Add parallel Print Page Options

Simons stam

(1 Krön 4:28-33)

19 Nästa stam som fick ett landområde genom lottkastning var Simons stam, med alla dess släkter. Deras område låg inom Judas stams område.

De fick som sin egendom Beer Sheva, Shema, Molada, Hasar Shual, Bala, Esem, Eltolad, Betul, Horma, Siklag, Bet-Hammarkavot, Hasar Susa, Bet Levaot och Sharuchen, tretton städer med kringliggande byar, Ajin, Rimmon, Eter och Ashan, fyra städer med kringliggande byar. De fick också alla byarna kring städerna så långt som till Baalat Beer, också känt som Ramot i Negev.

Detta är de områden som tillföll simoniterna, efter deras släkter. Simons stams egendom kom alltså från det som tidigare hade getts till Juda, för Judas område var för stort för dem och därför tilldelades simoniterna område inne på deras område.

Sebulons stam

10 Den tredje stammen som fick ett landområde genom lottkastning var Sebulon, med alla dess släkter.

Deras område sträckte sig ända till Sarid. 11 Därifrån svängde gränsen västerut och gick nära Marala och Dabbeshet tills den nådde bäcken nära Jokneam. 12 I andra riktningen gick gränslinjen österut till Kislot Tabors gräns och därifrån till Daverat och Jafia. 13 Sedan fortsatte den österut, förbi Gat Hefer och Et Kasin och Rimmon i riktning mot Nea. 14 I norr böjde sig gränslinjen förbi Hannaton och sedan ut till Jefta-Els dal. 15 De fick också Kattat, Nahalal, Shimron, Jidala och Betlehem, tolv städer med kringliggande byar.

16 Detta var sebuloniternas område efter deras släkter, med kringliggande byar.

Isaskars stam

17 Den fjärde stammen som fick ett landområde genom lottkastning var Isaskar, med alla dess släkter.

18 Deras område omfattade Jisreel, Kesulot, Shunem, 19 Hafarajim, Shion, Anacharat, 20 Rabbit, Kishjon, Eves, 21 Remet, En-Gannim, En Hadda och Bet Passes. 22 Gränsen gick fram till Tabor, Shachasima och Bet Shemesh fram till Jordan. Tillsammans var det sexton städer med kringliggande byar.

23 Detta är Isaskars stams område, efter deras släkter, städerna med kringliggande byar.

Ashers stam

24 Den femte stammen som fick ett landområde genom lottkastning var Asher, med alla dess släkter.

25 Området innefattade Helkat, Hali, Beten, Akshaf, 26 Alammelek, Amad och Mishal. I väster gick gränsen till Karmel och Shichor Livnat, 27 svängde österut mot Bet-Dagon och gick så långt som till Sebulon och Jefta-Els dal och därefter till Bet Haemek och Negiel. Sedan gick den till Kavul, 28 Avdon, Rechov, Hammon och Kana och stora Sidon. 29 Efter det svängde gränsen mot Rama och fram till den befästa staden Tyros och kom fram till Medelhavet vid Hosa. Området omfattade också Machalev, Aksiv, 30 Umma, Afek och Rechov, sammanlagt tjugotvå städer med kringliggande byar.

31 Detta är Ashers stams område, efter deras släkter, dessa städer med kringliggande byar.

Naftalis stam

32 Den sjätte stammen som fick ett landområde genom lottkastning var Naftalis stam, med alla dess släkter.

33 Deras gränslinje började vid Helef, vid den stora eken i Besaanannim och sträckte sig till Adami Hannekev, Javneel och Lackum och gick sedan ut vid Jordan. 34 Den västra gränslinjen började i närheten av Helef och gick förbi Asnot Tabor, sedan till Hukok och förenades med Sebulons gräns i söder och Ashers i väster och med floden Jordan i öster. 35 De befästa städer som ingick i detta område var Siddim, Ser, Hammat, Rackat, Kinneret, 36 Adama, Rama, Hasor, 37 Kedesh, Edrei, En Hasor, 38 Jiron, Migdal-El, Horem, Bet-Anat och Bet Shemesh, nitton städer med kringliggande byar.

39 Detta är Naftalis stams område, efter deras släkter, med städer och kringliggande byar.

Dans stam

40 Den sjunde stammen som fick ett landområde genom lottkastning var Dan, med alla dess släkter.

41 Området innefattade Sora, Eshtaol, Ir Shemesh, 42 Shaalabbin, Ajalon, Jitla, 43 Elon, Timna, Ekron, 44 Elteke, Gibbeton, Baalat, 45 Jehud, Bene-Berak, Gat-Rimmon, 46 Me Hajarkon och Harackon med området mittemot Jafo.

47 Men Dans stam fick inte tillräckligt med område och anföll och intog därför Leshem. De dödade folket med svärd och bosatte sig där och de kallade staden för Dan efter sin stamfar.

48 Detta är Dans stams område, efter deras släkter, dessa städer med kringliggande byar.

Josua får en egen stad

49 När de avslutat fördelningen av landet efter dess områden, gav folket också ett särskilt landområde till Josua, Nuns son. 50 Som Herren hade befallt, gav de honom den stad han ville ha, Timnat-Serach i Efraims bergsbygd. Han byggde upp staden och bosatte sig där.

51 Det här var de områden prästen Elasar, Josua Nuns son och ledarna för de olika stammarna i Israel delade ut i Shilo genom lottkastning inför Herren vid ingången till uppenbarelsetältet. Så fullbordade de fördelningen av landet.