15 "Ekj sie de rajchta Wienstok, en mien Foda es de Wiengoadna.

Aule Ranke enn mie dee nich Frucht droage, nemt hee wach; en aule Ranke dee Frucht droage, reinicht hee soo daut dee meeha Frucht droage.

Nu sent jie aul rein derch daut Wuat daut ekj to ju jeraet hab. Blieft enn mie, en ekj enn ju.

So aus ne Rank nich ut sikj selfst kaun Frucht droage, buta dee blift en dee Rank; krakjt so kje jie uk nich wan jie nich enn mie bliewe.

Ekj sie dee Wienstok en jie sent de Ranke. Waea enn mie blift en ekj enn am, dee brinjt fael Frucht; dan oone mie kje jie nuscht doone.

Wan wae nich enn mie blift, dee woat rut jeschmaete aus ne Rank en fedreacht; dee woare dan toop jesaumelt en woare ennet Fia jeschmaete en febrent.

Wan jie enn mie bliewe en miene wead enn ju bliewe, woa jie froage wautemma jie wele, en daut woat ju tookome.

Mien Foda woat doaderch je-eat daut jie fael Frucht droage, en jie woare miene Jinja senne.

Soo aus de Foda mie haft leef jehaut, ha ekj ju uk leef jehaut; blieft enn miene Leew.

10 Wan jie miene Jeboote hoole, woa jie enn miene Leew bliewe; jrod so aus ekj mien Foda siene Jeboote hool, en bliew enn siene Leew.

11 Dit ha ekj junt jesajcht daut miene Freid mucht enn ju senne, en daut june Freid mucht foll senne.

12 Dit es mien Jeboot: daut jie eene daem aundra so Leef habe aus ekj junt ha leef jehaut.

13 Kjeena haft ne jratre Leew aus dit, daut hee sien Laewe jeft fe siene Frind.

14 Jie sent miene Frind, wan jie doone waut ekj ju befael.

15 Ekj nan ju nich meeha Sklowe, wiel en Sklow weet nich waut sien Herr deit; oba ekj hab junt Frind jenant, wiel ekj hab ju aules bekaunt jemoakt waut ekj fonn mien Foda jeheat hab.

16 Jie ha mie nich jewaelt, oba ekj ha ju jewaelt en ha junt bestemmt daut jie sulle gone en Frucht droage, Frucht dee bliewe woat; daut wautemma jie daem Foda froage enn mien Nome, woat hee junt jaewe.

17 Ekj befael ju dit; hat ju unjarenaunda leef.

18 Wan de Welt ju hause deit, dan weet jie daut dee mie aul eare jehaust haft.

19 Wan jie fonn dise Welt weare dan wudd de Welt aere eajne goot sene; oba wiel jie nich fonn dise Welt sent, wiel ekj ju ut dise Welt jewaelt hab, doaromm haust junt de Welt.

20 Denkt aun daut Wuat waut ekj junt saed: En Sklow es nich jrata aus sien Herr. Wan see mie fefoljt habe, woare see junt uk fefolje; en wan see mien Wuat jehoole habe, woare see junt uk hoole.

21 Oba aul dise dinje woare see ju aundoone waejen mien Nome, wiel see daem nich kjanne dee mie jeschekjt haft.

22 Wan ekj nich jekome wea en to an jeraet haud, wudde see nich Sind habe; oba nu ha see kjeen Mauntel fa aeare sind.

23 Waea mie haust, haust uk mien Foda.

24 Wan ekj unja an nich dee Woakje jedone haud dee kjeen aundra jedone haft, dan haude see nich Sind; nu oba habe see beides, mie jeseene, en hause doch beid, mie, uk mien Foda,

25 Oba daut daut Wuat mucht erfelt woare waut enn aea Jesats jeschraewe es: "See hauste mie oone Uasoak".

26 Wan dee Treesta kome woat daem ekj ju woa fomm Foda schekje, dee Jeist de Woarheit, dee woat fonn mie Zeichnes jaewe.

27 En jie woare uk Zeichnes jaewe fonn mie, wiel jie fomm Aunfank bie mie sent jewast."