Add parallel Print Page Options

Na tueˈ Lázaro

11  Tyomˈaaⁿ cwii tsˈaⁿ wiiˈ na jndyu Lázaro. Juu tsaⁿˈñeeⁿ tyomˈaaⁿ tsjoom Betania ñequio María ñequio xjoom Marta. Majuu María, xjo Lázaroˈñeeⁿ, tsaⁿ na tuˈnquio ncheⁿˈ ncˈee Jesús, ndoˈ ñequio sooxqueeⁿ tyueeˈñê ncˈee. Ndoˈ joo yolcuˈñeeⁿ jlaˈcwanomna ñˈoom na mˈaaⁿ Jesús. Jluena:

—ˈU Ta, juu tsˈaⁿ na jeeⁿ candyaˈ tsˈomˈ, weeⁿˈeⁿ.

Jnda̱ na jndii Jesús ñˈoomwaaˈ, matsoom:

—Tycuwaaˈ nchii macanda̱ na cweˈ nntseicueeˈnaˈ jom. Matjoom na luaaˈ cha caluiitˈmaaⁿˈñe Tyˈo̱o̱tsˈom cantyja ˈnaaⁿˈaⁿ. Ndoˈ mati nntseitˈmaaⁿˈñê ja na cwiluiindyo̱ Jnaaⁿ.

Jeeⁿ wiˈ tsˈom Jesús Marta ñequio tyjee tsaⁿˈñeeⁿ ñequio nquii Lázaro. Jnda̱ na jñeeⁿ na wiiˈ Lázaroˈñeeⁿ, ljooˈñetyeeⁿ we xuee joˈ joˈ yuu na mˈaaⁿ. Jnda̱ teinom we xueeˈñeeⁿ, jâ nnˈaⁿ na tˈmaaⁿ na calajomndyô̱ ñˈeⁿñê tsˈiaaⁿ na machˈeeⁿ, matsoom nda̱a̱yâ:

—Tsaanndaaˈa Judea.

Joˈ chii lˈuuyâ nnoom:

—ˈU ta na maˈmo̱o̱ⁿˈ ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom nda̱a̱yâ, tyoowijndye xuee na jlaˈjndaaˈndye nnˈaⁿ judíos na njñomna ljo̱ˈ ˈu, ndoˈ ¿aa joˈ wjaˈnndaˈ?

Tˈo̱ Jesús nda̱a̱yâ, matsoom:

—Ndicwaⁿ waa xjeⁿ na nntsˈaatya̱ tsˈiaaⁿ cwii tjo̱o̱cheⁿ na nntˈue nnˈaⁿ judíos ja. Ndoˈ na luaaˈ waa matseijomnaˈ chaˈcwijom na cwii xuee na canda̱a̱ˈya canchooˈwe horas na nntsˈaa tsˈaⁿ tsˈiaaⁿ. Quia naxuee manom tsˈaⁿ, xocwityˈueeⁿ, ee ya tquioomˈm ncˈe na mantyˈiaaˈ ñeˈquioomˈ tsjoomnancuewaañe. 10 Sa̱a̱ tixocanda̱a̱ nntsˈaa tsˈaⁿ tsˈiaaⁿ natsjom. Xeⁿ nntsˈaaⁿ na ljoˈ nncwityˈueeⁿ, ee tjaaˈnaⁿ naxuee cˈoom ñˈeⁿñê.

11 Jnda̱ tsoom na luaaˈ nda̱a̱yâ, tsotyeeⁿcheⁿ:

—Juu tiˈxˈiaaya Lázaro watsom, sa̱a̱ jo̱ na nntseilcwiya jom.

12 Quia joˈ tˈo̱o̱yâ, lˈuuyâ:

—Jeeⁿ ˈu Ta, xeⁿ na cweˈ watsom, maxjeⁿ nlcoˈyanaˈ jom.

13 Seineiⁿ Jesús ñˈoomwaaˈ ee na mˈaaⁿ tsˈooñe Lázaro, sa̱a̱ jâ jlatiuuyâ na maˈmo̱o̱ⁿ na watsoo tsaⁿˈñeeⁿ. 14 Quia joˈ tsondyeyoom nda̱a̱yâ:

—Jnda̱ tueˈ Lázaro. 15 Ndoˈ neiⁿya na ticˈo̱o̱ⁿya joˈ joˈ quia na tueeⁿˈeⁿ cha na nlayuˈyoˈ. Jeˈ cjaaya na mˈaaⁿ.

16 Tomás, tsaⁿ na cwilacajndyuuyâ catyeⁿnquiee, juu cwii jâ nnˈaⁿ na canchooˈwendyô̱ na tˈmaⁿ Jesús na calajomndyô̱ ñˈeⁿñê, matso tiˈñeeⁿ nda̱a̱yâ:

—Mati cjaaya cha mañejom cwja̱a̱ya ñˈeⁿñê.

Tseixmaⁿ Jesús na cwitaˈndoˈnndaˈ nnˈaⁿ na jnda̱ tja̱

17 Quia joˈ saayâ, squia̱a̱yâ Betania. Jnda̱ na squia̱a̱yâ joˈ joˈ tyolue nnˈaⁿ nnom Jesús na jnda̱ ñequiee xuee na ndiiˈ Lázaro tseiˈtsuaa. 18 Tsjoomˈñeeⁿ chaˈna we kilómetros waljooˈ xcwe na tquia mˈaaⁿnaˈ ñˈeⁿ Jerusalén. 19 Ndoˈ majndye nnˈaⁿ judíos jnda̱ tquieˈcañom Marta ñequio María. Tquiolaˈjomndyena na cwiñeˈquiana na tˈmaⁿ nˈom naⁿˈñeeⁿ na tueˈ Lázaro. 20 Jnda̱ na jndii Marta na jnda̱ wjaawindyo̱o̱ˈâ ñˈeⁿ Jesús, jlueeⁿˈeⁿ na jndyocatjomñê juu yuu na mˈaaⁿyâ. Sa̱a̱ María ljooˈñê na waa wˈaa. 21 Matso Marta nnom Jesús:

—ˈU Ta, toom cweˈ mˈaaⁿˈ ñjaaⁿ, tîcueˈ ñetyjo̱. 22 Sa̱a̱ meiiⁿ na jnda̱ tueeⁿˈeⁿ ntyjiiyaya na meiⁿcwiˈñeeⁿcheⁿ ñˈoom na nlcaⁿˈ nnom Tyˈo̱o̱tsˈom, nñequiaaⁿ.

23 Tˈo̱ Jesús, matsoom nnom:

—Ncwandoˈnndaˈ tiˈtyˈiuˈ meiiⁿ na jnda̱ tueeⁿˈeⁿ.

24 Tˈo̱ Marta nnoom, matso:

—Ntyjiiya na nncwandoˈnndaˈ ñetyjo̱ xuee na macanda̱ quia na nntseinlcwi Tyˈo̱o̱tsˈom nnˈaⁿ na jnda̱ tja̱.

25 Matso Jesús nnom:

—Ja cwiluiindyo̱ na mañequia na cwitaˈndoˈxco nnˈaⁿ, ndoˈ ja mañequia na ticantycwii na mawandoˈ tsˈaⁿ. ˈÑeeⁿ juu na matseiyuˈ ñˈeⁿndyo̱, meiiⁿ na cueˈ, maxjeⁿ nncwandoˈxco. 26 Ndoˈ ticwii cwii tsˈaⁿ na matseiyuˈ ñˈeⁿndyo̱, ticantycwii na nncwandoˈ, ndoˈ meiⁿ tijoom nntsuuñe. ¿Aa matseiyuˈ na ljoˈ?

27 Matsoom nnom Jesús:

—Mayuuˈ Ta, matseiyuˈa na ˈu cwiluiindyuˈ Cristo, Jnda Tyˈo̱o̱tsˈom. Maˈu joˈ na tseixmaⁿˈ na nncwjeˈcañoomˈ tsjoomnancue.

Seichjooˈnaˈ tsˈom Jesús, tyˈioom

28 Jnda̱ na tso Marta na luaaˈ, quia joˈ tjaaⁿ, tjacwaaⁿ tyjeeⁿ María. Ñemaaⁿˈ matsoom nnom tsaⁿˈñeeⁿ:

—Jnda̱ tyjeeˈ nquii Maestro ndoˈ maqueeⁿˈñê ˈu.

29 Quia na jndii María na ljoˈ, seityuaaⁿˈaⁿ, jndyocatjomñê Jesús yuu na mˈaaⁿyâ. 30 Ee xjeⁿˈñeeⁿ tyootsaaquia̱a̱ˈâ quiiˈ tsjoom ñˈeⁿ Jesús. Ndi mˈaaⁿyâ ñˈeⁿñê yuu na tjacatjomñe Marta jâ. 31 Ndoˈ joo nnˈaⁿ judíos na cwilaˈjomndye ñˈeⁿ María na cwiñeˈquia na tˈmaⁿ tsˈoom, quia ntyˈiaana na seityuaaⁿˈaⁿ, teicantyjaaⁿ, jlueeⁿˈeⁿ quiiˈ wˈaa, tyˈentyjo̱na naxeeⁿˈeⁿ. Ee jlaˈtiuuna na wjaacatyˈioom yuu waa tseiˈtsuaa.

32 Quia na tueⁿˈeⁿ na mˈaaⁿyâ ñˈeⁿ Jesús, tcoomˈm xtyeeⁿ jo ncˈee. Matsoom nnom:

—Jeeⁿ ˈu Ta, toom cweˈ mˈaaⁿˈ ñjaaⁿñe, quia joˈ tîcueˈ ñetyjo̱.

33 Ntyˈiaaˈ Jesús na jeeⁿ matyˈioo María, ndoˈ jeeⁿ cwityuee nnˈaⁿ judíos na tquiontyjo̱ naxeeⁿˈeⁿ. Quia joˈ jeeⁿ seichjooˈnaˈ tsˈom Jesús, ndoˈ seiˈndaaˈna ntyjeeⁿ. 34 Taxˈeeⁿ nda̱a̱na, matsoom:

—¿Yuu cwijom tyˈiuˈyoˈ jom?

Jluena nnoom:

—Ta, candyoˈ cantyˈiaˈ.

35 Ndoˈ Jesús tyˈioom. 36 Quia joˈ joo nnˈaⁿ judíos jlue:

—Queⁿˈyoˈ cwenta na jeeⁿ wiˈ tsˈoom tiˈtsˈoo.

37 Sa̱a̱ cwantindye joona jluena:

—Tsaⁿsˈamˈaaⁿˈ sˈaaⁿ na ya ntyˈiaaˈ tsaⁿnchjaaⁿˈ. ¿Aa nchii mati nnda̱a̱ nntsˈaaⁿ na tîcueˈ Lázaro?

Tquiaa Jesús na taˈndoˈxco Lázaro

38 Seiˈndaaˈnndaˈnaˈ ntyjii Jesús. Saayâ ñˈeⁿñê yuu na waa tsueˈtsjo̱ˈ na tuii tseiˈtsuaa juunaˈ. Cwita̱ˈ tsjo̱ˈ ˈndyootsˈaaˈnaˈ. 39 Tso Jesús nda̱a̱na:

—Quindyo̱ˈyoˈ tsjo̱ˈwaa.

Juu Marta, xjo tsˈoo, matsoom:

—Jeeⁿ ˈu Ta, jeˈ jnda̱ teicˈeeñê ee jnda̱ jnda̱a̱ˈ ñequiee xuee na tueeⁿˈeⁿ.

40 Matso Jesús nnom:

—¿Aa nchii jnda̱ tsjo̱o̱ njomˈ, xeⁿ nntseiyuˈ nntyˈiaˈnjomˈ na nntseitˈmaaⁿˈñenaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom?

41 Quia ljoˈcheⁿ teiˈndyo̱o̱na tsjo̱ˈ yuu na tjaaˈndyena tsˈoo. Ndoˈ jlunda̱a̱ñê, matsoom:

—Jeeⁿ quianlˈuaˈ ˈu Tsotya̱ya na mandiˈ ñˈoom ˈndyo̱ya. 42 Ee mantyjiiya na ñequiiˈcheⁿ mandiˈ ñˈoom na matseina̱ⁿya njomˈ. Sa̱a̱ cweˈ ncˈe nnˈaⁿ na jndyendye na mˈaⁿna na cañomya joˈ chii tsjo̱o̱ya ñˈoomwaaˈ cha calaˈyuˈna na ˈu jñomˈ ja.

43 Ndoˈ quia na jnda̱ tsoom na luaaˈ, seiweeⁿ jñeeⁿˈeⁿ, tsoom:

—Lázaro, caluiˈ.

44 Ndoˈ juu tsˈoo Lázaro, jlueeⁿˈeⁿ na chuˈtyjoo liaa na tintmeiⁿ ncˈeeⁿ ndoˈ lˈo̱o̱ⁿ. Ndoˈ ta̱ˈ nnoom payom. Matso Jesús nda̱a̱ naⁿˈñeeⁿ:

—Calacano̱ⁿˈyoˈ liaameiⁿˈ cha nnda̱a̱ nncjaⁿ.

Jlaˈjndaaˈndye nnˈaⁿ judíos na nntˈuena Jesús

45 Ndoˈ majndye nnˈaⁿ judíosˈñeeⁿ quia na ntyˈiaana na luaaˈ sˈaa Jesús, jlaˈyuˈna ñˈeⁿñê. 46 Sa̱a̱ ntˈomndye joona tyˈentyjaaˈna nnˈaⁿ fariseos. Tyoluena chiuu ntyˈiaana na sˈaa Jesús. 47 Joˈ chii tjomndye nquiee ntyee na cwiluiitquiendye ñequio nnˈaⁿ fariseos ñequio ntˈomcheⁿ ncˈiaana na mˈaⁿ nˈiaaⁿ. Tyoluena nda̱a̱ ncˈiaana:

—¿Chiuu nlˈaayo̱o̱? Ee teijndye tsˈiaaⁿ tˈmaⁿ machˈee tsaⁿmˈaaⁿˈ na tixocaluii na cweˈ tsˈaⁿ nntsˈaa. 48 Ndoˈ xeⁿ cweˈ nˈndya̱a̱to̱o̱ na ncjaachˈeetyeeⁿ na luaaˈ, quia joˈ chaˈtso nnˈaⁿ nlaˈyuˈ ñˈeⁿñê. Ndoˈ na ljoˈ nquiee naⁿmaⁿnˈiaaⁿ nnˈaⁿ romanos nlaˈtyuiiˈna watsˈom ˈnaaⁿ jaa nnˈaⁿ judíos ñequio ndaandyuaa ˈnaaⁿya.

49 Caifás jndyu cwiindye joo naⁿˈñeeⁿ na luaaˈ tso. Juu cwiluiitquieñê chuˈñeeⁿ nda̱a̱ ntyee cwentaa jaa nnˈaⁿ judíos. Matsoom nda̱a̱ naⁿˈñeeⁿ:

—ˈO meiⁿchjoo ticalaˈno̱ⁿˈyoˈ. 50 Meiⁿ ticaliuˈyoˈ na yati xeⁿ na cueˈ cwii tsaⁿsˈa cwentaa chaˈtsondye nnˈaⁿ ndyuaaya, cha tintsˈaa gobiernom na cwja̱a̱ya na chaˈtsondyo̱.

51 Sa̱a̱ nchii cantyja na jndo̱ˈ tsˈom nqueⁿ na luaaˈ ñˈoom tjeiiⁿˈeⁿ. Jom ncˈe na cwiluiiñê tyee na cwiluiitˈmaⁿñê nda̱a̱ jaa nnˈaⁿ judíos chuˈñeeⁿ, joˈ chii seijndo̱ˈ Tyˈo̱o̱tsˈom tsˈoom na nncueˈ Jesús cwentaa nnˈaⁿ judíos. 52 Ndoˈ nchii macanda̱ cweˈ cantyja ˈnaaⁿ nnˈaⁿ judíos, mati nntjoom na ljoˈ cha chaˈtsondye nnˈaⁿ na meiⁿquiayuucheⁿ na mˈaⁿ na quitˈmaⁿ nˈom jom nntseitjom Tyˈo̱o̱tsˈom joona cantyja ˈnaaⁿˈaⁿ. 53 Joˈ chii ncˈe na luaaˈ tso Caifás, cantyjati xueeˈñeeⁿ jnaⁿnaˈ na jlaˈjomndye naⁿmaⁿnˈiaaⁿˈñeeⁿ na nlaˈcueeˈna Jesús.

54 Cweˈ ncˈe joˈ, tîconom xcweyaaⁿ quiiˈntaaⁿ nnˈaⁿ judíos. Joˈ chii jluiiˈâ tsˈo̱ndaa Judea ñˈeⁿñê, saayâ cwii tsjoom chjoo na jndyu Efraín. Tsjoomˈñeeⁿ candyooˈ mˈaaⁿnaˈ ñequio ndyuaa na tjaa nnˈaⁿ cˈoom. Tˈo̱o̱ⁿyâ ñˈeⁿñê joˈ joˈ cwantindyo xuee.

55 Ndoˈ jnda̱ jaawindyooˈ na nncueeˈ xuee pascua na jaa nnˈaⁿ judíos cwilacwja̱a̱ya canmaⁿ. Cwii tjo̱o̱cheⁿ na nncueeˈ xuee pascuaˈñeeⁿ, jndyendye nnˈaⁿ jluiˈna njoomna, tyˈena Jerusalén cha nnda̱a̱ nntjeiˈljuuˈndyena cantyja ˈnaaⁿˈ ñˈoom na cwilaˈtˈmaaⁿˈndyo̱ Tyˈo̱o̱tsˈom. 56 Joo nnˈaⁿ na tyˈe xuee tyolˈueena Jesús. Yocheⁿ na tyomˈaⁿna watsˈom, tyoluena nda̱a̱ ncˈiaana:

—¿Chiuu mˈaaⁿˈ nˈomˈyoˈ, aa nntsˈaacheⁿnaˈ na ticañoom ncuee?

57 Ntyee na cwiluiitquiendye nda̱a̱ jaa nnˈaⁿ judíos ñequio nnˈaⁿ tmaaⁿˈ fariseos tqueⁿna ñˈoom na jndeiˈnaˈ. Sa̱ˈntjomna xeⁿ mˈaaⁿ meiⁿcwiˈñeeⁿcheⁿ tsˈaⁿ na ntyjii yuu mˈaaⁿ Jesús, catseicandii tsaⁿˈñeeⁿ joona, cha na nnda̱a̱ nntˈuena jom.

Bible Gateway Sponsors