Miene Breeda, dee measchte fonn junt sulle nich feseakje Leara to senne, wiel jie weete daut dee ne jratre Feauntwuatunk habe.

Enn fael Waeaj doo wie aule stolpre. Wan irjent waea nich enn siene Wead stolpat, dee es en follkomne Maun, en kaun sien gaunse Kjarpa beharsche.

Wan wie dee Pead en Toom em Mul laje soo daut see onns jehorche motte, dan kje wie aea gaunse Lief lenkje.

Kjikj no dee groote Schaep, dee soo groot sent, en fonn stoakje Wind jedraewe woare, doch woare dee jelenkjt met en kjleenet Rooda wuaemma dee Steamaun daut han lenkje wel.

Soo es uk dee Tung en kjleenet Jliet, en doch pucht dee sikj met groote Dinj. See waut fonn groote Woolt en kjleenet Fia aunstekjt.

En dee Tung es en Fia, en Welt fonn Onnjerajchtichkjeit. Soo es dee Tung mank onnse Jlieda, daut dee de gaunse Kjarpa feonnreinicht, en daut Laewe aunstekjt, en woat fonne Hal aunjestekjt.

Dan fonn Natua, beides Beeste en Faeajel, en krupende Kjraete, en Wotatiere sent jetomt, en woare tom jemoakt derch Menschenatua.

Oba dee Tung kaun kjeen Mensch tom moake. Daut es en onnjetomdet Beeset Dinkj, foll doodes Jeft.

Wie saeajne Gott daem Foda doamet, en fluche Mensche doamet dee no Gott sien Bilt jeschaufe sent.

10 Ut daut naemlijet Mul kjemt beides Saeajen en Fluche. Soont es nich pausent, miene Breeda.

11 Jeft ne Sprinj beides seetet Wota uk bettret ut daut naemiljet Loch?

12 Miene Breeda, kaun en Fiejeboom Eeljbaeare droage, oda en Wienrank Fieje? Soo kaun uk kjeen soltjet Wota, seetet Wota jaewe.

13 Waea es Weis en Festendich mank junt? Lot am derch sien gooda Waundel siene Woakje wiese enn weisheits Saunftmoot.

14 Oba wan jie bettre Aufgonst en Striet enn june Hoate ha, dan pucht nich, en leacht nich jaeajen dee Woarheit.

15 Dise Weisheit kjemt nich fonn Bowe, oba es irdisch, natearlich, soo aus beese Jeista.

16 Dan wua doa Aufgonst en Striet es, doa es Opprua en aulahaunt nutslooset.

17 Oba dee Weisheit dee fonn Bowe kjemt es easchtens rein, fraedlich, jelind, jehuarsaum, foll Erboarme en goode Woakje, deit nich twiewle, en heichelt nich.

18 Dee Jerajchtichkjeits Frucht woat jeseit enn Fraed fa daen dee Fraed moake.