Profetia om Ammon

49 (A) Om ammoniterna[a].

        Så säger Herren:
    Har Israel inga barn,
        eller har han ingen arvinge?
    Eller varför har deras kung[b]
        tagit Gad[c] i besittning,
    och varför bor hans folk
        i dess städer?

Se, därför ska dagar komma,
        säger Herren,
    då jag ska låta ett stridsrop höras
        mot Rabba i ammoniternas land.
    Det ska bli en öde grushög,
        och dess lydstäder
            ska brännas upp i eld.
    Israel ska då ta i besittning
        dem som tog hans arv,
            säger Herren.

(B) Jämra dig, Heshbon,
        för Ai är ödelagt!
    Ropa, ni Rabbas döttrar!
    Klä er i säcktyg,
        klaga och gå runt i gårdarna,
    för deras kung går bort
        i fångenskap
    och hans präster och furstar
        med honom.
Varför skryter du om dina dalar,
    att din dal flödar över,
        du trolösa dotter?
    Du litar på dina skatter och säger:
        ”Vem kan komma åt mig?”
Se, jag ska låta fruktan drabba dig,
        säger Herren Gud Sebaot,
    från alla som bor runt omkring dig.
        Och ni ska drivas bort,
            var och en åt sitt håll,
    och ingen ska samla dem som flyr.
(C) Men därefter ska jag göra slut
    på Ammons fångenskap,
        säger Herren.

Profetia om Edom

(D) Om Edom.[d]

    Så säger Herren Sebaot:
    Finns det ingen vishet mer
        i Teman?
    Har de förståndiga inget råd att ge?
        Är deras vishet borta?
Fly, vänd om,
    göm er djupt nere i dalarna,
        ni Dedans invånare,
    för jag ska låta olycka drabba Esau
        när jag straffar honom.
(E) Om vinbärgare kommer till dig
        lämnar de ingen efterskörd kvar,
    om tjuvar kommer om natten
        fördärvar de så mycket de kan.

10 För det är jag som har klätt av Esau,
    jag har avslöjat hans gömställen
        så att han inte kan hålla sig dold.
    Ödeläggelse har drabbat hans barn,
        hans bröder och grannar.
    Han finns inte mer.
11 Lämna dina faderlösa,
        jag ska hålla dem vid liv.
    Dina änkor kan lita på mig.

12 (F) För så säger Herren: Se, de som inte blev dömda att dricka ur bägaren tvingas att dricka. Skulle då du bli ostraffad? Nej, du ska inte bli ostraffad utan tvingas att dricka.

13 För jag har svurit vid mig själv, säger Herren, att Bosra ska bli till häpnad och vanära. Det ska ödeläggas och bli en förbannelse, och alla dess lydstäder ska bli ödemarker för all framtid.

14 (G) Jag har hört ett budskap
        från Herren,
    en budbärare har sänts ut
        bland hednafolken:
    ”Kom samman och dra ut mot det
        och res er till strid.”
15 För se, jag ska göra dig
        liten bland hednafolken,
    föraktad bland människorna.
16 (H) Skräcken du spred
    och ditt hjärtas högmod
        har bedragit dig,
    du som bor bland bergsklyftorna
        och har ditt tillhåll uppe
            på höjden.
    Även om du byggde ditt bo
        så högt som örnen
    skulle jag ändå störta dig
        ner därifrån, säger Herren.

17 (I) Edom ska bli till häpnad. Var och en som går där förbi ska häpna och vissla vid tanken på alla dess plågor. 18 (J) Som när Sodom och Gomorra ödelades med sina grannstäder, säger Herren, så ska ingen bo där mer och ingen människa vistas där.

19 (K) Se, som ett lejon ska han dra upp från Jordanbygdens täta snår till frodiga betesmarker. På ett ögonblick ska jag jaga bort dem därifrån. Och den som är utvald ska jag sätta över dem. För vem är min like och vem kan ställa mig till svars? Eller vem är den herde som kan stå emot mig? 20 Hör därför vad Herren har beslutat om Edom och tankarna som han tänkt om dem som bor i Teman:

Även de minsta i hjorden
        ska släpas bort,
    och deras betesmark
        ska häpna över dem.
21 (L) Vid dånet av deras fall bävar jorden.
    Man skriar så att ljudet hörs
        ända till Röda havet.
22 (M) Se, han lyfter som en örn,
    han svävar fram och breder ut
        sina vingar över Bosra.
    Hjärtat hos Edoms hjältar
        blir på den dagen
    som hjärtat hos en kvinna
        i barnsnöd.

