Add parallel Print Page Options

Ipinagtanggol ni Elihu ang Diyos

34 Sinabi pa ni Elihu,

“Makinig kayo, matatalinong tao,
    itong sinasabi ko ay pakinggan ninyo.
Tulad ng masarap na pagkaing inyong natikman,
    salita ng karunungan, nawa'y inyong pakinggan.
Atin ngang talakayin itong usapin,
    kung ano ang tama ay ating alamin.
Ayon dito kay Job ay wala siyang sala,
    at katarungan ay ipinagkakait daw sa kanya.
Bagama't matuwid itinuring na sinungaling siya,
    at tinadtad ng sugat kahit na walang sala.

“May nakita na ba kayong tulad nitong si Job?
    Kaunti man ay wala siyang paggalang sa Diyos.
Panay na masama ang kanyang kasamahan,
    nakikisama siya sa mga makasalanan.
Sinabi niya na walang mabuting idudulot
    ang paglakad at pagsunod sa nais ng Diyos.

10 “Makinig kayo sa akin, mga taong magagaling,
    ang Makapangyarihang Diyos ba'y maaakay sa masamang gawain?
11 Ginagantimpalaan(A) niya ang tao ayon sa gawa,
    ang iginagawad sa kanila ay iyon lamang tama.
12 Hindi gumagawa ng masama ang Diyos na Makapangyarihan,
    hindi niya kailanman binabaluktot ang katarungan.
13 May nagbigay ba sa Diyos ng kapangyarihan?
    At sinong naghabilin sa kanya nitong sanlibutan?
14-15 Kapag binawi ng Diyos ang hininga ng tao,
    sila'y mamamatay at sa alabok ang kanilang tungo.

16 “Kung matalino kayo, pakinggan ninyo ito.
17 Hindi ba ang Diyos ay makatarungan,
    bakit hinahatulan siya na parang makasalanan?
18 Sa mga hari, siya ang nagpaparusa,
    kung sila'y masama at walang halaga.
19 Siya ang lumikha sa sangkatauhan,
    kaya walang itinatangi, mahirap man o mayaman.
20 Sa isang kisap-mata, ang tao'y mamamatay,
    ang hampasin ng Diyos, bigla na lamang papanaw
    kahit siya'y malakas o makapangyarihan.
21 Bawat kilos ng tao'y tinitingnan niya,
    ang bawat hakbang nito'y di lingid sa kanya.
22 Walang sapat na kadiliman
    ang mapagtataguan ng mga makasalanan.
23 Hindi na kailangan ng Diyos na magtakda ng panahon,
    upang ang tao'y lumapit sa kanya at gawaran ng hatol.
24 Hindi na rin kailangang siya'y mag-imbestiga,
    upang mga pinuno'y alisin at palitan ng iba.
25 Sapagkat alam niya ang kanilang mga gawain,
    sa gitna ng dilim, sila'y kanyang wawasakin.
26 Pinaparusahan niya ang masasama nang nakikita ng madla,
27     sapagkat ang kanyang mga utos ay nilalabag nila.
28 Dahil sa masasama, ang mahihirap ay humihibik
    kaya't sa daing nila ang Diyos ay nakikinig.

29 “Kung ipasya ng Diyos na huwag kumibo,
    walang maaaring sa kanya'y magreklamo.
Kung kanyang talikuran ang sangnilikha, ang tao kaya ay may magagawa?
30 Walang magagawa ang alinmang bansa
    upang makaiwas sa pinunong masasama.

31 “Job, inamin mo na ba sa Diyos ang iyong kasalanan,
    nangako ka na bang titigil sa kasamaan?
32 Hiniling mo na bang sa iyo'y ipaunawa ang lahat ng iyong masasamang gawa?
    Nangako ka na bang titigil na nga sa gawang di tama?
33 Sapagkat sa Diyos ikaw ay lumalaban,
    ibibigay kaya niya ang iyong kailangan?
Ikaw ang magsabi ng iyong kapasyahan,
    sabihin mong lahat ang iyong nalalaman.

34 “Ang taong mayroong taglay na talino
    na makarinig sa aki'y magsasabi ng ganito:
35     ‘Ang salita ni Job ay bunga ng kamangmangan,
    at lahat ng sinasabi niya ay walang kabuluhan.’
36 Isipin ninyong mabuti ang mga sinasabi niya,
    ang mga sagot niya ay sagot ng taong masasama.
37 Dinaragdagan pa niya ng paghihimagsik ang kanyang mga kasalanan,
    hinahamak niya ang Diyos sa ating harapan.”