A A A A A
Bible Book List

Jeremjáš 52 Bible 21 (B21)

Epilog

52 Cidkiáš se stal králem v jednadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě 11 let. Jeho matka se jmenovala Chamutal, dcera Jeremiáše z Libny. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé, přesně jako to dělal Joakim. Hospodin se proto na Jeruzalém a Judu tak rozhněval, že je nakonec vyhnal ze své blízkosti. [a]

Cidkiáš se vzbouřil proti babylonskému králi. Desátého dne desátého měsíce v devátém roce [b] Cidkiášovy vlády proto k Jeruzalému přitáhl babylonský král Nabukadnezar s celým svým vojskem. Utábořili se před městem a začali kolem něj stavět obléhací val. Město zůstalo obleženo až do jedenáctého roku vlády krále Cidkiáše.

Devátého dne čtvrtého měsíce [c] ve městě vládl takový hlad, že lidé neměli co jíst. Tehdy byla městská hradba prolomena a všichni vojáci v noci utekli. Dostali se z města brankou mezi zdmi u královské zahrady, ačkoli Babyloňané drželi město v obležení. Prchali k pláni Arava, ale babylonské vojsko krále pronásledovalo. Když pak Cidkiáše na jerišské pláni dostihli, všichni jeho vojáci se mu rozutekli. Král byl zajat a odveden k babylonskému králi do Ribly v chamátské zemi. Tam byl nad ním vynesen rozsudek: 10 Babylonský král v Rible před Cidkiášovýma očima popravil jeho syny; popravil také všechny judské velmože. 11 Cidkiášovi pak babylonský král vyloupl oči, spoutal ho bronzovými řetězy a odvlekl ho do Babylonu, kde ho pak věznil až do dne jeho smrti.

12 Desátého dne pátého měsíce v devatenáctém roce [d] vlády babylonského krále Nabukadnezara přitáhl do Jeruzaléma osobní zmocněnec babylonského krále, velitel gardistů Nebuzardan. 13 Vypálil Hospodinův chrám i královský palác; vypálil v Jeruzalémě všechny paláce i všechny velké domy. 14 Všichni babylonští vojáci, kteří přišli s velitelem gardistů, pak rozbořili hradby okolo celého Jeruzaléma. 15 Velitel gardistů Nebuzaradan odvlekl část chudiny, zbytek těch, kdo zůstali ve městě, i ty, kdo přeběhli k babylonskému králi, a také zbytek řemeslníků. 16 Zbytek chudiny tam velitel gardistů Nebuzardan zanechal, aby obdělávali vinice a pole.

17 Bronzové sloupy Hospodinova chrámu, stojany i bronzové Moře, které bylo v Hospodinově chrámu, rozbili Babyloňané na kusy a všechen bronz z nich odvezli do Babylonu. 18 Vzali s sebou i hrnce, lopaty, kratiknoty, obětní mísy, pohárky a všechno bronzové bohoslužebné náčiní. 19 Velitel gardistů pobral misky, pánvice, mísy, kotle, svícny, pohárky i číše na úlitby – vše, co bylo z ryzího zlata a stříbra.

20 Dva sloupy, jedno Moře, pod ním dvanáct bronzových býků a stojany, které pro Hospodinův chrám zhotovil král Šalomoun – bronz ze všech těch věcí se ani nedal zvážit. 21 Každý sloup byl vysoký 18 loktů [e] a po obvodu měřil 12 loktů; [f] byl dutý a stěny měl na 4 prsty [g] silné; 22 na sloupu byla bronzová hlavice vysoká 5 loktů [h] s mřížováním a granátovými jablky kolem dokola, to vše z bronzu. Právě takový byl i druhý sloup, včetně granátových jablek. 23 Těch bylo po stranách devadesát šest a po celém obvodu bylo na mřížoví vždy sto granátových jablek.

24 Velitel gardistů zajal také velekněze Serajáše, jeho zástupce kněze Cefaniáše a tři strážce prahu. 25 Ve městě zajal komořího, který velel vojákům, a sedm členů královské rady. Dále ve městě našli písaře, který velel při odvodech mužstva, a šedesát prostých lidí, kteří se nacházeli ve městě. 26 Velitel gardistů Nebuzardan je zajal a odvedl do Ribly k babylonskému králi. 27 Ten je tam v Rible v chamátské zemi nechal popravit. Takto byl Juda vyhnán ze své vlasti.

28 Toto je množství lidu, které Nabukadnezar odvlekl do vyhnanství:

V sedmém roce své vlády [i] 3 023 Židů.

29 V osmnáctém roce své vlády [j] 832 obyvatel Jeruzaléma.

30 Ve třiadvacátém roce Nabukadnezarovy vlády [k] pak velitel gardistů Nebuzardan odvlekl 745 Židů.

Celkem to bylo 4 600 osob.

31 V sedmatřicátém roce vyhnanství judského krále Joakina nastoupil na babylonský trůn král Avel-marduk. Ten ještě téhož roku, pětadvacátého dne dvanáctého měsíce, [l] omilostnil judského krále Joakina a propustil ho z vězení. 32 Jednal s ním laskavě a udělil mu čestné křeslo, vyšší, než měli ostatní králové, kteří byli u něj v Babylonu. 33 Směl odložit vězeňský oděv a po všechny dny svého života směl vždy jíst u králova stolu. 34 Vše, co potřeboval, dostával od babylonského krále pravidelně den co den po všechny dny svého života, dokud nezemřel. [m]

Footnotes:

 1. Jeremjáš 52:3 2.Král 24:18–25:26; 2.Let 36:11–20; Jer 39:1–10
 2. Jeremjáš 52:4 15. ledna 588 př. n. l.
 3. Jeremjáš 52:6 18. července 586 př. n. l.
 4. Jeremjáš 52:12 17. srpna 586 př. n. l.
 5. Jeremjáš 52:21 asi 8,1 m
 6. Jeremjáš 52:21 asi 5,4 m
 7. Jeremjáš 52:21 asi 8 cm
 8. Jeremjáš 52:22 asi 2,25 m
 9. Jeremjáš 52:28 597 př. n. l.
 10. Jeremjáš 52:29 586 př. n. l.
 11. Jeremjáš 52:30 581 př. n. l.
 12. Jeremjáš 52:31 31. března 561 př. n. l.
 13. Jeremjáš 52:34 2.Král 25:27–30
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes