Add parallel Print Page Options

Leviternas städer

(1 Krön 6:54-80)

21 Sedan kom ledarna för Levis stam till prästen Elasar och Josua samt de övriga ledarna i Israel. De talade till dem i Shilo i Kanaan: ”Herren befallde genom Mose att vi leviter skulle få städer att bo i och betesmark för vår boskap.”

Då gav israeliterna i enlighet med Herrens befallning leviterna några av de städer man nyligen intagit och de betesmarker som hörde till dem.

Lotten föll först på Kehats släkter. Bland leviterna fick ättlingarna till prästen Aron tretton städer från Judas, Simons och Benjamins stam. De övriga familjerna bland Kehats släkter fick tio städer från de områden som tillhörde Efraims, Dans och halva Manasses stammar. Gershons släkter fick genom lottkastning tretton städer från Isaskars, Ashers och Naftalis stammar och Manasses halva stam i Bashan. Meraris släkter fick tolv städer från Ruben, Gad och Sebulon. Dessa städer med betesmarker gav israeliterna genom lottkastning till leviterna, så som Herren hade befallt genom Mose.

Från Judas och Simons stammar gav man nio städer som uppräknas nedan. 10 Dessa städer gavs åt Arons ättlingar som tillhörde Kehats släkter bland leviterna, för lotten föll på dem först.

11 De fick Kirjat-Arba, dvs. Hebron (Arba var anakiternas stamfar), i Juda bergsbygd med kringliggande betesmarker. 12 Men fälten kring staden och de tillhörande byarna gavs åt Kalev, Jefunnes son. 13 De gav prästen Arons ättlingar Hebron, en fristad för dråpare, med dess betesmarker, Livna med dess betesmarker, 14 Jattir med dess betesmarker, Eshtemoa med dess betesmarker, 15 Holon med dess betesmarker, Devir med dess betesmarker, 16 Ajin, Jutta och Bet Shemesh med deras respektive betesmarker, allt som allt nio städer från dessa två stammar. 17 Av Benjamins stam fick de Givon och Geva med respektive betesmarker, 18 likaså Anatot och Almon med respektive betesmarker, alltså fyra städer.

19 Sammanlagt gavs alltså tretton städer åt prästerna, Arons ättlingar.

20 De övriga Kehats släkter av leviterna fick följande städer från Efraims stam genom lottning:

21 De fick Shekem, som var en av fristäderna för dråpare, med betesmarker uppe i Efraims bergsbygd, Geser med betesmarker, 22 Kivsajim och Bet Horon med deras respektive betesmarker, sammanlagt fyra städer. 23 Av Dans stam fick de Elteke och Gibbeton med deras respektive betesmarker, 24 samt Ajalon och Gat-Rimmon med deras respektive betesmarker, fyra städer. 25 Av den ena halvan av Manasses stam fick leviterna städerna Tanak och Jivleam med respektive betesmarker, två städer.

26 Sammanlagt fick resten av Kehats släkter tio städer med tillhörande betesmarker.

27 Gershons släkter, en annan del av Levis stam, fick två städer med betesmarker av halva Manasses stam:

Golan i Bashan, en av fristäderna för dråpare, och Beestera, två städer,

28 från Isaskars stam Kishjon och Daverat med deras respektive betesmarker, 29 samt Jarmut och En-Gannim med deras respektive betesmarker, fyra städer,

30 från Ashers stam Mishal och Avdon med deras respektive betesmarker, 31 samt Helkat och Rechov med deras respektive betesmarker, fyra städer,

32 och från Naftalis stam Kedesh i Galileen, som var en av fristäderna för dråpare, med dess betesmarker, likaså Hammot Dor och Karta med deras respektive betesmarker, tre städer.

33 Tretton städer med tillhörande betesmarker tilldelades Gershons släkter.

34 Resten av Levis stam, Meraris släkter, fick av Sebulons stam

Jokneam och Karta med deras respektive betesmarker, 35 samt Dimna och Nahalal med deras respektive betesmarker, fyra städer.

36 Från Rubens stam fick de Beser och Jahas med deras respektive betesmarker, 37 likaså Kedemot och Mefaat med deras respektive betesmarker.

38 Från Gads stam fick de Ramot, en av fristäderna för dråpare, och Machanajim, båda med sina betesmarker, 39 samt Heshbon och Jaser med deras respektive betesmarker, sammanlagt fyra städer.

40 Meraris släkter bland leviterna fick alltså sammanlagt tolv städer.

41 Allt som allt fick leviterna fyrtioåtta städer med tillhörande betesmarker. 42 Runt omkring var och en av dessa städer fanns betesmarker som tillhörde dem.

Fred i hela landet

43 På så sätt gav Herren Israel hela det land han med ed hade lovat deras förfäder och de drog in i det och bosatte sig där. 44 Herren gav dem fred på alla sidor, så som han med ed hade lovat deras förfäder och ingen av deras fiender kunde stå emot dem. Herren gav dem alla i deras våld. 45 Ingenting av allt det goda Herren hade lovat israeliterna uteblev, utan allting gick i uppfyllelse.