A A A A A
Bible Book List

Izajáš 7 Bible 21 (B21)

Sám Pán vám dá znamení

Za vlády judského krále Achaze, syna Jotamova, syna Uziášova, vytáhl aramejský král Recin s izraelským králem Pekachem, synem Remaliášovým, do boje proti Jeruzalému, ale nedokázal jej dobýt. [a] Když bylo domu Davidovu oznámeno: „Aram se spolčil s Efraimem,“ [b] královo srdce i srdce jeho lidu se rozechvělo, jako se chvějí stromy ve větru.

Hospodin tehdy řekl Izaiášovi: „Vezmi svého syna Šear-jašuba [c] a vyjdi s ním Achazovi naproti. Potkáš ho u konce strouhy Horního rybníka, u silnice k Valchářovu poli, a řekneš mu: Zůstaň klidný, neboj se! Nenech se děsit těmi dvěma doutnajícími oharky – zuřivým hněvem Aramejce Recina a syna Remaliášova. Ano, Aram s Efraimem, totiž Remaliášovým synem, chystal tvou zkázu a říkal: ‚Pojďme napadnout Judsko! Porazíme ho, rozdělíme si ho a králem tam uděláme syna Tabealova.‘ Panovník Hospodin však praví:

To se nestane,
tak to nebude!
Hlavou Aramu je Damašek
a hlavou Damašku Recin.
Za pětašedesát let bude Efraim rozdrcen,
takže už nebude národem.
Hlavou Efraima je Samaří
a hlavou Samaří Remaliášův syn.
Jestliže neuvěříte,
jistěže neobstojíte!“

10 Hospodin pak Achazovi ještě řekl: 11 „Požádej Hospodina, svého Boha, o znamení, ať už dole v hlubinách nebo v nebeských výšinách.“ 12 „Nepožádám,“ odpověděl však Achaz. „Nebudu pokoušet Hospodina.“

13 „Slyš, dome Davidův!“ řekl na to prorok. „To vám nestačí unavovat lidi, že unavujete i mého Boha? 14 Sám Pán vám proto dá znamení: Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel, Bůh je s námi. 15 Než se naučí odmítat zlo a volit dobro, bude jíst smetanu a med. 16 Než se to dítě naučí odmítat zlo a volit dobro, bude země, jejíchž dvou králů se děsíš, zpustošena. 17 Na tebe, na tvůj lid a na tvůj otcovský dům pak Hospodin přivede časy, jaké nebyly ode dne, kdy se Efraim odtrhl od Judy – přivede na tebe krále Asýrie!“

Asyrská břitva

18 V ten den Hospodin hvízdne na mouchy v končinách egyptského Nilu a na včely v asyrské krajině. 19 Ti všichni přitáhnou a snesou se na strmé rokle i na skalní průrvy, na všechny houštiny i mokřiny.

20 V ten den Pán vezme břitvu najatou za Eufratem, totiž asyrského krále, [d] a oholí vám hlavu i chlupy na nohách, ba i bradu vám ostříhá.

21 V ten den člověku zůstane jen kravka a pár ovcí, 22 nadojí mu však tolik mléka, že bude jíst smetanu. Ano, každý, kdo bude ponechán v zemi, bude jíst med a smetanu.

23 V ten den každá vinice s tisícem keřů za tisíc stříbrných [e] zaroste trním a bodláčím. 24 Člověk se tam odváží jen s lukem a šípy, neboť celá zem zaroste trním a bodláčím. 25 Na žádnou ze strání kdysi obdělávaných motykou se už nevydáš ze strachu z trní a bodláčí. Budou z nich dobytčí pastviny, budou zdupány ovcemi.

Footnotes:

  1. Izajáš 7:1 734 př. n. l. (2.Král 16:5)
  2. Izajáš 7:2 původně kmenové jméno, později synonymum pro severní izraelské království
  3. Izajáš 7:3 hebr. Pozůstatek se navrátí (srov. Iza 10:21)
  4. Izajáš 7:20 2.Král 16:8–9; 2.Let 28:16–21
  5. Izajáš 7:23 asi 11,5 kg stříbra
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes