Add parallel Print Page Options

Judas stam

(Dom 1:11-15)

15 Judas stam fick sin del, efter sina släkter, söderut intill Edoms gräns och öknen Sin.

Denna gräns började vid södra viken av Döda havet och gick utmed södra sidan av Skorpionhöjden och vidare in i öknen Sin till Hesron söder om Kadesh Barnea, sedan upp till Addar och därefter mot Karka och Asmon, tills den slutligen nådde Egyptens bäck och följde den till Medelhavet. Detta är deras sydgräns.

Den östra gränsen sträckte sig utmed Döda havet till floden Jordans utlopp.

Den norra gränsen började vid viken där Jordan rinner ut i Döda havet, sträckte sig därifrån upp mot Bet-Hogla och fortsatte norr om Bet Haarava till Bohans, Rubens sons, sten. Därifrån gick gränsen upp till Devir från Akors dal i nordlig riktning mot Gelilot som ligger mitt emot Adummimshöjden söder om bäcken. Gränsen gick sedan fram till Shemeshkällan ut till Rogelkällan och fortsatte upp mot Hinnoms sons dal söder om Jevus höjd där Jerusalem ligger. Därefter gick gränsen upp till toppen av det berg som ligger ovanför Hinnoms dal i norra delen av Refaimdalen. Därifrån drogs gränsen från toppen av berget fram till Neftoachkällan och vidare till städerna i Efrons bergsbygd, innan den vände mot Baala vilket är ett annat namn för Kirjat-Jearim.

10 Från Baala gick gränsen västerut mot Seirs bergsbygd och fram till Jearims bergshöjd, dvs. Kesalon, och vidare ner till Bet Shemesh förbi Timna 11 till Ekrons norra sluttning där den böjde sig mot Shickeron och berget Baala, passerade Javneel och slutade vid Medelhavet.

12 Detta var Judas släkters gränser.

13 Josua gav en del av Judas område åt Kalev, Jefunnes son, som Herren hade befallt och han fick därför staden Kirjat-Arba, som fått sitt namn efter Anaks stamfar Arba men som också kallades Hebron.

14 Kalev fördrev Anaks tre ättlingar Sheshaj, Achiman och Talmaj 15 och därifrån tågade han mot invånarna i Devir som förut kallades Kirjat-Sefer.

16 Kalev sa: ”Den som anfaller och intar Kirjat-Sefer ska jag ge min dotter Aksa till hustru.” 17 Otniel, son till Kalevs bror Kenas, intog staden och Kalev gav sin dotter Aksa till honom. 18 När hon kom till Otniel, uppmanade hon honom att be hennes far om ett stycke mark. När hon steg av[a] från sin åsna frågade Kalev henne: ”Är det något du önskar?” 19 Hon svarade: ”Ge mig en gåva! Du har gett mig land i Negev, men ge mig några vattenkällor också!” Då gav Kalev henne de övre och nedre källorna.

20 Judas stam fick, efter sina släkter, följande område:

21 De städer och byar som låg utmed gränsen mot Edom i Negev, nämligen Kavseel, Eder, Jagur, 22 Kina, Dimona, Adada, 23 Kedesh, Hasor, Jitnan, 24 Sif, Telem, Bealot, 25 Hasor Hadatta, Keriot Hesron dvs. Hasor, 26 Amam, Shema, Molada, 27 Hasar Gadda, Heshmon, Bet Pelet, 28 Hasar Shual, Beer Sheva med kringliggande byar, 29 Baala, Ijim, Esem, 30 Eltolad, Kesil, Horma, 31 Siklag, Madmanna, Sansanna, 32 Levaot, Shilchim, Ajin och Rimmon. Tillsammans var detta tjugonio städer med kringliggande byar.

33 I Låglandet:

Eshtaol, Sora, Ashna, 34 Sanoach och En-Gannim, Tappuach och Enam, 35 Jarmut och Adullam, Soko och Aseka, 36 Shaarajim, Aditajim, Gedera och Gederotajim. Tillsammans var detta fjorton städer med kringliggande byar.

37 Vidare: Senan, Hadasha, Migdal-Gad, 38 Dilan, Mispa, Jokteel, 39 Lakish, Boskat, Eglon, 40 Kabbon, Lachmas, Kitlish, 41 Gederot, Bet-Dagon, Naama och Mackeda, sexton städer med kringliggande byar, 42 Livna, Eter, Ashan, 43 Jefta, Ashna, Nesiv, 44 Keila, Aksiv och Maresha, nio städer med kringliggande byar 45 och Ekrons alla städer och byar, 46 från Ekron västerut och städerna med kringliggande byar nära Ashdod 47 mot Ashdod med kringliggande byar och till Gaza med dess byar ända fram till Egyptens bäck och Medelhavet.

48 I bergsbygden:

Shamir, Jattir, Soko, 49 Danna, Kirjat-Sanna, dvs. Devir, 50 Anav, Eshtemoa, Anim, 51 Goshen, Holon och Gilo, elva städer med kringliggande byar, 52 Arav, Duma, Eshan, 53 Janum, Bet-Tappuach, Afeka, 54 Humta, Kirjat-Arba dvs. Hebron, Sior, nio städer med kringliggande byar, 55 Maon, Karmel, Sif, Jutta, 56 Jisreel, Jokdeam, Sanoach, 57 Kain, Giva, Timna, tio städer med omgivande orter, 58 Halchul, Bet-Sur, Gedor, 59 Maarat, Bet-Anot, Eltekon, sex städer med kringliggande byar,[b] 60 Kirjat-Baal, dvs. Kirjat-Jearim, Rabba, två städer med kringliggande byar.

61 I öknen:

Bet Haarava, Middin, Sekaka, 62 Nivshan, Ir-Hammelach och Levo-Hamat, sex städer med kringliggande byar.

63 Men Judas stam kunde inte driva ut jevuséerna som bodde i staden Jerusalem och därför bor jevuséerna bland Judas folk i Jerusalem än idag.

Footnotes

  1. 15:18 Grundtextens innebörd är osäker.
  2. 15:59 Den grekiska översättningen av Gamla testamentet (Septuaginta) har här skjutit in ytterligare elva städer: Tekoa, Efrata, dvs. Betlehem, Pegor, Etam, Kulon, Tatam, Shoresh, Kerem, Gallim, Beter och Manocho. Det sammanlagda antalet blir då 49 städer.