Nohaea jinkj Jesus enn Galilaea eromm; wiel hee wul nich lenga enn Judaea eromm gone wiel de Jude sochte am ommtobringe.

Nu wea de Jude aea Loofboodefast dicht bie.

Siene Breedea saede donn to am: "Go no Judaea daut diene Jinja uk diene Woakje seene dee du deist. Dan kjeena deit waut emm Jeheema en wel oba doch em opne senne. Wan du soowaut deist, dan lot de Welt die seene."

Oba siene Breeda jleewde uk nich aum am.

Donn saed Jesus to an: "Miene Tiet es noch nich jekome, oba june Tiet es emma reed.

De Welt kaun junt nich hausse, oba mie hausst de Welt wiel ekj fonn de Welt zeije doo daut aeare Woakje bees sent.

Got jie nom Fast! Ekj wel noch nich nom Fast gone, dan miene Tiet es noch nich gauns erfelt."

Aus hee an dit jesajt haud, bleef hee en Galilaea.

10 Oba es siene Breeda jegone weare, jinkj hee uk nom Fast, nich em opne, oba heemlich.

11 Donn sochte de Jude am oppem Fast, en saede: "Wua es dee Maun?"

12 Doa wea fael murre unja daut Folkj weajen am. Eensje saede: "Hee es en gooda Maun," aundre saede: "Nae, hee schmaeat de Mensche aun!"

13 Oba kjeena raed frie fonn am, ut Angst fa de Jude.

14 Nu medel em Fast jinkj Jesus emm Tempel en deed unjarechte.

15 En de Jude fawunndade sikj en saede: "Woo weet disa Latre wan hee nich jeleat haft?"

16 Jesus auntwuad an: "Dise Lea es nich miene, oba daem siene dee mie jeschekjt haft.

17 En waea sien Wele doone wel, woat weete auf dise Lea fonn Gott es oda auf ekj ut mie selfst raed.

18 Waea ut sikj selfst raet, seakjt siene eajne Ea; waea oba daem siene Ea seakjt dee am jeschekjt haft, dee es woarhauftich, en es kjeene Onnjerajchtichkjeit en am.

19 Haft Mooses ju nich daut Jesats jejaeft? Doch kjeene fonn ju helt daut Jesats. Wuaromm feseakj jie mie doot to moake?"

20 Daut Follkj auntwuad en saed: "Du hast en beesa Jeist; waea feseakjt die doot to moake?"

21 Jesus auntwuad en saed to an: "Ekj ha een Woakj jedone, en jie wuundre ju aule.

22 Mooses jef ju de Beschiedunk, [nich dautet fonn Mooses wea, oba fonn de Fodasch] en jie beschniede en Mensch aum Saubat.

23 Wann en Maun aum Saubat de Beschiedunk kjrijcht daut daut Jesats nich sull jebroake woare; sent jie doll met mie daut ekj en Mensch ha gauns jesunt jemoakt aum Saubat?

24 Recht nich no Uagescheen, oba lot jun Uadeel en Jerajchtet senne."

25 Donn saede eenje fonn dee fonn Jerusalem: "Es dit nich dee waem see feaseakje doot to moake?

26 en kjikjt! hee raet gauns frie en kjeene sajcht waut to am. Weete dee Aewaschte feleicht werklich daut dit de Chrisus es?

27 Oba wie weete wua disa haea es; oba wan dee Christus koma woat, woat kjeena weete fonn wua hee kjemt."

28 Jesus schrieech lud em Tempel aus hee lead en saed: "Jie kjanne mie en weete uk fonn wua ekj sie; ekj sie nich ut mie selfst jekome, oba dee waut mie jeschekjt haft es woarhauftich; daem kjan jie nich.

29 Ekj oba kjan am; wiel ekj sie fonn am, en hee haft mie jeschekjt."

30 Donn fesochte see am faust to naeme, ob kjeena laed ne Haunt opp am, dan siene Stund wea noch nich jekome.

31 Oba faele fomm Folkj jleewde aun am en saede: "Dee Christus, wan hee kjemt, woat hee mea Teakjens doone aus disa jedone haft?"

32 De Farisaea heade daut Folkj soone Dinje aewa am murre. Donn schekjte de Farisaea en Huugepriesta Tempelwajchta am faust tonaeme.

33 Donn saed Jesus to an: "Noch ne kjleene Tiet sie ekj met ju, en dann woa ekj trig gone no daem dee mie jeschekjt haft.

34 Jie woare mie seakje en woare mie nich finje; en wua ekj sie kje jie nich hankome."

35 Donn saede de Jude eena tom aundre: "Wua raeakjent hee han to gone, daut wie am nich finje wudde? Wel hee meteenst no dee gone dee mank dee Jrieche festreit sent, en de Jrieche leare?

36 Waut es dit fa en Wuat waut hee sajt, "Jie woare mie seakje oba nich finje, en wua ekj sie doa kje jie nich hankome?"

37 De latste Dach, de jratste, stunnt Jesus en schrieech: "Wan waem darscht, lot am no mie kome en drinkje! Waea aun mie jleeft so aus dee Schreft sajcht, daem woat en laewendja Wotastrom utem Hoat rane."

39 Hee saed dit oba fomm Jeist, daem dee, dee aun am jleewde, boolt kjriehe sulle; wiel dee Jeist wea noch nich doa wiel Jesus wea noch nich feharlicht worde.

40 Walkje em Folkj, aus see daut heade, saede: "Dis Maun es werklich dee Profeet!."

41 Aundre saede: "Dit es dee Christ." Oba aundre saede: "De Christus woat doch nich ut Galilaea kome, woat hee?

42 Steit et nich jeschraewe daut dee Christus ut Doft sien Some kjemt, en ut dee Staut Betlehem, wua Doft wond?"

43 Aulso wea doa ne onneenichkjeit tweeschen de Mensche aewa am.

44 Doa weare soone dee am wulle faustnaeme; oba kjeena laed de Henj opp am.

45 Donn kjeeme dee Tempelwajchta no de Huagepriestas en Farisaea; dee saede to an: "Wuaromm ha jie am nich jebrocht?"

46 Dee Tempelwajchta saede to an: "Noch nie haft en Mensch so jeraet aus dis Mensch."

47 Donn auntwuade de Farisaea: "Se jie uk fefeat?

48 Jleeft irjent en Faeaschta oda Farisaea aun am?

49 Oba dit Folkj daut nuscht fom Jesats weet es feflucht!"

50 Nikodeemus saed to an: (eena fonn an dee eara wea enne Nacht no Jesus jekome)

51 "Deit onns Jesats en Maun fedaume oone daut am eascht utjeheat woat, omm utofinge waut hee deit?"

52 See auntwuade am en saede: "Best du uk fonn Galilaea? Forsch, en see, ut Galilaea kjemt kjeen Profeet."

53 Donn jinkj en Jieda nohus.

Bible Gateway Sponsors