Add parallel Print Page Options

Teitquiooˈñe Jesús nda̱a̱ ntquieeˈndyô̱ jâ

21  Jnda̱ tuii nmeiⁿˈ, Jesús seicaˈmo̱ⁿñennaaⁿˈaⁿ nda̱a̱ jâ nnˈaⁿ na cwilajomndyô̱ ñˈeⁿñê. Sˈaaⁿ na ljoˈ yocheⁿ na mˈaaⁿyâ xndyaaˈ ndaaluee Tiberias. Luaa waa na seicaˈmo̱ⁿñê nda̱a̱yâ. Ñeˈnaaⁿˈ mˈaaⁿ Simón Pedro ñequio Tomás tsaⁿ na cwilˈuuyâ catyeⁿnquiee, ñequio Natanael na jnaⁿ Caná tsˈo̱ndaa Galilea, ñequio wendyô̱ jâ ntseinda Zebedeo ñequio ntˈomcheⁿ ncˈiaayâ na tˈmaⁿ Jesús na calaˈjomndyô̱ ñˈeⁿñê. Tso Simón Pedro nda̱a̱yâ:

Jo̱cwjiiˈa catscaa.

Lˈuuyâ nnoom:

—Cwitsaayâ ñˈeⁿndyuˈ.

Quia joˈ saayâ, tuo̱o̱yâ tsˈom wˈaandaa. Sa̱a̱ juu tsjomˈñeeⁿ meiⁿcwii catscaa tîcatjeiiˈâ. Ndoˈ jnda̱ wjaawixuee, quia joˈ tyjeeˈcañoom Jesús jâ. Meintyjeeⁿˈeⁿ ˈndyoo ndaaluee, sa̱a̱ tîcalaˈno̱o̱ⁿˈâ na manqueⁿ joˈ. Quia joˈ taxˈeeñê nda̱a̱yâ:

—ˈO tyja̱no̱ⁿ, ¿aa jnda̱ tjeiˈyoˈ calcaa?

Tˈo̱o̱yâ nnoom:

—Tjaaˈnaⁿ.

Matsoom nda̱a̱yâ:

—Catueˈyoˈ tsquiˈ ˈnaⁿˈyoˈ ntyjaaˈ wˈaandaa ntyjaya, quia ljoˈcheⁿ nliuˈyoˈ calcaa.

Ndoˈ tua̱a̱ˈâ juunaˈ joˈ joˈ, jnda̱ joˈ tileicanda̱a̱ nntjeiiˈâ juunaˈ cweˈ ee jeeⁿcheⁿ ndyaˈ jndye calcaa chuunaˈ. Quia joˈ ja na jeeⁿ wiˈ tsˈom Jesús, tsjo̱o̱ya nnom Pedro:

—Juu Ta Jesús luaaˈ.

Quia jñeeⁿ na ljoˈ tsjo̱o̱, tcweeⁿ liaa maseta, ee jnda̱ tjeiiⁿˈeⁿ juunaˈ na machˈeeⁿ tsˈiaaⁿ. Jnda̱ joˈ tjuˈñê tsˈom ndaaluee, mana tueⁿˈeⁿ tyuaatcwii. Ndoˈ ntˈomndyô̱ jâ tquio̱ntyjo̱o̱yâ chaˈna wenˈaaⁿ nchooˈ nqui ncˈaa ñˈeⁿ wˈaandaa chjoo, chii squia̱a̱yâ tyuaatcwii. Ndoˈ saantyjaandyô̱ tsquiˈ na tooˈ ñjom calcaa. Quia na jnda̱ squia̱a̱yâ tyuaatcwii, ntyˈiaayâ ñoom na cwico, ndoˈ ljo catscaa ñˈeⁿ tyooˈ cjoo ñoomˈñeeⁿ, cwineiiⁿnaˈ. 10 Matso Jesús nda̱a̱yâ:

—Quiochoˈyoˈ ntˈom calcaa na jnda̱ tjeiˈyoˈ jeˈ.

11 Quia joˈ tuo̱ Simón Pedro tsˈom wˈaandaa chjoo. Jndyoñˈoom tsquiˈ tyuaatcwii na tooˈnaˈ ñjom calcaa ntˈmaⁿ. Tueˈntyjo̱ jooyooˈ cwii siaⁿnto waljooˈ wenˈaaⁿ nchooˈ nqui nchooˈ ndyeeyoˈ. Ndoˈ meiiⁿ na jeeⁿ ndyaˈ jndye calcaaˈñeeⁿ, sa̱a̱ tîcatyˈiooˈ tsquiˈ. 12 Matso Jesús nda̱a̱yâ:

—Quioˈyoˈ nlcwaˈyoˈ.

Sa̱a̱ meiⁿcwiindyô̱ jâ na cwilajomndyô̱ ñˈeⁿñê, ticˈoom na tˈmaⁿ tsˈom na nncwaxˈee nnoom, ¿ˈÑeeⁿ ˈu? Ee manquiuuyaayâ na manquii Ta Jesús joˈ. 13 Quia joˈ seicandyooˈñe Jesús nacañoomyâ. Toˈñoom tyooˈ ñˈeⁿ catscaa. Tquiaaⁿ joonaˈ nda̱a̱yâ.

14 Cantyjati na tquiaa Tyˈo̱o̱tsˈom na tandoˈxcoom na tueeⁿˈeⁿ, luaaˈ jnda̱ ndyee ndiiˈ na seicaˈmo̱ⁿñê nda̱a̱ jâ na cwilajomndyô̱ ñˈeⁿñê tsˈiaaⁿ na machˈeeⁿ.

Ñˈoom na sa̱ˈntjom Jesús Simón Pedro

15 Ndoˈ quia na jnda̱ tcwaaˈâ taxˈee Jesús ˈndyoo Simón Pedro. Tsoom:

—ˈU Simón jnda Jonás, ¿aa ja jndati ntyjiˈ nchiiti tsˈiaaⁿmeiⁿˈ na macheˈ?

Tˈo̱o̱ⁿ, matsoom:

—Mayuuˈ Ta, ntyjiˈ na ˈu wiˈ tsˈo̱o̱ⁿya.

Matso Jesús nnoom ñˈoom na wjaañoomˈ:

—Quiaaˈ na nlcwaˈ canmaⁿ nchˈu cwentaya.

16 Jnda̱ we ndiiˈ taxˈeennaaⁿˈaⁿ nnom Pedro:

—ˈU Simón, jnda Jonás, ¿aa mayuuˈ na jndati ntyjiˈ ja?

Tˈo̱ Pedro:

—Mayuuˈ Ta, ntyjiˈ na wiˈ tsˈo̱o̱ⁿya ˈu.

Tsonndaˈ Jesús ñˈoom na wjaañoomˈ:

—Cateixeˈ canmaⁿ cwentaya.

17 Na jnda̱ ndyee ndiiˈ taxˈeeñê nnom Pedro. Tsoom:

—ˈU Simón, jnda Jonás, ¿aa wiˈ tsˈomˈ ja?

Seichjooˈnaˈ tsˈom Pedro na jnda̱ ndyee ndiiˈ mawaxˈeeñe Jesús: “¿Aa wiˈ tsˈomˈ ja?” Quia joˈ tˈo̱o̱ⁿ, tsoom:

—Ta, chaˈtso matseiˈno̱ⁿˈ. Ndoˈ mantyˈiaˈnchaaˈndyuˈ na wiˈ tsˈo̱o̱ⁿya ˈu.

Matso Jesús nnoom:

—Cateixeˈ canmaⁿ cwentaya. 18 Ñˈoom na mayuuˈcheⁿ matseicandiiya ˈu. Quia ñetˈoomˈ na xcwe tsˈaⁿndyuˈ, seijndaaˈndyuˈ na nntsaˈ meiⁿljoˈcheⁿ na lˈue tsˈomˈ, ndoˈ tjaa ˈñeeⁿ juu na nntseitsaaⁿˈñe ˈu yuu na ñeˈcjaˈ. Sa̱a̱ quia na jnda̱ teincˈuaaˈndyuˈ nntseiliuuˈ lˈo̱ˈ ndoˈ nntseityeⁿ cwiicheⁿ tsˈaⁿ ˈu na nncjaañˈoom ˈu yuu na tiñeˈcjaˈ.

19 Luaaˈ ñˈoom na tso Jesús na maˈmo̱o̱ⁿ ljoˈ cwii nnom na nntsˈaanaˈ na nncueˈ Pedro, na cantyja ˈnaaⁿˈ joˈ nntseitˈmaaⁿˈñenaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom. Quia na jnda̱ seineiiⁿ ñˈoommeiⁿˈ, matsoom:

—ˈU candyoˈntyjo̱ˈ naxa̱ⁿˈa.

Ñˈoom na seineiⁿ Jesús cantyja ˈnaaⁿˈ Juan

20 Teiqueⁿ Pedro ndoˈ ntyˈiaaⁿˈaⁿ na jo̱ntyjo̱ ja na candyaˈ tsˈom Jesús ja, ndoˈ maja na seintyjo̱ndyo̱ jo ndoˈ jñaaⁿ quia na tcwaaˈâ teijaaⁿˈñeeⁿ ñˈeⁿñê juu xjeⁿ na taxˈa̱ya ˈñom: “Ta, ¿ˈñeeⁿ juu tsˈaⁿ na nñequiaa cwenta ˈu?” 21 Ndoˈ quia ntyˈiaaˈ Pedro na jo̱ntyjo̱, taxˈeeñê ˈndyoo Jesús. Tsoom:

—Ta, ndoˈ tsaⁿmˈaaⁿˈ jeˈ, ¿ljoˈ cwii nnom na nntjoom?

22 Tˈo̱ Jesús nnoom:

—Xeⁿ lˈue tsˈo̱o̱ⁿ na ñecˈoom hasta quia nndyo̱o̱nndaˈa, ¿ljoˈ machˈeenaˈ ˈu? ˈU candyoˈntyjo̱ˈ naxa̱ⁿˈa.

23 Quia joˈ tˈom ñˈoom quiiˈntaaⁿ nnˈaⁿ na cwilaˈyuˈ na tso Jesús na xocˈio̱ya. Sa̱a̱ nchii matsoom na xocˈio̱. Tomti tsoom: “Xeⁿ lˈue tsˈo̱o̱ⁿ na ñecˈoom hasta quia nndyo̱o̱nndaˈa, ¿ljoˈ machˈeenaˈ ˈu, Pedro?”

24 Maja luaa joˈ. Maja matseiljeiya ñˈoommeiⁿˈ. Ndoˈ joo ñˈoom na macwjiˈyuuˈndyo̱, ñˈoom na mayuuˈ joˈ, nchii cweˈ na maquiuˈnnˈaⁿya.

25 Ndoˈ jndye ntˈomcheⁿ tsˈiaaⁿ maniom na sˈaa Jesús. Mˈaaⁿˈ tsˈo̱o̱ⁿ xeⁿ nleiljeii cwii ndoˈ cwii joonaˈ, machˈeenaˈ ntyjii na xocwijndeii tsjoomnancue libros na nluii na nleiljeii joo joˈ. Mantyjati luaaˈndyo.

Bible Gateway Sponsors