Add parallel Print Page Options

Khuôn vàng thước ngọc sau đây được chép trong Thánh Kinh, “Hãy yêu người láng giềng như mình.” [a] Nếu anh chị em vâng theo khuôn phép đó thì anh chị em làm đúng. Nhưng nếu anh chị em thiên vị tức là anh chị em vi phạm luật pháp của Thượng Đế. 10 Ai vâng giữ tất cả luật pháp của Thượng Đế mà chỉ vi phạm một điều thôi thì xem như vi phạm toàn thể luật pháp. 11 Thượng Đế là Đấng đã phán, “Ngươi chớ phạm tội ngoại tình,” [b] cũng là Đấng phán, “Ngươi chớ giết người.” [c] Cho nên, nếu anh chị em không phạm tội ngoại tình nhưng giết người thì xem như anh chị em đã vi phạm toàn thể luật pháp của Thượng Đế. 12 Trong bất cứ điều gì anh chị em nói và làm, nên nhớ rằng anh chị em sẽ bị xét xử theo luật pháp là luật giải thoát con người. 13 Cho nên, hãy tỏ lòng nhân từ đối với người khác nếu không thì khi Thượng Đế xét xử anh chị em, Ngài cũng sẽ không tỏ lòng nhân từ đối với anh chị em. Còn ai tỏ lòng nhân ái thì không có gì phải sợ ngày xét xử.

Read full chapter

Footnotes

  1. Gia-cơ 2:8 “Hãy yêu … như mình.” Hay “những người khác.” Lời dạy của Chúa Giê-xu trong Lu 10:25-37 cho thấy láng giềng bao gồm tất cả những ai cần được giúp đỡ. Lê-vi 19:18.
  2. Gia-cơ 2:11 Ngươi chớ … ngoại tình Xuất 20:14; Phục 5:18.
  3. Gia-cơ 2:11 Ngươi chớ giết người Xuất 20:13; Phục 5:17.