Profetia om Damaskus

23 (N) Om Damaskus.
    Hamat och Arpad kommer
            på skam,
        för de har hört ett ont budskap.
    De fylls av ångest,
        som ett upprört hav
            som inte kan bli stilla.
24 Damaskus har tappat modet
        och vänt för att fly,
    skräcken har fått grepp,
        de grips av ångest och vånda
            som en barnaföderska.
25 Hur övergiven är inte
    den berömda staden,
        min glädjes stad?
26 (O) Därför måste de unga männen
        falla på gatorna,
    och alla krigsmän förgöras
        på den dagen,
    säger Herren Sebaot.
27 (P) Jag ska tända eld
        på Damaskus murar,
    och den ska förtära
        Ben-Hadads palats.

Profetia om Kedar och Hasor

28 Om Kedar och Hasors riken[e] som besegrades av Nebukadressar, Babels kung.

Så säger Herren:
    Res dig, dra upp mot Kedar
        och härja Österlandets söner.
29 (Q) Deras hyddor och hjordar
        ska rövas bort,
    deras tält och allt deras bohag,
        deras kameler ska föras bort
            från dem,
    och man ska ropa över dem:
        Skräck från alla håll!
30 Fly, vandra långt bort,
    göm er djupt ner,
        ni Hasors invånare, säger Herren,
    för Babels kung Nebukadressar
        har fattat beslut om er
            och tänkt ut en plan mot er.

31 (R) Bryt upp, säger Herren, och dra ut
    mot ett obekymrat folk
        som bor i trygghet,
    utan portar eller bommar.
        De bor för sig själva.
32 (S) Deras kameler ska bli ert byte,
    och deras stora boskapshjordar
        ska bli ert rov.
    Jag ska skingra dem
            åt alla väderstreck,
        männen med kantklippt hår.
    Från alla håll
        ska jag låta ofärd drabba dem,
            säger Herren.
33 Hasor ska bli en boning
    för schakaler,
        en ödemark för alltid.
    Ingen ska bo där mer
        och ingen människa vistas där.

Profetia om Elam

34 (T) Detta är Herrens ord som kom till profeten Jeremia om Elam[f] i början av Juda kung Sidkias regering. Han sade:

35 Så säger Herren Sebaot:
    Se, jag ska bryta Elams båge,
        deras främsta makt.
36 Jag ska låta fyra vindar
    komma mot Elam
        från himlens fyra hörn.
    Jag ska skingra dem
        åt alla väderstreck,
    och det ska inte finnas något folk
        dit de fördrivna från Elam
            inte ska komma.
37 Jag ska göra elamiterna
    förfärade för sina fiender
        och för dem som vill ta deras liv.
    Jag ska låta olycka drabba dem,
        min brinnande vrede,
            säger Herren.
    Jag ska sända svärdet efter dem
        tills jag har gjort slut på dem.
38 Jag ska sätta upp min tron i Elam
    och utrota både kung
        och furstar där, säger Herren.
39 (U) Men i kommande dagar
    ska jag göra slut på
        Elams fångenskap,
    säger Herren.

Footnotes

  1. 49:1 ammoniterna   Folk runt nutida Amman i Jordanien (Bibelns Rabba). Deltog liksom moabiterna i upproret mot Nebukadnessar (23:7) och härjades 582 f Kr (jfr Hes 25:2f).
  2. 49:1 deras kung   Annan översättning: ”Milkom”, ammoniternas huvudgud (2 Kung 23:13) som också kallades Molok (3 Mos 20:2f). Jfr 2 Sam 12:30. Gäller även vers 3.
  3. 49:1 tagit Gad   Området öster om Jordan som hade getts åt Gads stam (se Jos 13:24).
  4. 49:7 Edom   Härjades år 552 f Kr av Babels kung Nabonidus (se not till Dan 5:1). Jfr Hes 49:12.
  5. 49:28 Kedar och Hasors riken   Nordarabiska stammar som härjades av Nebukadnessar 599-598 f Kr.
  6. 49:34 Elam   Folk i västra nuvarande Iran som kämpade vid babyloniernas sida under 600-talet f Kr.

Bible Gateway Sponsors