Horcht, jie rikje Mana: hielt aewalud en jaumareat aewa dee Schwearijchkjeit dee aewa junt kjemt!

Jun Rikjdom es fefult, en june Kjleeda sent fonn Motte fefraete.

Jun Gollt en selwa es ferosstat, en daut Jeft doafonn woat en Zeichnes jaeajen junt senne, en woat jun Fleesch oppfraete soo aus Fia. Jie ha Schats toop jelajcht enne latste Doag.

Kjikjt! daut Loon fa june Oabeida dee june Flecke je-eifst ha, daut jie trig jehoole ha, schrijcht, en daut jeschrecht fonn daen dee je-eifst ha es enn daem Herr Tseebaot siene Uare enenn jekome.

Jie ha oppe Ead ippijch en huachhaea jelaeft; jie ha june Hoate jemast so aus tom Schlachtsdach.

Jie ha dee Jerachte fe-uadeelt en doot jemoakt, en dee stunnde junt nich jaeajenaun.

Breeda, blieft jedultijch, bott de Herr kejmt; Kjikjt! dee Foarma luat jeduldijch no daut scheene Frucht fonne Ead, en luat jeduldijch bott he tiedje en lota Raeajen kjrijcht.

Blieft jie uk jedultijch, bestaedijcht june Hoate, dan daem Herr siene Jaeajenwoat es dicht bie jekome.

Doot nich murre, Breeda, eena jajen daem aundra, daut jie nich jerecht woare. Kjikj! Dee Rechta steit aul fere Daea.

10 Breeda, naemt dee Profeete aus en Faeabilt fa Liede en Jedult, dee enn daem Herr sien Nome jeraet ha.

11 Kjikjt! wie raeakjne daen jesaeajent dee utjehoole ha. Jie ha fonn daem Hiopp jeheat, en ha sien Enj jeseene, daut de Herr seeha Metliedent en erboarment es.

12 Oba aewa aules, miene Breeda, doot nich schweare, nich biem Himel, uk nich bie de Ead, uk nich bie irjent en aundra Eit, oba lot jun Yo, Yo senne, en jun Nae, Nae; daut jie nich unja Jerecht faule.

13 Deit irjent waea mank junt liede? Lot am baede. Es irjent waea fro? Lot am Dankleeda sinje.

14 Es irjend waea krank? Lot am dee Elteste fonne Jemeent kome lote, en aewa am baede, en am met Eelj ennsaulwe enn daem Herr sien Nome.

15 Enn daut Jebaed em Gloowe woat daem Kranka heele, en dee Herr woat am opprechte, en wan hee jesindijcht haft, woat am daut fejaeft woare.

16 Bekjant june Sind eena tom aundra, en baet eena fa daem aundra daut jie jeheelt woare. Daem Jerachta sien Jebaed, wan daut feschlachsom es jeworde, es seeha kjraftich.

17 Elia wea en Maun met jefiele jrod soo aus wie, en hee baed earenstlich dautet nich raeajne sull, en daut raeajend nich fa dree Yoa en sas Moonat.

18 En hee baed wada, en de Himel jeef raeajen, en dee Ead brocht wada aeare Frucht.

19 Miene Breeda, wan irjent waea mank junt fonne Woarheit wajch ert, en waea am dan trigbrinjt;

20 dan saul dee weete, daut waea daem Sinda fonn sien Erwajch trig brinjt, deit ne Seel fom Doot rade, en woat fael Sind toodakje.