A A A A A
Bible Book List

Josua 12 Svenska 1917 (SV1917)

12 Dessa voro de konungar i landet, som Israels barn slogo, och vilkas land de togo i besittning på andra sidan Jordan, på östra sidan, landet från bäcken Arnon ända till berget Hermon, så ock hela Hedmarken på östra sidan:

Sihon, amoréernas konung, som bodde i Hesbon och rådde över landet Aroer vid bäcken Arnons strand och från dalens mitt, samt över ena hälften av Gilead ända till bäcken Jabbok, som är Ammons barns gräns,

ävensom över Hedmarken ända upp till Kinarotsjön, på östra sidan, och ända ned till Hedmarkshavet, Salthavet, på östra sidan, åt Bet-Hajesimot till, och längre söderut till trakten nedanför Pisgas sluttningar.

Vidare intogo de Ogs område, konungens i Basan, vilken var en av de sista rafaéerna och bodde i Astarot och Edrei.

Han rådde över Hermons bergsbygd och över Salka och hela Basan ända till gesuréernas och maakatéernas område, så ock över andra hälften av Gilead, till Sihons område, konungens i Hesbon.

HERRENS tjänare Mose och Israels barn hade slagit dessa; och HERRENS tjänare Mose hade givit landet till besittning åt rubeniterna, gaditerna och ena hälften av Manasse stam.

Och följande voro de konungar i landet, som Josua och Israels barn slogo på andra sidan Jordan, på västra sidan, från Baal-Gad i Libanonsdalen ända till Halakberget, som höjer sig mot Seir. (Josua gav sedan landet till besittning åt Israels stammar, efter deras avdelningar,

såväl Bergsbygden, Låglandet, Hedmarken och Bergssluttningarna som ock Öknen och Sydlandet, hetiternas, amoréernas, kananéernas, perisséernas, hivéernas och jebuséernas land.)

De voro: konungen i Jeriko en, konungen i Ai, som ligger bredvid Betel, en,

10 konungen i Jerusalem en, konungen i Hebron en,

11 konungen i Jarmut en, konungen i Lakis en,

12 konungen i Eglon en, konungen i Geser en,

13 konungen i Debir en, konungen i Geder en,

14 konungen i Horma en, konungen i Arad en,

15 konungen i Libna en, konungen i Adullam en,

16 konungen i Mackeda en, konungen i Betel en,

17 konungen i Tappua en, konungen i Hefer en,

18 konungen i Afek en, konungen i Lassaron en,

19 konungen i Madon en, konungen i Hasor en,

20 konungen i Simron-Meron en, konungen i Aksaf en,

21 konungen i Taanak en, konungen i Megiddo en,

22 konungen i Kedes en, konungen i Jokneam vid Karmel en,

23 konungen över Dor i Nafat-Dor en, konungen över Goim vid Gilgal en,

24 konungen i Tirsa en -- tillsammans trettioen konungar.

Josua 12 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Kungar som besegrats

12 Här följer en förteckning över de kungar som Israel besegrade öster om Jordan och vars områden de intog från dalen vid floden Arnon till berget Hermon och hela östra Jordandalen:

Amoréernas kung Sichon som bodde i Heshbon och vars kungarike sträckte sig från Aroer vid floden Arnons strand och från mitten av floddalen till floden Jabbok som är gräns mot Ammon. Detta omfattar hälften av Gilead. Sichon kontrollerade också östra Jordandalen till östra stranden av Gennesaretsjön och östra sidan av Döda havet mot Bet Hajshimot och söderut till sluttningarna upp mot bergsområdet Pisga.

Kung Og i Bashan, den siste av rafaéerna, bodde i Ashtarot och Edrei. Han regerade över Hermons bergsbygd, över Salka och hela Bashan till gränsen av geshuréernas och maakatéernas områden i väster och över hälften av Gilead fram till Sichons, kungen i Heshbons område.

Mose, Herrens tjänare, och israeliterna hade besegrat dessa folk och Mose, Herrens tjänare, gav landet till Rubens och Gads stammar och ena hälften av Manasses stam.

Här följer en förteckning över de kungar i landet som Josua och israeliterna besegrade på västra sidan om Jordan, det land som låg mellan Baal-Gad i Libanondalen och berget Halak som reser sig mot Seir och som Josua gav som egendom till stammarna i Israel: bergsbygden, Låglandet, Jordandalen, bergssluttningarna, öknen och Negev de områden som tillhörde hettiterna, amoréerna, kanaanéerna, perisséerna, hivéerna och jevuséerna:

kungen i Jeriko,

kungen i Aj nära Betel,

10 kungen i Jerusalem,

kungen i Hebron,

11 kungen i Jarmut,

kungen i Lakish,

12 kungen i Eglon,

kungen i Geser,

13 kungen i Devir,

kungen i Geder,

14 kungen i Horma,

kungen i Arad,

15 kungen i Livna,

kungen i Adullam,

16 kungen i Mackeda,

kungen i Betel,

17 kungen i Tappuach,

kungen i Hefer,

18 kungen i Afek,

kungen i Sharon,

19 kungen i Madon,

kungen i Hasor,

20 kungen i Shimron-Meron,

kungen i Akshaf,

21 kungen i Tanak,

kungen i Megiddo,

22 kungen i Kedesh,

kungen i Jokneam vid Karmel,

23 kungen i Dor i Dors bergsbygd,

kungen i Gojim vid Gilgal

24 och kungen i Tirsa.

Tillsammans var de trettioen kungar.

nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes