A A A A A
Bible Book List

Josua 19 Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

19 Nästa stam som fick sig tilldelat ett landområde var Simeons stam. Den fick en del av det land som tidigare tilldelats Juda.

2-7 Deras arvslott omfattade följande städer med kringliggande byar:Beer-Seba, Seba, Molada, Hasar-Sual, Bala, Esem, Eltolad, Betul, Horma, Siklag, Bet-Hammarkabot, Hasar-Susa, Bet-Lebaot och Saruhen, Ain, Rimmon, Eter och Asan.

Städerna så långt söderut som till Baalat-Beer (också känt som Rama i Negev) gavs också till Simeons stam.

Simeons stams arvslott kom alltså från det som tidigare hade getts till Juda, för Judas område hade blivit för stort för dem.

10 Den tredje stammen som fick sig tilldelat landområde var Sebulon. Dess gräns började söder om Sarid.

11 Därifrån svängde den västerut och gick nära Mareala och Dabbaset, tills den nådde bäcken öster om Jokneam.

12 I andra riktningen gick gränslinjen österut till Kislot-Tabors gräns och därifrån till Dobrat och Jafia.

13 Sedan fortsatte den österut, förbi Gat-Hefer och Et-Kasin och Rimmon i riktning mot Nea.

14 Sebulons norra gränslinje gick förbi Hannaton och så ut till Jifta-Els dal.

15-16 Städerna i det området innefattade, förutom dem som redan nämnts, Kattat, Nahalal, Simron, Jidala och Bet-Lehem med alla kringliggande byar. Tillsammans var det tolv städer.

17-23 Den fjärde stammen som fick land sig tilldelat var Isaskar. Området innehöll följande städer:Jisreel, Kesullot, Sunem, Hafaraim, Sion, Anaharat, Rabbit, Kisjon, Ebes, Remet, En-Gannim, En-Hadda och Bet-Passes, Tabor, Sahasuma och Bet-Semes, tillsammans sexton städer med kringliggande byar. Isaskars gräns slutade vid Jordan.

24-26 Den femte stammen som fick land sig tilldelat var Aser. Området innefattade följande städer:Helkat, Hali, Beten, Aksaf, Alamelek, Amead och Miseal.I väster gick gränsen till Karmel och Sihor-Libnat,

27 svängde österut mot Bet-Dagon och gick så långt som till Sebulon och Jifta-Els dal och därefter till Bet-Haemek och Negiel. Sedan gick den till Kabul,

28 Ebron, Rehob, Hammon och Kana och Stora Sidon.

29 Sedan svängde gränsen mot Rama och fram till den befästa staden Tyrus och kom fram till Medelhavet vid Hosa. Området omfattade också Aksib,

30-31 Umma, Afek och Rehob, sammanlagt tjugotvå städer med kringliggande byar.

32 Den sjätte stammen som blev tilldelad ett landområde var Naftalis stam.

33 Dess gränslinje började vid Helef, vid eken i Saanannim, och sträckte sig till Adami-Hannekeb, Jabneel och Lackum och gick sedan ut vid Jordan.

34 Den västra gränslinjen började i närheten av Helef och gick förbi Asnot-Tabor, sedan till Huckok och förenades med Sebulons gräns i söder och Asers i väster och med floden Jordan i öster.

35-39 De befästa städer som ingick i detta område var:Siddim, Ser, Hammat, Rackat, Kinneret, Adama, Rama, Hasor, Kedes, Edrei, En-Hasor, Jireon, Migdal-El, Horem, Bet-Anat och Bet-Semes.Området omfattade sammanlagt nitton städer med kringliggande byar.

40 Den sjunde och sista stammen som fick sitt landområde var Dan,

41-46 och det innehöll följande städer: Sorga, Estaol, Ir-Semes, Saalabbin, Ajalon, Jitla, Elon, Timna, Ekron, Elteke, Gibbeton, Baalat, Jehud, Bene-Berak, Gat-Rimmon, Me-Hajarkon och Harackon. Dessutom tillkom området i närheten av Jafo.

47-48 Men en del av området visade sig omöjligt att inta, så Dans stam intog Lesem, dödade folket och bosatte sig där i stället, och de kallade staden Dan efter stammens upphovsman.

Josua tilldelas en egen stad

49 Hela landet delades mellan stammarna, och folket gav också ett särskilt landområde till Josua,

50 för Herren hade sagt att han skulle få välja vilken stad han ville. Han valde Timnat-Sera i Efraims bergsbygd, byggde upp staden och bosatte sig där.

51 Prästen Eleasar, Josua och ledarna för de olika stammarna i Israel hade övervakat lottkastningen, när man delade landet mellan stammarna. Detta skedde under Herrens närvaro vid ingången till tältet i Silo.

Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes