18 Aus Jesus dit jesajcht haud jinkj hee met siene Jinja aewarem Kjiedroontol; doa wea en Goade wua hee met siene Jinja ennen jinkj.

En Judas, dee am ferod wist uk dee Staed, wiel Jesus fesaummeld sikj doa foaken met siene Jinja.

En Judas haud ne kjleene Grupp Soldote en Tempelwajchta fonn dee Huugepriesta en Farisaea jekjraeje, en dise aule kjeeme doa han met Latoarns, en Fachel, en Jewaeare.

Jesus wist je aules waut opp am kome sul, en jinkj daen entjaejen en saed to an: "Waem seakj Jie?"

Sie auntwuade: "Jesus, dee Natsareena." Hee saed to an: "Ekj sie dee!" Judas, dee am ferode deed, stunt doa uk met an.

Aus hee to an jesajcht haud, "Ekj sie dee!" trocke see sikj trigj en folle oppe Ead.

Donn fruach hee an wada: "Waem seakj jie?" En see saede: "Jesus, dee Natsareena."

Jesus auntwuad: "Ekj saed ju daut ekj dee sie. Seakj jie dan mie, dan lot dise gone!"

daut daut Wuat mucht erfelt woare waut hee saed: "Fonn dee, dee du mie jejaeft hast, hab ekj kjeent felore."

10 Siemoon Peeta haud en Schweat, trock daut rut, en heiwd opp daen Huugepriesta sien Sklow en schneet am daut rachte Ua auf. Daem Sklow sien Nome wea Malchus.

11 Donn saed Jesus to Peeta: "Staeakj daut Schweat trigj enne Schajcht! Sul ekj dan nich daut Kuffel drinkje daut de Foda mie jejaeft haft?"

12 Donn kjeeme de Soldote, en dee waut aewe an wea, en dee Tempelwajchta en neeme Jesus faust en bunge am,

13 en leide am eascht no Anas, Kaifas sien Schweafoda, dee daut Joa Huagapriesta wea.

14 Nu Kaifas wea dee waut de Juda daen Rot jejaeft haud dautet goot wea, daut een Maun fa daut Folkj stoawe sul.

15 Siemoon Peeta en noch een Jinja foljde Jesus hinjaraun. Dee Huagapriesta kjand daen aundre Jinja, en dee jinkj met Jesus enn daem Huagpriesta siene Paulaust Faealeew enenn.

16 Oba Peeta stunNT bute fere Daea. Donn jinkj dee aundra Jinja, daen dee Huagapriesta kjand, en raed met de Daearewajchtarin, en brocht Peeta enenn.

17 Donn saed dee Daearawajchtarin to Peeta: "Best du nich uk eena fonn dis Maun siene Jinja?" Hee saed: "Nae, ekj sie nich."

18 Dee Sklowe en Tempelwajchta haude sikj en Kolefia jemoakt en woamde sikj, wielet kollt wea, en Peeta stunnt doa uk bie an en woamd sikj.

19 Dee Huagapriesta fruach Jesus donn no siene Jinja, en uk no siene Lea.

20 Jesus auntwuad am: "Ekj hab gauns kloa en em opne en dise Welt jeraet; ekj hab enne Sienegooge en emm Tempel jeleat, wua de Jude toopkome, en enn Jeheemnes hab ekj nusscht jeraet.

21 Wuaromm frachst du mie? Froag daen, dee mie jeheat habe waut ekj jesajcht hab; Kjikj! dee weete waut ekj jesajcht hab."

22 Aus Jesus dit saed, schluach am eena fonn dee Offitseare dee doa biestunde en saed: "Soo auntwuatst du daem Huugepriesta?"

23 Jesus auntwuad am: "Wan ekj waut onnrajchtet jesajcht hab, dan zeij waut daut onnrajchtet es. Oba wan ekj rajcht jeraet hab, wuaromm schleist du mie?"

24 Donn schekjt Anas am jebunge no Kaifas daen Huugepriesta.

25 Peeta oba stunnt en woamd sikj. Doaromm saede see to am: "Best du nich uk eena fonn siene Jinja?" Hee feluach daut en saed: "Ekj sie nich."

26 Eena fonn daem Huugepriesta siene Sklowe, en Fewaunta aun daem, daen Peeta daut Ua haud aufjeschnaede, saed to am: "Sajch ekj die nich met am doa em Goade?"

27 Peeta feluach daut wada; en platslich kjreid de Hon.

28 Donn leide see Jesus fonn Kaifas nom Rechthus. Daut wea Tiedich. See selfst jinje nich en daut Rechthus enenn omm daut see sikj nich wudde feonnreinje, daut see daut Pasafast aete kunne.

29 Donn jinkj Pielatus rut no an en saed: "Met waut doo jie dis Maun beschuldje?"

30 See auntwuade en saede: "Wan disa nich beeset jedone haud, wudd wie daem nich no die jebrocht habe."

31 Pielatus saed oba to an: "Naemt jie am, en doot am rechte no jun Jesats." De Jude saede to am: "Daut es jaeajen daut Jesats fa onns waem doot to moake,"

32 daut daut Wuat waut Jesus jesajcht haud wudd so rom kome, waut fonn Doot hee stoawe wudd.

33 Pielatus jinkj donn wada em Rechthus enenn, roopt Jesus enenn en saed to am: "Best du de Jude aea Kjeenich?"

34 Jesus auntwuad: "Sajchst du dit ut die selfst, oda ha aundre die fonn mie fetalt?"

35 Pielatus auntwuad: "Sie ekj en Jud? Diene eajne Natsjoon en de Huagapriesta ha die no mie jebrocht. Waut hast du jedone?"

36 Jesus auntwuad: "Mien Kjeenichrikj es nich fonn dise Welt. Wan mien Kjeenichrikj fonn dise Welt wea, dan wudde miene Deena kjampfe daut de Jude mie nich faustnaeme kunne. Oba nu eset soo, mien Kjennichrikj es nich fonn hea."

37 Pielatus saed donn to am: "Best du dan werkjlich en Kjeenich?" Jesus auntwuad: "Du sajchts rajcht, ekj sie en Kjeenich. Doato sie ekj jebuare en enn dise Welt jekome, daut ekj fa de Woarheit zeije sull. En jieda dee fonn dee Woarheit es, heat miene Stem."

38 Pielatus saed to am: "Waut es Woarheit?" Aus hee daut jesajcht haud, jinkj hee wada rut no de Jude, en saed to an: "Ekj finj kjeene Schullt aun am.

39 Oba jie ha ne Mood daut ekj biem Pasafast junt eenem loos jaew. Wel jie daut ekj junt daen Jude Kjeenich loos jaew?"

40 Donn schrieeje see wada en saede: "Nich dis Maun, oba Barabas!" Barabas oba wea en Reiba.

Bible Gateway Sponsors