A A A A A
Bible Book List

Jeremjáš 37 Bible 21 (B21)

Jeremiáš uvězněn

37 Babylonský král Nabukadnezar později v judské zemi namísto Jekoniáše, [a] syna Joakimova, jmenoval králem Cidkiáše, syna Jošiášova. [b] Ani on však, stejně jako jeho dvořané i prostý lid, neposlouchal slova, která Hospodin promlouval skrze proroka Jeremiáše.

Král Cidkiáš přesto k proroku Jeremiášovi poslal Juchala, syna Šelemiášova, a kněze Sofoniáše, syna Maasejášova, se vzkazem: „Modli se prosím za nás k Hospodinu, našemu Bohu.“ (Jeremiáš tehdy chodil volně mezi lidmi, ještě totiž nebyl uvězněn. Z Egypta mezitím vytáhlo faraonovo vojsko, a když se o nich dozvěděli Babyloňané obléhající Jeruzalém, stáhli se od města.)

Prorok Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo: „Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Judskému králi, který vás za mnou poslal s dotazy, odpovězte takto – Hle, faraonovo vojsko, které vám vytáhlo na pomoc, se obrátí domů do Egypta. Babyloňané se pak obrátí k útoku na toto město; dobudou je a vypálí.

Tak praví Hospodin: Nenalhávejte si, že prý ‚Babyloňané od nás musí odtáhnout.‘ Neodtáhnou! 10 I kdybyste celé babylonské vojsko, jež na vás útočí, pobili, takže by v jejich táboře zůstali jen těžce ranění, přece by se všichni zvedli a toto město vypálili!“

11 Poté, co babylonské vojsko odtáhlo kvůli faraonově vojsku od Jeruzaléma, 12 chtěl se Jeremiáš vydat z Jeruzaléma do kraje Benjamín, aby tam se svými příbuznými vypořádal své dědictví. [c] 13 Jen co však vstoupil do Benjamínské brány, narazil tam na velitele stráží jménem Jiriáše, syna Šelemiáše, syna Chananiášova. Ten proroka Jeremiáše zadržel. „Tak ty chceš přeběhnout k Babyloňanům!“ obořil se na něj.

14 „To není pravda,“ bránil se Jeremiáš, „nejdu k Babyloňanům.“

Jiriáš ho ale vůbec neposlouchal. Jeremiáše zatkl a přivedl ho k hodnostářům. 15 Ti se na Jeremiáše rozzuřili. Nechali ho zbít a uvěznili ho v domě písaře Jonatana, ve kterém zřídili vězení. 16 Tak se Jeremiáš ocitl v klenuté žalářní kobce, kde strávil mnoho dní.

Před Cidkiášem

17 Potom ale pro něj poslal král Cidkiáš. Nechal si ho přivést do svého paláce, kde se ho potají vyptával: „Máš nějaké slovo od Hospodina?“

„Ano,“ odpověděl Jeremiáš. „Padneš do rukou babylonského krále!“

18 Potom Jeremiáš králi Cidkiášovi řekl: „Čím jsem se proti tobě, tvým dvořanům anebo tomuto lidu provinil, že jste mě dali do vězení? 19 A kde jsou ti vaši proroci, kteří vám prorokovali: ‚Babylonský král nepřitáhne proti vám ani proti této zemi‘? 20 Teď mě však prosím vyslechni, můj pane a králi. Pokorně tě žádám o slitování: Neposílej mě zpátky do domu písaře Jonatana, ať tam neumřu.“

21 Král Cidkiáš tedy přikázal, aby Jeremiáše přemístili na strážní nádvoří. Každý den mu tam dávali z pekařské ulice placku chleba, dokud nedošel všechen chléb ve městě. Tak se Jeremiáš ocitl na strážním nádvoří.

Footnotes:

  1. Jeremjáš 37:1 dosl. Koniáše; varianta jména Joakin (2.Král 24:8)
  2. Jeremjáš 37:1 2.Král 24:16–17
  3. Jeremjáš 37:12 Jer 32:8
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes