Add parallel Print Page Options

“Sumigaw ka, Job, kung may sasagot sa iyo.
    Mayroon bang anghel na sa iyo'y sasaklolo?
Ang sama ng loob ay pumapatay sa mga taong hangal.
    Ang pagkainggit ay kumikitil sa mga taong mangmang.
Nakakita na ako ng mga hangal na panatag kung titingnan,
    ngunit bigla kong sinusumpa ang kanilang mga tahanan.
Walang matakbuhan ang kanilang mga anak,
    walang sinuman ang sa kanila'y magligtas.
Ang kanilang ani'y kinakain ng mga gutom,
    kahit ang nasa tinikan, inaagaw sa kanila.
    Ninanasa ng mga uhaw ang kayamanan nila.
Ang kahirapa'y hindi sa alabok nagmula,
    at ang kaguluha'y hindi tumutubo sa lupa.
Tiyak na daranas ng kahirapan ang tao,
    kung paanong may tilamsik ng apoy sa apuyan.

“Kung ako sa iyo, lalapit ako sa Diyos,
    at ang aking kalagayan, sa kanya idudulog.
Mga(A) dakilang gawa niya'y di natin mauunawaan,
    mga kababalaghan niya ay walang katapusan.
10 Ang lupa'y pinadadalhan niya ng ulan,
    mga bukiri'y kanyang pinatutubigan.
11 Ang nagpapakumbaba ay kanyang itinataas,
    ang mga nalulungkot, kanyang inililigtas.
12 Mga pakana ng mga tuso'y kanyang sinisira,
    kaya anumang gawin nila'y wala silang napapala.
13 Ang(B) mga tuso'y inihuhulog niya sa sarili nilang bitag,
    kanilang mga pakana'y kaagad nagwawakas.
14     Di makita ang daan kahit na sa araw, sila'y nangangapa kahit katanghalian.
15 Ngunit inililigtas ng Diyos ang mga ulila,
    iniaahon niya sa kaapihan ang mga dukha.
16 Binibigyan niya ng pag-asa ang mga dukha, pinatatahimik niya ang masasama.

17 “Mapalad(C) ang taong dinidisiplina ng Diyos na Makapangyarihan,
    ang pagtutuwid niya sa iyo'y huwag mong ipagdamdam.
18 Ginagamot(D) niya ang kanyang nasugatan,
    pinapagaling niya ang kanyang nasaktan.
19 Sa tuwi-tuwina, paningin niya'y nasa iyo, upang ikaw ay ingatan, laging handang sumaklolo.
20     Sa panahon ng taggutom, di ka niya pababayaan,
    at kung sa digmaan ay hindi ka niya iiwan.
21 Ililigtas ka niya sa dilang mapanira,
    at di ka matatakot sa kapahamakan.
22 Kaguluhan at taggutom, iyo lamang tatawanan,
    at mababangis na hayop, hindi mo katatakutan.
23 Walang mga bato sa bukid na iyong sasakahin,
    maiilap na hayop, di ka lalapain.
24 Magiging ligtas ang iyong tahanan,
    at ang iyong mga kawan ay hindi mababawasan.
25 Ang lahi mo ay di mapipigil sa paglaki;
    tulad ng damo, ang mga supling mo ay darami.
26 Tatamasahin mo ang mahabang buhay,
    katulad ng bungang nahinog sa panahon ng anihan.
27 Ang mga ito'y aming matagal na pinag-aralan,
    pakinggan mo't alamin pagkat ito'y katotohanan.”