A A A A A
Bible Book List

Juan 15 Amuzgo de Guerrero (AMU)

Jesús cwiluiiñê tsˈo̱o̱ ntjom na mayuuˈcheⁿ

15  ’Ja cwiluiindyo̱ tsˈo̱o̱ ntjom na mayuuˈ ndoˈ Tsotya̱ya cwiluiiñê tsˈaⁿ na mateixˈee juunaˈ. Matyjeeⁿ meiⁿnquia lˈo̱ tsˈo̱o̱ˈñeeⁿ na tyoolˈanaˈ ta̱. Sa̱a̱ ticwii lˈo̱ tsˈo̱o̱ˈñeeⁿ na cwilˈanaˈ ta̱, matyjeeⁿ nqueⁿnaˈ cha majndyeti ta̱ calˈanaˈ. Mati joo ñˈoom na maˈmo̱o̱ⁿ nda̱a̱ˈyoˈ maqueⁿljuˈnaˈ nˈomˈyoˈ cha ya nlˈaˈyoˈ tsˈiaaⁿ ˈnaⁿya. Joˈ chii caljooˈndyoˈtyeⁿˈyoˈ cantyja ˈnaⁿya, chaˈxjeⁿ macwiljooˈndyo̱tya̱ⁿya ñˈeⁿndyoˈ. Ee chaˈxjeⁿ tsˈo̱ tsˈo̱o̱ xonda̱a̱ nntsˈaa cheⁿnquiinaˈ ta̱ xeⁿ ticatˈuiinaˈ nquii tsˈo̱o̱, majoˈti cantyja ˈnaⁿˈyoˈ, meiⁿ xocatsˈaanaˈ na nncueˈ ta̱ nlˈaˈyoˈ xeⁿ ticaljooˈndyoˈ cantyja ˈnaⁿya.

’Ja cwiluiindyo̱ xˈee tsˈo̱o̱, ndoˈ ˈo cwiluiindyoˈ lˈo̱ tsˈo̱o̱. ˈÑeeⁿ cwii ˈo na tyeⁿ matseijomñe cantyja ˈnaⁿya, ndoˈ na cwiljooˈndyo̱ ñˈeⁿñe, tsaⁿˈñeeⁿ jndye chaˈcwijom ta̱ nncueˈ cantyja ˈnaaⁿˈaⁿ. Sa̱a̱ xeⁿ na nnto̱ⁿˈñe cantyja ˈnaⁿya, tjaaˈnaⁿ ljoˈ cwii nnda̱a̱ nntsˈaa. ˈÑeeⁿ juu na ticaljooˈñe cantyja ˈnaⁿya, nntquieˈnaˈ juu chaˈxjeⁿ cwityeⁿnquieˈ lˈo̱ tsˈo̱o̱, ndoˈ joˈ joˈ cwicaaⁿnaˈ. Jnda̱ chii cwicajñeeⁿˈ nnˈaⁿ lˈo̱o̱ˈñeeⁿ, cwitioomna joonaˈ quiiˈ chom.

’Xeⁿ cwilaˈjomndyoˈtyeⁿˈyoˈ cantyja ˈnaⁿya, meiⁿ ticatsuuˈ nˈomˈyoˈ ñˈoom na mañequiaya, quia joˈ cataⁿˈyoˈ nnom Tyˈo̱o̱tsˈom chaˈtso na lˈue nˈomˈyoˈ, ndoˈ nñequiaaⁿ. Luaa waa na matseitˈmaaⁿˈñenaˈ Tsotya̱ya, na cantyja ˈnaⁿˈyoˈ jndye ta̱ nncueˈ. Ee laaˈtiˈ mˈmo̱ⁿnaˈ na mayuuˈcheⁿ cwilaˈxmaⁿˈyoˈ nnˈaⁿ na cwilaˈjomndyoˈ ñequio ñˈoom na mañequia. Chaˈxjeⁿ juu Tsotya̱ya candyaˈ tsˈoom ja, mati ja candyaˈ tsˈo̱o̱ⁿya ˈo. Joˈ chii caljooˈndyoˈtyeⁿˈyoˈ cantyja na mˈaaⁿya na candyaˈ tsˈo̱o̱ⁿya ˈo. 10 Ja matseicanda̱a̱ˈndyo̱ ñˈoom na matsa̱ˈntjom Tsotya̱, ndoˈ cwiljooˈndyo̱ cantyja na candyaˈ tsˈoom ja. Ñequiiˈcheⁿ calaˈcanda̱ˈyoˈ ñˈoom na matsa̱ˈntjo̱ⁿya ˈo, ee na nlˈaˈyoˈ na ljoˈ, nljooˈndyoˈtyeⁿˈyoˈ cantyja na candyaˈ tsˈo̱o̱ⁿya ˈo.

