A A A A A
Bible Book List

Jóel 4 Bible 21 (B21)

Údolí rozsudku

Hle, v tom čase a v ty dny,
kdy úděl Judy a Jeruzaléma obrátím,
shromáždím všechny národy
do Jošafatského [a] údolí
a budu se tam s nimi soudit
o Izrael, můj lid a mé dědictví,
které rozptýlili mezi pohany.
Rozdělili si moji zemi
a losovali o můj lid.
Chlapce za nevěstku nabízeli
a za víno platili dívkami,
aby se napili.

Co vůbec máte proti mně, Týre a Sidone a všechny filistinské kraje? Za co se mi to mstíte? Jestliže se mi chcete mstít, rychle a rázně vám to oplatím! Pobrali jste mé stříbro a zlato, mé vzácné poklady jste odnesli do svých chrámů. Judský a jeruzalémský lid jste prodali Řekům, aby je zahnali daleko od vlasti.

Hle, já je probudím, aby se vrátili z míst, kam jste je prodali, a vaše činy vám odplatím. Vaše syny a dcery vydám napospas synům Judy a ti je prodají Sabejským, daleko mezi pohany. Tak praví Hospodin.

Provolejte to mezi národy:
Vyhlaste boj!
Probuďte hrdiny!
Do útoku, všichni vojáci!
10 Ukujte ze svých pluhů meče
a ze svých srpů oštěpy; [b]
i slaboch ať řekne:
„Jsem udatný!“
11 Rychle sem, všechny národy!
Shromážděte se z okolí!
Přiveď tam, Hospodine, svoje hrdiny!

12 Jen ať se národy probudí
a přitáhnou do Jošafatského [c] údolí,
neboť se tam posadím,
abych soudil všechny národy v okolí.
13 Uchopte srp,
sklizeň dozrála!
Šlapejte hrozny,
lis už je plný,
káď už přetéká; [d]
jejich hanebnost je veliká!

14 Davy a davy jsou
v Údolí rozsudku!
Hospodinův den blízko je,
v Údolí rozsudku! [e]
15 Slunce a měsíc zatmí se
a zmizí záře hvězd.
16 Hospodin bude ze Sionu řvát,
burácet bude z Jeruzaléma –
nebe i země se budou třást! [f]
Hospodin bude útočištěm pro svůj lid,
pro syny Izraele bude pevností.

Požehnaný Sion

17 A tehdy poznáte, že já jsem Hospodin, váš Bůh,
jenž bydlí na své svaté hoře Sionu.
Jeruzalém pak znovu bude svatý
a nevpadnou už do něj cizáci.

18 V ten den budou hory oplývat vínem,
kopce přetékat budou mlékem
a každou judskou roklí voda poteče.
Z Hospodinova domu pramen vyrazí
a zavlaží Akátové údolí. [g]

19 Egypt se stane pustinou,
z Edomu bude pustá poušť
kvůli násilí, jež páchali na synech Judy,
když vraždili nevinné v jejich zemi.
20 Juda však bude trvat navěky
a Jeruzalém po všechna pokolení.

21 Pomstím jejich krev, kterou jsem nepomstil.
Na Sionu bydlí Hospodin!

Footnotes:

  1. Jóel 4:2 hebr. Jehošafat znamená Hospodin soudí
  2. Jóel 4:10 srov. Iza 2:4; Mich 4:3
  3. Jóel 4:12 hebr. Jehošafat znamená Hospodin soudí
  4. Jóel 4:13 Iza 63:2–6
  5. Jóel 4:14 viz v. 2, 12
  6. Jóel 4:16 Amos 1:2
  7. Jóel 4:18 Eze 47:1–12
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes