ cwiluiindye cañoomˈluee. Sa̱a̱ ángel na cwiluiitquieñe na jndyu Miguel quia na seijmeiⁿˈñê nnom tsaⁿjndii cantyja ˈnaaⁿˈ seiˈtsˈo ˈnaaⁿˈ Moisés, tîcatseijnaaⁿˈaⁿ cweˈ tsoom nnom juu: “Nquii Ta Tyˈo̱o̱tsˈom catseitiaaⁿˈaⁿ ˈu.” 10 Sa̱a̱ naⁿmˈaⁿˈ wiˈ ñˈoom cwilaˈneiⁿna nacjooˈ meiⁿnquia na ticalaˈno̱ⁿˈna, ndoˈ chjoowiˈ na ndyaˈ cwilaˈno̱ⁿˈtina, cwilaˈno̱ⁿˈna joˈ cweˈ na cˈeeˈ nˈomna, chaˈcwijom quiooˈ na cweˈ machˈeetoyoˈ. Ndoˈ cantyja ˈnaaⁿ joˈ cwilaˈndaaˈndye cheⁿnquieena.

11 Nlcoˈwiˈnaˈ naⁿmˈaⁿˈ ee cwiˈoontyjo̱na chaˈxjeⁿ na sˈaa Caín. Cha na nntaˈntjomna sˈom cwilaˈjomndyena na tisˈa sˈaa Balaam ndoˈ cwilawendyena nacjooˈ Tyˈo̱o̱tsˈom chaˈxjeⁿ seiweñe Coré ndoˈ ncˈe na ljoˈ sˈaaⁿ seicueeˈ Tyˈo̱o̱tsˈom jom. 12 Matseijnaaⁿˈnaˈ ˈo na ñˈeeⁿ naⁿmˈaⁿˈ quia na cwilajomndyoˈ ñˈeⁿ ncˈiaaˈyoˈ na cwilayuˈ na tjoomˈ cwicwaˈyoˈ na cwicañjom nˈomˈyoˈ Ta Jesús ndoˈ naⁿmˈaⁿˈ ñequio na neiiⁿna cwicwaˈna ndoˈ cwiwena ñˈeⁿndyoˈ meiⁿ ticoˈtianaˈ nquiuna. Matseijomnaˈ joona chaˈcwijom tsˈaⁿ cweˈ mˈaaⁿˈ tsˈom cantyja ˈnaaⁿˈ nquii meiⁿ ticateixˈee canmaⁿ. Joona laxmaⁿna chaˈcwijom nchquiu na wjaachuu jndye na tjaa ndaluaaˈ cachonaˈ. Matseijomnaˈ joona chaˈna nˈoom na meiiⁿ na jnda̱ tueˈntyjo̱ xjeⁿ na nlˈanaˈ ta̱, sa̱a̱ tjaa ta̱ colˈanaˈ, na we ndiiˈ tja̱naˈ ee na jnda̱ tyenaˈ xeⁿ quiiˈ nchˈioonaˈ. 13 Cantyja na cwilˈa naⁿmˈaⁿˈ laˈxmaⁿna chaˈna nmo̱ⁿ tˈmaⁿ ndaaluee na mandyontquienaˈ chomˈ na tjoomˈ na cwajndii ntˈa, laˈxmaⁿna chaˈna cancjuu na tijndaaˈ cwaaⁿ ntyja cwiˈoonaˈ. Majndaaˈ na ticantycwii na nljooˈndyetyeⁿ naⁿmˈaⁿˈ yuu na ntomñˈeⁿ najaaⁿ.

14 Mati Enoc, tsaⁿ na jnda̱ ntquieeˈ ndiiˈ na teiˈcantyjooˈ tsjaaⁿ ˈnaaⁿˈ Adán, tyotseineiiⁿ ñˈoom na tˈmo̱ⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom naquiiˈ tsˈoom cantyja ˈnaaⁿ naⁿmˈaⁿˈ. Tsoom: “Ntˈiaya nquii na cwiluiiñe na matsa̱ˈntjom chaˈtso na macwjeeˈcañoom ñequio meiⁿ meiⁿcheⁿ nnˈaⁿ na ljuˈ nˈom, 15 na nncuˈxeeⁿ chaˈtso nnˈaⁿ ndoˈ na nntˈuiiweeⁿˈeⁿ chaˈtsondye joona cantyja natia na jnda̱ ñelˈana ndoˈ na nntsˈaaⁿ na nntˈuiityeⁿnaˈ nnˈaⁿ na jeeⁿ tia ñejlaˈxmaⁿ cantyja ˈnaaⁿ chaˈtso nnom natia na jnda̱ ñelˈa, ndoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ chaˈtso ñˈoom wiˈ na jnda̱ ñejlaˈneiⁿna nacjoomˈm.” 16 Naⁿmˈaⁿˈ ñequiiˈcheⁿ cwilancjooˈndyena ljoˈ cwiluii na ticjaaweeˈ nquiuna na cwilˈa ntˈomcheⁿ, ljoˈ na cwilˈa ncˈiaana cwiluena xocwilˈue joˈ. Ñequiiˈcheⁿ lˈue nˈomna na caluii natia na queeⁿ nˈom seiina. Sˈa ñˈoom cwilaneiⁿna ndoˈ caˈnaaⁿˈndyena cha nnquioo sˈom lueena.

Matseijndo̱ˈ Judas nˈom nnˈaⁿ na cwilayuˈ

17 Sa̱a̱ ˈo nnˈaⁿya na cwilaˈyuˈ na jnda ntyjiiya ˈo, cjaanjoomˈ nˈomˈyoˈ ñˈoom na jaachˈee xuee tyoñequia apóstoles cwentaaˈ Ta Jesucristo, 18 na tyoluena nda̱a̱ˈyoˈ: “Joo ncuee na macanda̱ nncˈom nnˈaⁿ na nlaˈneiⁿ ñˈoom ticueeˈ tsˈom nacjooˈ ñˈoom naya ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom. Ndoˈ nlˈana chaˈtso nnom na tiljuˈ na cwilaˈqueeⁿ nˈomna.” 19 Jnaaⁿ joona na cwito̱ⁿˈndye nnˈaⁿ na cwilaˈyuˈ. Cwilaˈñˈoomˈndyena cantyja ˈnaaⁿ joo na queeⁿ nˈom seiina, meiⁿ ticalaxmaⁿna Espíritu na cwiluiiñe Tyˈo̱o̱tsˈom.

20 Sa̱a̱ ˈo jeˈ nnˈaⁿya na jeeⁿ jnda ntyjiiya, caljooˈndyoˈtyeⁿˈyoˈ naquiiˈ juu na cwilaˈyuˈya nˈomˈyoˈ na ljuˈ tseixmaⁿnaˈ. Calaneiⁿˈyoˈ nnom Tyˈo̱o̱tsˈom ñequio juu najndeii na matseixmaⁿ Espíritu Santo. 21 ˈO caljooˈndyoˈ cantyja na mˈaaⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom na candyaˈ tsˈoom ˈo ndoˈ cwindoˈyoˈ juu xuee quia nquii Jesucristo na cwiluiiñê na matsa̱ˈntjoom jaa nncwjeeˈnnaaⁿˈaⁿ, xjeⁿˈñeeⁿ ncˈe na wiˈ tsˈoom jaa nñequiaaⁿ na nntoˈño̱o̱ⁿya na ticantycwii na nntando̱o̱ˈa.

22 Nnˈaⁿ na we waa na mˈaaⁿˈ nˈom cantyja ˈnaaⁿ ñˈoommeiiⁿ, catˈmo̱ⁿˈyoˈ nda̱a̱na cha ñecwii nlaˈtiuuna. 23 Ndoˈ ntˈomcheⁿ nnˈaⁿ na jnda̱ tjachuunaˈ joona cantyja ˈnaaⁿˈ ñˈoom na cwitˈmo̱o̱ⁿ naⁿmˈaⁿˈ, catjeiˈnˈmaaⁿndyoˈ joonaˈ chaˈcwijom na macwjiˈ tsˈaⁿ xˈiaaⁿˈaⁿ quiiˈ chom. Ndoˈ ñequio ntˈomcheⁿ cˈomˈyoˈ na wiˈ nˈomˈyoˈ joona sa̱a̱ cˈomˈyoˈ na nquiaˈyoˈ na juu natia na laxmaⁿna tincwˈuaaˈndyoˈ joonaˈ.

Ñˈoom na macanda̱ na matseitˈmaaⁿˈñenaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom

24 Nnom Nqueⁿ na waa najndeii na cwiluiiñê na nncwañomˈm ˈo na tincjuˈcjenaˈ ˈo na ñequio na neiiⁿˈeⁿ nntsˈaaⁿ na nncwintyjeˈyoˈ jo nnoom yuu na jeeⁿ caxuee na mˈaaⁿ na meiⁿcwii tilaˈtjo̱o̱ndyoˈ jo nnoom, 25 nnom Nqueⁿ na ñequiiˈcheⁿ cwiluiiñê Tyˈo̱o̱tsˈom na macwjiˈnˈmaaⁿñê jaa cantyja ˈnaaⁿˈ Jesucristo na jom cwiluiiñê na matsa̱ˈntjoom jaa calaˈtˈmaaⁿˈndyo̱ jom, jom cwitaaˈjndya̱a̱ya jo nda̱a̱ya, jom chaˈtso najndeii matseixmaaⁿ, ndoˈ na maqueeⁿ xjeⁿ chaˈtso, chaˈxjeⁿ tyoontycwii na ñejndyowanaˈ, na waa na jeˈ, ndoˈ na ticantycwii na cwiwjaatinaˈ. Amén.