Aus hee delengd jinkj sach hee en Maun dee blint jebuare wea.

Siene Jinja fruage am: Meista, waea haft jesindicht, dis Maun oda siene Elre daut hee blint jebuare es?

Jesus auntwuad: "Dis Maun is nich blint doawaegen daut hee oda siene Elre jesindicht habe, oba daut Gott siene Woakje enn am muchte ferndach kome.

Wie motte daem siene Woakje ferechte dee mie jeschekjt haft wielet noch Dach es; Nacht kjemt wan kjeena oabeide kaun.

Soo lang aus ekj en dise Welt sie, sie ekj daut Licht fa dise Welt."

Aus hee dit jesajcht haud, speach hee oppe Ead en muak en Schmaeasel doarut, en laed daut opp daem Maun siene Uage,

en saed to am: "Go wausch die em Puddel waut Sielooha heet:" [fedolmatscht meent daut jeschekjt]. En hee jinkj en wossch, en kaum seenent trig.

Donn saede siene Nobasch en dee, dee am ferhaea haude seene prachre: "Es dit nich dee, dee hia saut en prachad?"

Walkje saede: "Dit es hee!" Aundre saede: "Nae, daem sitet blos soo." Hee saed: "Ekj sie dee."

10 Donn saede see to am: "Woo sent diene Uage opjegone?"

11 Hee auntwuad: "Dee Maun waut Jesus heet muak en Schmaeasel en laed daut opp miene Uage en saed to mie: Go no Sielooha en wausch. Ekj jinkj en wossch en kaun seene."

12 See saede to am: "Wua es hee?" He saed: "Ekj weet nich."

13 Donn brochte see daem, dee eascht blint wea no de Farisaea.

14 Nu wea daut aum Saubat daut Jesus daut Schmaeasel muak en daem Blinge de Uage op muak.

15 Donn fruage de Farisaea am wada woo daut kjeem doat hee seene kunn. Hee saed to an: "Hee laed mie Leem oppe Uuge, ekj wossch mie, en ekj kaun seene."

16 Eenje fonn dee Farisaea saede donn: "Dis Maun es nich fonn Gott wiel hee daen Saubat nich helt." Oba aundre saede: "Woo kaun en sindje Maun soone Wunndateakjen doone?" En doaderch wea ne Spoolinj unja an.

17 Donn saede see noch emol to daen blinge Maun: "Waut sajchst du fonn am, wiel hee diene Uage op jemoakt haft?" Hee saed: "Daut es en Profeet."

18 Oba dee Jude jleewde daut noch nich daut dit dee wea waut doa wea Blint jewast bott see siene Elre roopte,

19 en fruage an: "Es dit jun Saen fonn daem jie saje daut hee blint jebuare wea? En woo kjemt daut daut hee nu seene kaun?"

20 Dee Elre auntwuade an en saede: "Wie weete daut dit onns Saen es en daut hee blint jebuare wea;

21 Oba woo daut kjemt daut hee nu seene kaun weet wie nich, oda waea am de Uage haft opjemoakt, weet wie nich; hee es oolt jenuach, froagt am, hee woat fe sikj selfst raede."

22 Dit saede siene Elre wiel see sikj engste deede fa de Jude; wiel dee Jude weare sikj aul eenich jeworde daut wan irjendwaea bekjanne wudd daut Jesus dee Christus wea, dee wudd ute Sienagoog rut jestopt woare.

23 Doaweajen saede siene Elre: "Hee is oolt jenuach, froacht am."

24 Donn roopte see tom tweede mol daem Maun dee Blint wea jewast, en saede to am: "Jeff Gott de Ea! Wie weete daut dis Maun en Sinda es."

25 Donn auntwuad hee: Auf hee en Sinda es oda nich, weet ekj nich: oba eent weet ekj; ekj wea Blint, nu kaun ekj seene."

26 Donn saede see wada to am: "Waut deed hee to die? Woo muak hee diene Uage op?

27 Hee auntwuad an: "Ekj ha ju daut aul jesajcht, en jie horchte nich! Wuaromm wel jie daut wada heare? Wel jie uk siene Jinja woare?"

28 Donn schempte see am ut en saede: "Du best daem Maun sien Jinja; wie sent Mooses siene Jinja!

29 Wie weete daut Gott to Mooses jeraet haft; oba disa - wie weeta nich wua hee haea kjemt."

30 Dee Maun auntwuad en saed to an: "Na, hia es en besondret Dinkj, daut jie nich weete wua hee haea kjemt!

31 Wie weete daut Gott nich no Sinda horcht. Hee horcht no soone dee gottesferchtich sent en sien Wele doone.

32 Seit de Welt aunfung haft noch niemols eena jeheat daut en Blintjebuarne de Uage sent opjemoakt worde.

33 Wan dis Maun nich fonn Gott wea, kunn hee nuscht doone."

34 See auntwuade en saede to am: "Du best gauns enn Sinde jebuare, en west onns unjarechte?" En see schmeete am erut.

35 Jesus head daut see am erut jeschmaete haude, en funk am en saed: "Jleewst du aun daen Gottes Saen?"

36 Dee auntwuad en saed: "Herr, en waea es hee, daut ekj aun am jleewe kaun?"

37 Jesus saed to am: "Du hast am jeseene, en daut es dee waut nu met die raet."

38 Hee saed: "Ekj jleew, Herr;" en baed am aun.

39 En Jesus saed: "Tom rechte sie ekj en dise Welt jekome, daut dee Blinje seene muchte, en dee waut seene, muchte Blint woare."

40 Eenje fonn dee Farisaea dee bie am weare heade dee Wead, en saede to am: "Se wie uk Blint?"

41 Jesus saed to an: "Wan jie blint weare, wudd jie nich Sind habe, oba nu saj jie, "Wie seene," doaromm blift june Sind.