A A A A A
Bible Book List

Juan 17 Ang Salita ng Diyos (SND)

Nanalangin si Jesus Kara sa Kaniyang Sarili

17 Sinabi ni Jesus ang mga bagay na ito at tumingin siya sa langit at nagsabi:
    Ama ang oras ay dumating na. Luwalhatiin mo ang
iyong Anak at nang luwalhatiin ka rin naman ng Anak.
Kung paanong binigyan mo siya ng kapamahalaan sa
lahat ng tao, sa gayunding paraan siya ay magbibigay ng
buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa
kaniya. Ito ang buhay na walang hanggan: Ang makilala
ka nila, ang tanging Diyos na totoo at si Jesucristo na
iyong sinugo. Niluwalhati kita sa lupa. Ginanap ko ang
gawaing ibinigay mo sa akin upang aking gawin.
Ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyong sarili ng
kaluwalhatiang taglay ko nang kasama ka bago pa likhain
ang sanlibutan.

Ipinanalangin ni Jesus ang mga Alagad

Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga taong
ibinigay mo sa akin mula sa sangkatauhan. Sila ay iyo at
ibinigay mo sila sa akin. Tinupad nila ang iyong salita.
Ngayon ay alam nila na lahat ng mga bagay na ibinigay
mo sa akin ay mula sa iyo. Ito ay sapagkat ibinigay ko sa
kanila ang mga salitang ibinigay mo sa akin. Tinanggap
nila ang mga ito. Totoong alam nila na ako ay nagmula sa
iyo. Sila ay sumampalataya na ikaw ang nagsugo sa akin.
Ipinapanalangin ko sila. Hindi ko ipinapanalangin ang
sangkatauhan kundi sila na ibinigay mo sa akin sapagkat
sila ay iyo. 10 Ang lahat ng sa akin ay iyo at ang mga sa
iyo ay akin. Ako ay naluluwalhati sa kanila. 11 Ngayon ay
wala na ako sa sanlibutan ngunit sila ay nasa sanlibutan
pa. Ako ay patungo sa iyo. Banal na Ama, ingatan mo sila
sa iyong pangalan, sila na ibinigay mo sa akin. Ingatan mo
sila upang sila ay maging isa, kung papaanong tayo ay isa.
12 Nang ako ay kasama nila sa sanlibutan ay iningatan ko
sila sa iyong pangalan. Ang mga ibinigay mo sa akin ay
iningatan ko. Walang sinuman sa kanila ang napahamak
maliban sa kaniya na anak ng kapahamakan upang ang
kasulatan ay matupad.
13     Pupunta ako sa iyo ngayon. Ang mga bagay na ito
ay sinasabi ko sa sanlibutan upang ang aking kagalakan ay
malubos sa kanila. 14 Ibinigay ko sa kanila ang iyong
salita. Sila ay kinapootan ng sangkatauhan dahil sila ay
hindi taga-sanlibutan, tulad ko rin na hindi taga-sanlibutan.
15 Hindi ko idinadalangin na kunin mo sila sa sanlibutan
kundi ingatan mo sila mula sa kaniya na masama. 16 Sila
ay hindi taga-sanlibutan tulad ko na hindi taga-sanlibutan.
17 Pakabanalin mo sila sa pamamagitan ng iyong katotohanan.
Ang iyong salita ay katotohanan. 18 Kung papaanong
sinugo mo ako sa sanlibutan, gayundin naman sinugo
ko sila sa sanlibutan. 19 Para sa kanilang kapakanan pinabanal
ko ang aking sarili upang sila ay maging banal din naman
sa pamamagitan ng katotohanan.

Ipinanalangin ni Jesus ang Lahat ng Mananampalataya

20 Hindi lamang sila ang aking mga idinadalangin.
Idinadalangin ko rin naman ang mga sasampalataya sa
akin sa pamamagitan ng salita nila. 21 Idinadalangin ko
na sila ay maging isa, Ama, tulad mo na sumasa akin at
ako ay sumasa iyo. Idinadalangin ko na silang lahat ay
maging isa sa atin, upang ang sangkatauhan ay
sumampalataya na ikaw ang nagsugo sa akin. 22 Ang
kaluwalhatian na ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa
kanila upang sila ay maging isa tulad natin na isa. 23 Ako
ay nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang sila ay maging
ganap na isa at upang malaman ng sangkatauhan na
isinugo mo ako. At malaman din nila na iniibig mo sila
tulad ng pag-ibig mo sa akin.
24     Ama, nais ko na ang mga ibinigay mo sa akin ay
makasama ko sa kinaroroonan ko. Ito ay upang mamasdan
nila ang aking kaluwalhatian na iyong ibinigay sa akin.
Sapagkat iniibig mo na ako bago pa itinatag ang sanlibutan.
25     Amang matuwid, hindi ka nakilala ng sangkatauhan.
Ngunit nakikilala kita at alam ng mga ito na ako ay sinugo
mo. 26 Inihayag ko sa kanila ang iyong pangalan at
ihahayag pa, upang ang pag-ibig mo, na kung saan ay
inibig mo ako, ay mapasakanila at ako ay sumakanila.

Ang Salita ng Diyos (SND)

Copyright © 1998 by Bibles International

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes