17 Aus Jesus dit jesacht haud, kjikjt hee nom Himel en saed: "De Stund es jekome; doo dien Saen feharliche, soo daut de Saen die uk feharliche kaun.

Soo aus du am Follmacht jejaeft hast aewe de gaunse Menschheit, soo daut hee daut eewje Laewe mucht aul daen jaewe dee du am jejaeft hast.

En dit es daut eewje Laewe, daut see die, dee eensja, woare Gott, en Jesus Christus, daem du jeschekjt hast, muchte kjanne.

Ekj hab die oppe Ead feharlicht, dee Oabeit dee du mie jejaeft hast hab ekj foadich jebrocht.

En nu Foda, doo du mie met die toop feharliche met dee Harlichkjet dee ekj met die haud eeha de Welt wea.

Ekj ha dien Nome bekaunt jemoakt to dee Manne dee du mie ut de Welt jeefst. Dee weare diene, en du jeefst mie dee, en see ha dien Wuat jehoole.

Nu sent see bott doa jekome daut see weete daut aules fonn die kjemt, waut du mie jejaeft hast.

Dan dee Wead dee du mie jejaeft hast, hab ekj an jejaeft; en see ha dee aunjenome, en wiste enn Woarheit daut ekj fonn die kjeem, en ha jejleeft daut du mie jeschekjt hast.

Ekj baed fa an: ekj baed nich fa de Welt, oba fa daen, dee du mie jejaeft hast, dan daut sent diene.

10 En aul miene sent diene, en diene sent miene, en ekj sie enn an feharlicht.

11 En ekj sie nich meeha enn dise Welt, oba dise sent enne Welt, en ekj kom no die: Heilja Foda, hool dee secha enn dien Nome dee du mie jejaeft hast, daut see eent sent so aus wie eent sent.

12 So lang aus ekj enne Welt wea, hilt ekj an enn dien Nome, daen du mie jejaeft hast; en ekj bewoad an; en nich eena es feloare buta dee Saen de Fedoawniss daut de Schreft mucht erfelt woare.

13 Oba nu kom ekj no die; en ekj raed dit enne Welt daut see miene Freid kjenne gauns en foll enn sikj habe.

14 Ekj hab an dien Wuat jejaeft, en de Welt haft an jehaust, wiel see nich fonn dise Welt sent, jrod soo aus ekj uk nich fonn dise Welt sie.

15 Ekj baed nich daut du an ut dise Welt saust erut naeme, oba daut du an fonn daem Beese bewoare saust.

16 See sent nich fonn dise Welt, jrod soo aus ekj uk nich fonn dise Welt sie.

17 Heilj an enne Woarheit; dien Wuat es Woarheit.

18 So aus du mie enne Welt enenn jeschekjt hast, so hab ekj an enne Welt enenn jeschekjt.

19 En ekj heilj mie omm aearet haulwe, daut see uk kjenne enne Woarheit jeheilicht woare.

20 Ekj baed nich bloos fa dise, oba uk fa dean, dee aun mie jleewe woare derch aea Wuat,

21 daut see aule kjenne eent senne so aus du Foda, enn mie, en ekj enn die; daut see uk enn onns kjenne senne daut de Welt mucht jleewe daut du mie jeschekjt hast.

22 En dee Harlichkjeit dee du mie jejaeft hast, hab ekj an jejaeft, daut see kjenne eent senne so aus wie eent sent,

23 ekj enn an, en du enn mie, daut see kjenne Follkome enn eent senne, daut de Welt weete kaun daut du mie jeschekjt hast, en hast an leef jehaut, jrod so aus du mie hast leef jehaut.

24 Foda, ekj wel daut dee, dee du mie jejaeft hast, uk doa sent wua ekj sie, daut see miene Harlichkjeit kjenne seene dee du mie jejaeft hast - du hast je mie leef jehaut eeha de Welt Grunnt jelajcht wea.

25 O jerachte Foda! De Welt haft die werklich nich jekjant, oba ekj kjan die, en dise weete daut du mie jeschekjt hast,

26 en ekj hab an dien Nome bekaunt jemoakt, en woa daut wieda bekaunt moake; omm daut dee Leew met dee du mie jeleeft hast uk enn an mucht senne, en ekj enn an.

Bible Gateway Sponsors