Add parallel Print Page Options

Ang Araw ni Yahweh at ang Kanyang Espiritu

“Pagkatapos(A) nito, ipagkakaloob ko ang aking Espiritu[a] sa lahat ng tao:
    ipahahayag ng inyong mga anak na lalaki't babae ang aking mga mensahe.
    Magkakaroon ng mga panaginip ang inyong matatandang lalaki,
    at makakakita ng mga pangitain ang inyong mga kabataang lalaki.
Sa panahong iyon, ibubuhos ko rin ang aking Espiritu
    maging sa mga alipin, lalaki man o babae.
“Magpapakita ako ng mga kababalaghan
    sa langit at sa lupa;
    dugo, apoy at makapal na usok.
Ang(B) araw ay magdidilim,
    at ang buwan ay pupulang parang dugo
    bago dumating ang dakila at nakakatakot na araw ni Yahweh.
At(C) sa panahong iyon, ang lahat ng hihingi ng tulong kay Yahweh ay maliligtas.
Gaya ng kanyang sinabi,
    may ilang makakatakas sa Bundok ng Zion
    at ang aking mga pinili'y makakaligtas sa Jerusalem.”

Footnotes

  1. 1 Espiritu: o kaya'y kapangyarihan .