A A A A A
Bible Book List

Jozue 21 Bible 21 (B21)

Levitská města

21 Vůdcové levitských rodů přišli ke knězi Eleazarovi, k Jozuovi, synu Nunovu, a k rodovým vůdcům izraelských pokolení v Šílu v kanaánské zemi a řekli jim: „Hospodin skrze Mojžíše přikázal, abychom dostali města k bydlení a pastviny pro náš dobytek.“ [a] Synové Izraele tedy podle Hospodinova příkazu dali levitům ze svého dědictví tato města a jejich pastviny:

První los připadl na rody Kehatovy. Ti levité, kteří byli potomky kněze Árona, získali losem třináct měst od pokolení Juda, Šimeon a Benjamín. Ostatní Kehatovi synové získali losem deset měst od pokolení Efraim a Dan a od poloviny pokolení Manases.

Synové Geršonovi získali losem třináct měst od pokolení Isachar, Ašer a Neftalí a od poloviny pokolení Manases v Bášanu.

Synové Merariho obdrželi pro své rody dvanáct měst od pokolení Ruben, Gád a Zabulon.

Tato města i s jejich pastvinami přidělili synové Izraele levitům losem, jak přikázal Hospodin skrze Mojžíše.

Z pokolení Juda a Šimeon byla odevzdána tato jmenovitě uvedená města 10 (připadla Áronovým potomkům, Leviho synům z rodů Kehatových, neboť na ně padl první los):

11 V Judském pohoří dostali Kiriat-arbu (to jest Hebron) s okolními pastvinami (Arba byl otcem Anaka). 12 Pole a osady patřící k tomu městu ale dostal do vlastnictví Káleb, syn Jefunův.

13 Synové kněze Árona tedy dostali jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabili, Hebron a tato města s jejich pastvinami: Libna, 14 Jatir, Eštemóa, 15 Cholon, Debir, 16 Ajin, Juta a Bet-šemeš – celkem devět měst od těchto dvou kmenů.

17 Od pokolení Benjamín dostali tato města s jejich pastvinami: Gibeon, Geba, 18 Anatot a Almon – celkem čtyři města.

19 Áronovým synům, kněžím, tedy připadlo celkem třináct měst s pastvinami.

20 Ostatním levitským rodům ze synů Kehatových los určil tato města:

Od pokolení Efraim 21 dostali jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabili, Šechem v pohoří Efraim a tato města s jejich pastvinami: Gezer, 22 Kibcaim a Bet-choron – celkem čtyři města.

23 Od pokolení Dan dostali tato města s pastvinami: Elteke, Gibeton, 24 Ajalon a Gat-rimon – celkem čtyři města.

25 Od poloviny pokolení Manases dostali tato města s pastvinami: Taanach a Gat-rimon – celkem dvě města.

26 Ostatním Kehatovým rodům tedy připadlo celkem deset měst s pastvinami.

27 Synové Geršonovi, další z levitských rodů, dostali od poloviny pokolení Manases jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabili, Golan v Bášanu i s jeho pastvinami. Dále to byla Beeštera s pastvinami – celkem dvě města.

28 Od pokolení Isachar dostali tato města s pastvinami: Kišjon, Daberat, 29 Jarmut a En-ganim – celkem čtyři města.

30 Od pokolení Ašer dostali tato města s pastvinami: Mišal, Abdon, 31 Chelkat a Rechob – celkem čtyři města.

32 Od pokolení Neftalí dostali jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabili, Kedeš v Galileji a tato města s jejich pastvinami: Chamot-dor a Kartan – celkem tři města.

33 Geršonským rodům tedy připadlo celkem třináct měst s pastvinami.

34 Synové Merariho, tedy zbývající levitské rody, dostali toto:

Od pokolení Zabulon tato města s pastvinami: Jokneam, Karta, 35 Dimna a Nahalal – celkem čtyři města.

36 Od pokolení Ruben dostali tato města s pastvinami: Becer, Jahca, 37 Kedemot a Mefaat – celkem čtyři města.

38 Od pokolení Gád dostali jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabili, Rámot v Gileádu a tato města s jejich pastvinami: Machanajim, 39 Chešbon a Jaezer – celkem čtyři města.

40 Merariho synům, totiž zbytku levitských rodů, tedy losem připadlo celkem dvanáct měst.

41 Tak bylo na izraelském území celkem čtyřicet osm levitských měst s pastvinami. 42 Ke každému z těch měst patřily přilehlé pastviny. Tak tomu bylo se všemi těmi městy.

Vše se splnilo

43 Hospodin dal Izraeli celou tu zem, o níž přísahal jejich otcům, že jim ji dá. Zmocnili se jí a usadili se v ní. 44 Hospodin jim dal odpočinout ze všech stran, přesně tak, jak odpřisáhl jejich otcům. [b] Ze všech jejich nepřátel před nimi žádný neobstál, všechny nepřátele jim Hospodin vydal do rukou. 45 Ze všech těch dobrých slov, která Hospodin řekl domu Izraele, ani jediné neselhalo; vše se splnilo.

Footnotes:

  1. Jozue 21:2 Num 35:1–8
  2. Jozue 21:44 Exod 33:14; Deut 3:20
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes