Add parallel Print Page Options

37 Kinakabahan ako kapag bumabagyo,
    at hindi ko malaman ang gagawin ko.
Pakinggan ninyo ang tinig ng Diyos
    mula sa bibig niya'y nanggagaling ang kulog.
Ang kidlat ay kanyang pinaguguhit sa kalangitan,
    mula sa isang panig ng daigdig hanggang sa kasuluk-sulukan.
Tinig niya'y umuugong, parang dagundong ng kulog,
    ang pagguhit ng kidlat ay hindi malagut-lagot.
Sa isang salita niya'y may nangyayaring kababalaghan,
    kahanga-hangang bagay na di natin mauunawaan.
Pinauulan niya ng yelo sa ibabaw ng daigdig,
    ibinubuhos niya sa lupa ang ulang walang patid.
Pinahihinto niya ang tao sa kanilang gawain,
    upang malaman nila kung ano'ng kaya niyang gawin.
Ang maiilap na hayop ay nasa kanilang mga taguan.
Ang malalakas na hangi'y sa timog nagmumula,
    at ang malamig na simoy ay galing sa hilaga.
10 Sa hininga ng Diyos nabubuo itong tubig,
    nagiging yelong matigas at napakalamig.
11 Pinabibigat niya itong mga ulap, mula rito'y pinaguguhit ang mga kidlat.
12     Ito'y bilang pagsunod sa utos ng ating Diyos,
sumusunod kahit saang panig nitong sansinukob.
13 Ang ulang ibinubuhos ng dakilang Diyos,
    maaaring parusa o kagandahang-loob.

14 “Tumigil ka sandali, Job, at iyong isipin,
    ang mga gawa ng Diyos na walang kahambing.
15 Alam mo ba kung paano niya inuutusan,
    na maglabasan ang kidlat sa kalangitan?
16 Alam mo ba kung bakit ang ulap ay lumulutang?
    Iyan ay gawa ng makapangyarihan niyang kamay. Tunay at ganap ang kanyang kaalaman.
17 Hindi mo nga alam! Sapagkat nadarama mo lamang ang matinding init,
    kapag ang hanging habagat ay umiihip.
18 Tulad ng ginawa niya, ang langit ba'y iyong mailalatag
    na parang metal na makinis at matigas?
19 Ituro mo sa amin ang dapat sabihin sa Diyos,
    isip nami'y walang laman, pang-unawa'y kapos.
20 Ang makipag-usap sa Diyos ay di ko na hahangarin,
    bakit bibigyan ko siya ng pagkakataong ako ay puksain?

21 “Ngayon ang langit ay nalinis na ng hangin,
    at nakakasilaw ang kanyang luningning.
22 May malagintong kaningningan sa gawing hilaga,
    iyon ay kaluwalhatian ng Diyos na dakila.
23 Ang Diyos ay tunay na makapangyarihan, kaya walang makalapit sa kanyang kinalalagyan.
    Siya ay tapat at makatarungan sa pakikitungo sa sangkatauhan.
24 Di kataka-takang siya'y iginagalang ng lahat,
    at di niya pinapansin ang mga nagkukunwaring mauutak.”