Oba Jesus jinkj nom Eeljboach.

Tiedich tsemorjenst kaum hee em Tempel enenn, en aulet Folkj kjeem no am; en hee sad sikj dol en deed an unjarechte.

Donn brochte de Schreftjeleade en Farisaea ne Fru no am daea see biem Eehebruch betroffe haude. En aus see aea haude enne med hanjestalt,

saede see to am: "Meista, dise Fru es em Eehebruch jejraepe, jrod aus see daut dreef.

Nu Mooses em Jesats haft onns befoole daut soone saul jesteenicht woare, oba waut sajchst du doatoo?"

Oba see saede daut am to feseakje, daut see ne Uasoak haude am to beschuldje. Oba Jesus bekjt sikj dol en schreef oppe Ead, en deed aus wan hee an nich head.

Oba aus see aunhilde am to froage, recht hee sikj opp en saed to an: "Waea unja ju oone Sind es, daem lot daen easchte Steen opp aea schmiete."

Donn bekjt hee sikj wada dol en schreef oppe Ead.

Aus see daut heade, funje see biem elste aun, en jinje eena nom aundre rut; en leete Jesus doa auleen, en de Fru enne med.

10 Aus Jesus sikj wada oppjerecht haud, saed hee to dee Fru: "Fru, wua sent dee? haft die kjeena fedaumt?"

11 See saed: "Herr, nich eena." Donn saed Jesus: "En ekj fedaum die uk nich: go, en doo nich meehe sindje."

12 Donn raed Jesus wada to an: "Ekj sie daut Licht fa de Welt: dee waut mie nofoljcht woat, woat nich em Diestra gone, oba woat daut Laeweslicht habe."

13 Donn saede dee Farisaea to am: "Du jefst Zeichnes fonn die selfst, dien Zeichnes es nich Woa."

14 Jesus auntwuad en saed to an: "Wan ekj uk fonn mie selfts zeije doo, es mien Zeichnes doch Woa, wiel ekj weet fonn wua ekj kom en weet uk wua ekj han go; oba jie weete nich fonn wua ekj kom, uk nich wua ekj han go.

15 Jie rechte no Mensche Jedanke, ekj recht kjeenem.

16 En doch, wan ekj rechte doo, es mien Uadeel rajcht; wiel ekj sie nich auleen - mien Foda dee mie jeschekjt haft en ekj sent toop.

17 Sogoa en jun Jesats steit jeswchraewe daut wan twee Mensche Zeichnes jaewe es et Woarheit.

18 Ekj sie eena dee fonn mie Zeichnes jeft, en de Foda dee mie jeschekjt haft, jeft uk Zeichnes fonn mie.

19 Donn saede see to am: "Wua es dien Foda?" Jesus auntwuad: "Jie kjanne mie nich, uk nich mien Foda. Wan jie mie kjannde dan wudd jie mien Foda uk jekjannt habe."

20 Dise wead raed hee biem Gotteskauste aus hee em Tempel leare deed; en kjeena laed Henj opp am wiel siene Stund wea noch nich jekome.

21 Donn saed Jesus wada to an: "Ekj go nu, en jie woare no mie seakje en woare enn june Sind stoawe. Wua ekj han go, kje jie nich hankome."

22 Donn saede de Jude: "Woat hee sikj daut Laewe nehme? wiel hee sajcht, wua ekj han go, kje jie nich hankome?"

23 En hee saed to an: "Jie sent fonn daut waut unja es; ekj sie fonn daut waut bowe es. Jie sent fonn dise Welt; ekj sie nich fonn dise Welt.

24 Doaromm saed ekj to ju, daut jie woare en june Sinde stoawe, dan wan jie nich jleewe daut ekj dee sie, woa jie en june Sinde stoawe."

25 Donn saede see to am: "Waea best du?" Jesus saed to an: "Daut waut ekj ju fonn Aunfank aun jesacht hab.

26 Ekj ha fael fonn ju to saje en to rechte; oba dee, dee mie jeschekjt haft es Woarhauftich, en waut ekj fonn am jeheat ha, saj ekj enne Welt."

27 See wiste nich daut hee to an fomm Foda raed.

28 Donn saed Jesus to an: "Wan jie woare daen Menschesaen nehecht haewe, dan woa jie weete daut ekj dee sie, en daut ekj nuscht ut mie selfst doo; oba daut ekj raed so es de Foda mie jeleat haft.

29 En dee mie jeschekjt haft es met mie. Hee haft mie nich auleen jelote wiel ekj doo emma daut waut am jefelt."

30 Aus hee dit saed, jleewde faele aun am.

31 Donn saed Jesus to dee Jude dee aun am jleewde: "Wan jie bie mien Wuat biebliewe, dan se jie woarhauftijch miene Jinja.

32 Dan woa jie de Woarheit weete, en de Woarheit woat ju frie moake."

33 See auntwuade am: "Wie staume fonn Obraum, en sent niemols sklowe jewast to irjentwaem, woo sajchst du wie sele friejemoakt woare?"

34 Jesus auntwuad an: "Enn Woarheit, enn Woarhiet saj ekj ju: Waea enn Sinde laeft es aun de Sind en Sklow.

35 En en Sklow blift nich eewich em Hus; de Saen oba blift eewich.

36 Doaromm wan dee Saen ju friemoakt, se jie werklich frie.

37 Ekj weet daut jie Obraum sien Aufstaum sent: Oba jie seakje mie doot to moake, wiel mien Wuat bie ju kjeen Rum haft.

38 Ekj raed fonn daut waut ekj bie mien Foda jeseene hab; en jie doone daut waut jie fonn jun Foda jeseene ha."

39 See auntwuade en saede to am: "Obraum es uns Foda." Jesus saed to an: "Wan jie Obraum siene Kjinja weare dan wudd jie Obraum siene Woakje doone.

40 Oba nu feseakj jie mie doot to moake, en Maun waut ju de Woarhiet jesajcht haft, dee ekj fonn Gott hab. Daut deed Obraum nich.

41 Jie doone jun Foda siene Woakje." See saede to am: "Wie sent nich Huarekjinja; wie habe een Foda: Gott."

42 Jesus saed to an: "Wan Gott jun Foda wea, wudd jie mie goot sene; dan ekj kjeem fonn Gott en sie nu hia; ekj kjeem nich ut mie selfst - hee schekjt mie.

43 Wuaromm kje jie miene Sproak nich festone? Daut es wiel jie miene Wead nich fedroagen kjenne!

44 Jie staume fonn jun Foda de Diewel, en jun Foda sien felange wel jie nogone. Hee wea en Merda fom Aunfank, en bleef nich enne Woarheit, wiel doa kjeene Woarheit enn am es. Wan hee leaje deit, raet hee fonn siene eajne Dinje, wiel hee en Laeajna es, en de Foda fonn Laeajes.

45 Oba wiel ekj de Woarheit raed, jleew jie mie nich.

46 Waea fonn ju kaun mie eene Sind feaschmeete? En wan ekj de Woarheit raed, wuaromm jleew jie mie nich?

47 Waea fonn Gott es heat uk Gott siene Wead; doaromm hea jie nich, wiel jie nich fonn Gott sent."

48 Donn auntwuade de Jude am en saede: "Saj wie nich Rajcht wan wie saje daut du en Samarita best en hast en Diewel?"

49 Jesus auntwuad: "Ekj ha nich en Diewel; ekj ea mien Foda, en jie moake mie to Schaunde.

50 Oba ekj seakj nich miene eajne Ea; doa es eena waut doa seakjt en uk Rechta deit.

51 Enn Woarheit, enn Woarheit saj ekj ju: Wan irjendwaea miene Wead helt, dee woat niemols daen Doot seene."

52 De Jude saede to am: "Nu weet wie jewess daut du en beese Jeist hast. Obraum es doot, uk de Profeete; en du sajst: Waea mien Wuat helt, woat niemols daen Doot schmakje.

53 Du best doch nich jrate aus onns Foda Obraum, dee jestorwe es? uk dee Profeete sent jestorwe; waut moakst du ut die selfst?"

54 Jesus auntwuad: "Wan ekj mie selfst feharliche doo, es miene Harlichkjeit nuscht. De Foda es dee waut mie feharliche deit, fonn waem jie saje daut hee jun Gott es,

55 en jie ha am nich jekjannt, oba ekj kjann am. Wan ekj wudd saeje daut ekj am nich kjannd wudd ekj en laeajna senne so aus jie. Oba ekj kjann am en hool sien Wuut.

56 Jun Foda Obraum freid sikj daut hee mien Dach seene sull, en hee sach daen en freid sikj."

57 Donn saede de Jude to am: "Du best noch nich feftich Yoa oolt en hast Obraum jeseene?"

58 Jesus saed to an: "Enn Woarheit, enn Woarheit sakj ekj ju: Ekj wea, eeha Obraum jebuare wort."

59 Donn neeme dee Jude Steena, no am to schmiete. Jesus oba festuak sikj en feleet daem Tempel.