11 ’Ñˈoommeiiⁿ matseina̱ⁿya nda̱a̱ˈyoˈ cha nlaˈxmaⁿˈyoˈ na neiⁿˈyoˈ ñˈeⁿndyo̱ ndoˈ cha canda̱a̱ˈya nncˈomˈyoˈ na neiⁿˈyoˈ. Hasta quiaanaˈ na waljooˈcheⁿ na neiⁿˈyoˈ na cwilaˈcanda̱a̱ˈndyoˈ yuu na matsa̱ˈntjo̱ⁿya. 12 Luaa waa ñˈoom na matsa̱ˈntjo̱ⁿ: Cˈomˈyoˈ na wiˈ nˈomˈyoˈ ncˈiaaˈyoˈ, chaˈxjeⁿ mˈaaⁿya na candyaˈ tsˈo̱o̱ⁿya ˈo. 13 Tjaaˈnaⁿ cwii na tˈmaⁿti na maˈmo̱ⁿnaˈ na wiˈ tsˈom tsˈaⁿ ncˈiaaˈ chaˈna juu tsˈaⁿ na nñequiaañe na cueˈ cwentaa ncˈiaaˈ. 14 ˈO cwiluiindyoˈ ncˈiaya xeⁿ cwilaˈcanda̱a̱ˈndyoˈ na matsa̱ˈntjo̱ⁿya ˈo. 15 Jeˈ tacatsjo̱o̱tya̱ya na ˈo cwiluiindyoˈ moso. Ee tsˈaⁿ na mˈaaⁿ moso ticaljeiiⁿ ljoˈ matseijndaaˈñe patrom ˈnaaⁿˈaⁿ. Jeˈ matsjo̱o̱ya na ˈo cwiluiindyoˈ nnˈaⁿ na ya ñˈoom ñˈeⁿndyo̱ ee jnda̱ tquiaya na caliuˈyoˈ chaˈtso ñˈoom na jnda̱ jndiiya ˈndyoo Tsotya̱ya. 16 ˈO nchii tjeiiˈndyoˈ na nlaˈxmaⁿˈyoˈ cantyja ˈnaⁿya, nnco̱ tjeiiˈndyo̱ ˈo, ndoˈ jnda̱ tyˈio̱ⁿya tsˈiaaⁿ ˈo na catsaˈyoˈ ndoˈ calˈaˈyoˈ yuu na ñenquiiˈcheⁿ nntseitˈmaaⁿˈñenaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom. Ee na ljoˈ nlˈaˈyoˈ meiⁿquia ñˈoom na ntaⁿˈyoˈ nnom Tsotya̱ ñequio xueya, jom nñequiaaⁿ. 17 Luaa ñˈoom na matsa̱ˈntjo̱ⁿya ˈo: Cˈomˈyoˈ na wiˈ nˈomˈyoˈ ncˈiaaˈyoˈ.

