Sång över Babels kungs fall

14 (A) Herren ska förbarma sig över Jakob och än en gång utvälja Israel och låta dem få ro i deras eget land. Främlingar ska ansluta sig till dem och hålla sig till Jakobs hus. (B) Folken ska ta dem och föra dem hem, och Israels hus ska få dem som sin egendom i Herrens land som tjänare och tjänarinnor. Så ska deras fångvaktare bli deras fångar, och de ska råda över sina förtryckare.

På den dag då Herren ger dig ro från din smärta och oro och från det hårda arbete som du tvingats göra, (C) ska du ta upp denna sång över Babels kung och säga:

"Vilket slut förtryckaren har fått!
        Indrivningen av guld[a] är över.
(D) Herren bröt sönder de gudlösas stav,
        härskarnas spira
som i grymhet slog folken
        med slag på slag
    och i vrede härskade över folkslagen
        med skoningslös förföljelse.
Hela jorden har fått vila och ro,
        man brister ut i jubel.
Även cypresserna gläds över ditt fall,
        likaså Libanons cedrar[b]:
    ’Nu när du ligger där
        kommer ingen och hugger
            ner oss.’

Dödsriket därnere
        kommer i rörelse för din skull,
    för att ta emot dig
        när du kommer.
    Det väcker de avlidnas andar
            för din skull,
        jordens alla härskare,
    och låter hednafolkens alla kungar
        resa sig från sina troner.
10 Alla börjar de tala
        och säger till dig:
    ’Du har också blivit maktlös som vi,
        du har blivit som en av oss.’
11 (E) Din prakt for ner till dödsriket,
        med dina harpors buller.
    Förruttnelse är bädden under dig
        och maskar ditt täcke.

12 (F) Hur har du inte fallit från himlen,
    du strålande stjärna,
        du gryningens son!
    Hur har du inte blivit fälld
        till jorden,
    du som slog ner folken till marken!
13 (G) Du sade i ditt hjärta:
    ’Jag ska stiga upp till himlen,
        jag ska resa min tron
            ovanför Guds stjärnor[c].
    Jag ska sätta mig på mötesberget
        längst upp i norr.[d]
14 Jag ska stiga upp
        över molnens höjder,
    jag ska bli som den Högste.’

15 (H) Men ner till dödsriket störtades du,
        längst ner i graven.
16 De som ser dig stirrar på dig,
        de granskar dig och säger:
    ’Är detta den man
        som fick jorden att darra
            och riken att skaka,
17 som gjorde jorden till en öken
        och förstörde dess städer,
    och som aldrig släppte hem
        sina fångar?’
18 Folkens alla kungar
        ligger alla med ära,
    var och en i sitt vilorum,
19 men du är utkastad ur din grav
        som en föraktad gren,
    täckt av dräpta män
        som genomborrats av svärd
            och förts ner till gropens stenar.
    Du är som ett förtrampat as.
20 Du ska inte få vila i en grav som de,
    för du fördärvade ditt eget land
        och dräpte ditt eget folk."

Förbrytarnas avkomma
    ska man aldrig mer nämna.
21 Ordna ett blodbad på hans söner
        för deras fäders missgärning.
    De får inte resa sig
        och ta över landet
    och fylla jordens yta med städer.

22 (I) Jag ska resa mig mot dem,
        säger Herren Sebaot,
    och utrota ur Babel
        både namn och överlevande,
            både barn och ättlingar,
    säger Herren.
23 (J) Jag ska göra det
    till ett tillhåll för hägrar
        och fylla det med sumpsjöar,
    jag ska sopa bort det
        med ödeläggelsens kvast,
    säger Herren Sebaot.

Assyrien ska krossas

24 Herren Sebaot har svurit och sagt:
    Sannerligen, som jag har tänkt,
        så ska det ske,
    det jag beslutat ska bli verklighet.
25 (K) Jag ska krossa Assur i mitt land[e],
        trampa ner honom på mina berg.
    Då ska hans ok lyftas av dem,
        hans börda lyftas från deras axlar.
26 Detta är det beslut
        som är fattat om hela jorden,
    detta är den hand
        som är uträckt över alla folk.
27 (L) När Herren Sebaot har beslutat det,
        vem kan då göra det om intet?
    Hans hand är uträckt,
        vem kan då hindra den?

Profetia om Filisteen

28 (M) Året då kung Ahas dog[f] kom denna profetia:

29 (N) Gläd er inte, alla ni filisteer,
    över att staven som slog er[g]
        är bruten.
    För från ormens rot
        ska det komma en huggorm,
    och dess avkomma
        blir en vajande giftorm[h].
30 De utblottades förstfödda
    ska finna bete,
        de fattiga ska vila i trygghet.
    Men din rot ska jag döda
        genom svält,
    de som blir kvar av dig ska dräpas.
31 (O) Jämra dig, du port!
        Ropa, du stad!
    Alla i filisteernas land
        smälter bort av ångest,
    för ett rökmoln kommer norrifrån[i]
        och ingen blir efter
            i fiendernas led.
32 (P) Vad ska man svara
    det främmande folkets
        sändebud?
    Att Herren har grundat Sion,
        och där har de betryckta
            i hans folk sin tillflykt.

Footnotes

  1. 14:4 indrivningen av guld   Andra handskrifter: "hans framfart".
  2. 14:8 cedrar   Både Assurs och Babels kungar tog av Libanons cedrar till sina palats (37:24, Hab 2:17).
  3. 14:13 Guds stjärnor   Symboliserar ofta änglar (Job 38:7, Upp 1:20, 8:12f).
  4. 14:13 mötesberget längst upp i norr   Berget Safon nordost om Ugarit i Syrien ansågs bland många hednafolk vara en mötesplats för gudarna (jfr Ps 48:3 med not).
  5. 14:25 krossa Assur i mitt land   Troligen vid räddningen av Jerusalem 701 f Kr (37:36f).
  6. 14:28 Året då kung Ahas dog   Troligen 715 f Kr (2 Kung 16:2 med not).
  7. 14:29 staven som slog er   Filisteerna på Gazaremsan hade kuvats av Ahas farfar Ussia (2 Krön 26:6), men sedan anfallit Juda under Ahas tid (2 Krön 28:18). Kan också syfta på Tiglat-Pileser III.
  8. 14:29 vajande giftorm   Kanske kobran som är "bevingad". Annan översättning: "flygande seraf" (jfr 6:6).
  9. 14:31 ett rökmoln kommer norrifrån   Assyrierna härjade filisteernas land ca år 720, 712 och 701 f Kr. De utplånades som folk av Nebukadnessar år 588 f Kr (se not till Jer 47:1).

Bible Gateway Sponsors