Wuaderch kjemt soo fael Kjrich en Striet mank junt? Kjemt daut nich fonn dee Plezhea dee enn june Jlieda striede?

Jie sent bejearich en ha doch nich; jie morde en sent aufjenstich, en kjenne nich kjriehe waut jie ha wele. Jie jachte en kjrieje, doch ha jie nich wiel jie nich doano froage.

Jie froage, en kjriehe doch nich wiel jie met en fekjeadet Hoat froage, daut jie daut fa jun eajne Plezhea kjenne februcke.

Jie Eehebraeakja! weet jie nich daut Frintschofft met de Welt Fientschofft jaeajen Gott es? Doaromm, waea sikj faea nemt met de Welt en Frint to senne, es doaderch Gott sien Fient jeworde.

Oda meen jie daut de Schreft emmsonst sajcht: "Dee Jeist dee enn onns wont, es bejearich bott Aufgonst"?

Oba hee jeft de jratre Jnod. Doaromm sajcht hee: "Gott stalt sikj jaeajen dee Stollte jaeajeaun, oba dee Deemuetje jeft hee Jnod".

Doaromm siet Gott unjadon; oba stalt junt jaeajen daem Diewel, dan woat hee fonn junt wajch rane.

Nodat junt no Gott, dan woat hee sikj no junt nodre. Reinicht june Henj, jie sinda, en moakt june Hoate ajcht, jie met en dubbelda Senn.

Naemt Noot aun, en hielt en doot truare; doot truare ennestaed lache, en lot june Freid Felaeajenheit woare.

10 Deemueticht junt fer daem Herr, dan woat hee junt nehecht haewe.

11 Breeda, doot nich eena jaeajen daem aundra raede. Wan waea jaeajen sien Brooda raet, oda sien Broode rechte deit, raet jaeajen daut Jesats, en deit daut Jesats rechte. Oba wan du daut Jesats rechte deist, dan helst du daut Jesats nich, oba best en Rechta ennestaed.

12 Doa es een Jesatsjaewa, dee rade kaun, uk fenichte kaun. Waea best du, daut du dien Noba rechst?

13 Horcht, jie dee jie saje: "Fonndoag oda Morje woa wie enn dise Staut enenn gone, en woare doa en Yoa Jeschaft driewe, en woare Jewenst kjriehe";

14 wan jie goanich weete waut jun Laewe morje brinje woat. Dan jie sent soo aus en Donst, daut fa en stoot doa es, en dan feschwinkjt.

15 Enne Staed daut sull jie saje: "Wan de Herr wel, dan woa wie laewe en dit oda jant doone.

16 Oba nu puch jie junt enn jun Prole; aul soon puche es Bees.

17 Doaromm, waea weet goodet to doone, en deit daut oba nich, fa daem es daut ne Sind.