Ticueeˈ nˈom nnˈaⁿ Jesús

18 ’Quia ticueeˈ nˈom nnˈaⁿ tsjoomnancue ˈo, calaˈno̱ⁿˈyoˈ na ja tyuaaˈti tˈomna na ticueeˈ nˈomna. 19 Xeⁿ cwilaˈxmaⁿˈyoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ tsjoomnancue, nnˈaⁿ cwentaaˈnaˈ nncˈomna na neiiⁿna ˈo chaˈxjeⁿ na neiiⁿna ncˈiaana, sa̱a̱ ncˈe jnda̱ tjeiiˈa ˈo quiiˈntaaⁿna, joˈ chii ticalaˈxmaⁿˈyoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ tsjoomnancue, ndoˈ joˈ na jndoo nnˈaⁿ ˈo. 20 Cjaañjoomˈ nˈomˈyoˈ ñˈoom na jnda̱ ñetsjo̱o̱ nda̱a̱ˈyoˈ, na juu tsˈaⁿ na mˈaaⁿ moso ticaluiitˈmaⁿñê chaˈxjeⁿ nquii tsˈaⁿ na matsa̱ˈntjom jom. Ncˈe na cwitaˈwiˈ nnˈaⁿ ja, mati nntaˈwiˈna ˈo. Ndoˈ xeⁿ cwilaˈcanda̱a̱ˈndyena ñˈoom na mañequiaya, quia joˈ mati nlaˈcanda̱a̱ˈndyena ñˈoom na nñeˈquiaˈyoˈ. 21 Chaˈtso nmeiⁿˈ nlˈana ˈo cweˈ ncˈe na laˈxmaⁿˈyoˈ cwentaya ee ticataˈjnaaⁿˈna nqueⁿ na jñoom ja quiiˈntaaⁿna.

22 ’Xeⁿ nchii na jndyotseina̱ⁿya nda̱a̱na, quia joˈ tixocwijndaaˈ na laˈxmaⁿna jnaⁿ. Sa̱a̱ jeˈ tixocanda̱a̱ nluena na ticaliuna na cwilaˈtjo̱o̱ndyena nnoom. 23 Ee ˈñeeⁿ juu na jndooˈ ja, mati jndooˈ tsaⁿˈñeeⁿ nqueⁿ na cwiluiiñê Tsotya̱. 24 Tijoom ñesˈaa cwiicheⁿ tsˈaⁿ tsˈiaaⁿ quiiˈntaaⁿ nnˈaⁿ chaˈxjeⁿ tsˈiaaⁿ na matsˈaa. Xeⁿ na nchii tsˈiaaⁿmeiⁿˈ matsˈaa, quia joˈ tixocwijndaaˈ na cwilaˈtjo̱o̱ndyena nnoom, sa̱a̱ jeˈ meiiⁿ na jnda̱ ñentyˈiaana tsˈiaaⁿ na matsˈaa cantyjati xjeⁿ na to̱ˈa, mˈaⁿna na jndoona ja ndoˈ mati nqueⁿ na cwiluiiñê Tsotya̱. 25 Sa̱a̱ luaaˈ waa cha catseicanda̱a̱ˈñenaˈ ñˈoom na teiljeii naquiiˈ ljeii na cwileiˈñˈomna na matsa̱ˈntjomnaˈ, na matsonaˈ: “Jndoona ja meiiⁿ tjaaˈnaⁿ cwii nnom cantyja ˈnaⁿya na matseijndaaˈñenaˈ na nlˈana na ljoˈ.”

26 ’Ja nlcaaⁿˈa nnom Tsotya̱ na cajñoom Espíritu na cwiluiiñe na mayuuˈ naquiiˈ nˈomˈyoˈ. Quia na jnda̱ tyjeeⁿˈeⁿ nncwjiˈyuuˈñê cantyja ˈnaⁿya. 27 Ndoˈ mati ˈo nntjeiˈyuuˈndyoˈ cantyja ˈnaⁿya, ee mˈaⁿˈyoˈ ñˈeⁿndyo̱ xjeⁿ na to̱ˈjndya̱a̱ tsˈiaaⁿmeiiⁿ.

Amuzgo de Guerrero (AMU)

Copyright © 1973, 1999 by La Liga Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes