11 Nu, en jewessa Maun wea Krank met nome Latsarus fonn Betanean, de Staut wua Marie en aere Sesta Marta wonde.

Dit wea dee Marie dee daem Herr daen deare Perfum aeware Feet jegote haud en donn met aeare Hoa aufdreajd - aea Broda wea dee waut Krank wea.

Dee Sestra schekjte am Norecht en saede: "Herr, Kjikj, dee daem du goot best, es krank."

Aus Jesus daut head, saed hee: "Dise Krankheit es nich toom Doot, oba omm Gott to feharliche, daut dee Gottes Saen doaderch mucht feharlicht woare."

Oba Jesus wea Marta en aere Sesta, en Latsarus goot.

En doch, aus hee daut head daut hee Krank wea, bleef hee noch twee Doag enne naemelje Staed.

Donn no daem saed hee to siene Jinja: "Nu wel wie wada no Judaea gone."

De Jinja saede to am: "Meista, nich lang trigj fesochte de Jude die to steenje, en nu west du doa wada hangone?"

Jesus auntwuad: "Sent doa nich Twalf Stund en een Dach? Wan en Mensch em Dache jeit dann stolpet hee nich wiel hee sit daut Licht fa dise Welt.

10 Waea oba enne Nacht jeit, stolpet, wiel doa kjeen Licht en am es."

11 Aus hee dit jesajcht haud, saed hee: "Onns Frint Latsarus es enjeschlope, oba ekj go han am upptowakje."

12 Donn saede dee Jinja to am: "Herr, wan hee schlapt dan woat hee Jesunt woare."

13 Oba Jesus haud jeraet fonn sien Doot; see oba dochte daut hee meend daut hee ruhe deed em Schlop.

14 Donn saed Jesus kloa en dietlich: "Latsarus es jestorwe;

15 En ekj frei mie um junet haulwe daut ekj nich doa wea. Oba wel wie nu han gone."

16 Donn saed Toomas, waut uk Tweelinj jenant wort, to dee aundre Jinja: "Wel wie uk gone daut wie met am stoawe."

17 Aus see han kjeeme funje see daut hee aul feeha Doag wea em Grauf jewast.

18 Nu Betanean wea dicht bie Jerusalem, bie Dree Kilomeetasch.

19 Fael fonn dee Jude weare no Marta en Marie jekome daen to treeste waeajen aea Brooda.

20 Aus Marta donn head daut Jesus kjeem, jinkj see am entjaejen: oba Marie blef emm Hus sete.

21 Donn saed Marta to Jesus: "Herr, wan du weascht hia jewast wea mien Brooda nich jestorwe.

22 En nu weet ekj daut no wautemma du Gott froage woascht, daut woat Gott die jaewe."

23 Jesus saed to aea: "Dien Broda woat oppstone."

24 Marta saed to am: "Ekj weet daut hee woat oppstone aum Jingste Dach."

25 Jesus saed to aea: "Ekj sie dee Oppperstoninj, en ekj sie daut Laewe; Dee waut enn mie jleeft, wan hee uk noch stoaft, woat hee doch laewe.

26 En Jiedre waut laeft en enn mie jleeft woat niemols stoawe: jleefst du daut?"

27 See saed to am: "Jo, Herr, ekj jleew daut du dee Christus, dee Gottes Saen best dee enne Welt kome sull."

28 Aus see dit jesajcht haud, jinkj see en roopt heemlich aere Sesta Marie en saed: "Dee Leare es hia en lat die roope."

29 Soboolt aus see daut head, stunnt see schwind opp en kajeem no am.

30 Jesus wea noch nich bott enne Staut jekome, oba wea noch doa wua Marta am bejaeajent haud.

31 En dee Jude dee bie aea em Hus weare aea to treeste, aus see sage daut Marie haustich oppstunt en erut jinkj, jinje see aea hinjaraun en saede: "See jeit nom Grauf omm doa to hiele."

32 Aus Marie btt doa kjeem wua Jesus wea en am sach, foll see am fere Feet en saed: "Herr, wan du weascht hia jewast, wea mien Broda nich jestorwe."

33 Aus Jesus aea donn hiele sach, en dee Jude dee met aea jekome weare uk hielde, staend hee em Jeist en wea besorcht,

34 en saed: "Wua ha jie am hanjelacht?" See saede to am: "Herr, komm en kjikj!"

35 Jesus hield.

36 Donn saede de Jude: "Kjikj woo goot hee am wea!"

37 Eenje fonn an saede: "Haud dis Maun dee daem Blinje siene Uage opmuak, daut nich erschaufe kunt daut dis Maun nich jestorwe wea?"

38 En Jesus staend wada em Jeist, en kjeem nom Grauf. Daut wea ne Heel, en doa wea en Steen fer dee Opninj.

39 Jesus saed: "Naemt daen Steen wajch!" Marta, daem Doodje siene Sesta saed to am: "Herr, dee stinjkt aul; dit es de feada Dag!"

40 Jesus saed to aea: "Saed ekj die nich daut wan du jleewe wusscht, dan susst du Gott siene Harlichkjeit seene?"

41 Donn neeme see daen Steen wajch. En Jesus kjikjt nehecht en saed: "Foda, ekj dank die daut du mie jeheat hast.

42 En ekj weet daut du mie emma heascht; oba ekj saj dit waeajen dee Mensche waut hea romm stone, daut see jleewe kjenne daut du mie jeschekjt hast."

43 Aus Jesus dit saed, roopt hee met ne luda Stem: "Latsarus, komm rut!"

44 En dee waut jestorwe wea kjeem rut, Henj en Feet bewekjelt met Graufkjleeda, en daut Jesecht met en Schnoppelduak bebunge. Jesus saed to an: "Leest am loos en lot am gone!"

45 Fael fonn dee Jude waut no Marie jekome weare, en jeseene haude waut hee jedone haud, jleewda aun am.

46 Oba eenje jinje no de Farisaea en fetalde daen waut Jesus jedone haud.

47 Donn saumelde de Huugeprieste en Farisaea aearen Rot en saede: "Waut wel wie doone? Dis Maun deit fael Wuundateakjens.

48 Wan wie am so tochlote, woare aule aun am jleewe, en dan woare de Reema kome en naeme onns Launt uk onnse Natsjoon wajch."

49 Oba Kaifas, eena fonn an, dee daut Joa Huagapriesta wea, saed to an: "Jie weete rajcht nusscht,

50 raeakjne uk nich doamet dautet fa onns baeta wea daut een Maun fa daut Folkj stoawe sull, soo daut nich de gaunse Natsjoon ommkjemt."

51 Hee saed dit nich ut sikj selfst, oba wiel hee daut Joa Huagapriesta wea, profetseid hee doamet daut Jesus fa dee Natsjoon stoawe wudd,

52 en nich bloos fa dee Natsjoon, oba daut hee de Gottes kjinja dee aewa de gaunse Welt festreit weare, toopbrinje wudd, eent to sene.

53 Fonn daem Dach aun plonde see aule toop am doot to moake.

54 Doaromm jinkj Jesus nich meeha emm Opne mank de Jude, oba jinkj wajch no ne Jaeajent dicht aune Wiltnes, no ne Staut, Eefrem jenant, en bleef doa met siene Jinja.

55 Daut judsche Pasafast wea dichtbie; en faele fonn dee Omjaeajent jinje no Jerusalem ferem Pasafast omm sikj to reinje.

56 Donn sochte see no Jesus, en saede eena tom aundre aus see em Tempel rommstunde: "Waut meen jie? Woat hee aum enj nich nom Fast kome?"

57 Nu haude dee Huagaspriesta en dee Farisaea beid daut Follkj befoole daut wan irjentwaea wist wua Jesus wea, dann sulle see an weete lota, daut see am kunne faustnaeme.