A A A A A
Bible Book List

Izajáš 21 Bible 21 (B21)

Ortel nad Babylonem

21 Ortel nad Pustinou u moře: [a]

Jako se na jihu prohání vichřice,
útočník přijde z pouště, ze země strašlivé.

Bylo mi zjeveno kruté vidění:
Zrádce zrazuje, zhoubce hubí.
Přitáhni, Elame; Méde, oblehni!
Všemu úpění konec učiním.

Proto se mi břicho svírá úzkostí,
jako by mě zachvátily porodní bolesti.
Skličuje mě to, co slyším,
to, co vidím, mě děsí!
Srdce se mi chvěje v hrudi,
celý se třesu strachy.
Vytoužený noční klid
proměnil se mi v zděšení!
Plné stoly.
Prostřené ubrusy.
Jídlo. Pití.
– Vstávejte, velitelé!
Chystejte štíty do války! [b]

Toto mi řekl Pán:
„Jdi hlídku postavit,
ať ohlásí, co uvidí!
Spatří-li jezdce,
jak po dvou blíží se,
jezdce na oslech,
jezdce na velbloudech –
ať je sleduje pozorně,
velmi pozorně!“

A strážný [c] zvolal:
„Na stráži, pane, stojím den co den,
každičkou noc jsem na hlídce.
Hle, vidím jezdce přijíždět,
dvojice mužů blíží se!“

Pak přišel se zprávou:
„Padl, padl Babylon!
Všechny sochy jeho bohů
leží roztříštěné v prachu!“

10 Můj lide drcený jako zrno na mlatu,
ohlásil jsem vám, co jsem uslyšel
od Hospodina zástupů,
od Boha Izraele.

Ortel nad Edomem

11 Ortel nad Dumou: [d]

Ze Seíru slyším volání:
„Strážný, jak dlouho bude noc?
Strážný, jak dlouho bude noc?“
12 A strážný odpoví:
„Přichází ráno, ale také noc.
Chcete-li se ptát, ptejte se,
vraťte se a přijďte sem!“

Ortel nad Arábií

13 Ortel nad Arábií:

Vy karavany dedanské,
jež nocujete v arabské pustině,
14 žíznivým vodu přineste!
Vy, kteří žijete v Temě,
vítejte uprchlíky chlebem!
15 Prchají přece před mečem,
před taseným mečem,
před napjatým lukem,
před ukrutným bojem!

16 Toto mi řekl Pán: „Po roce, jako by ten rok počítal nádeník, všechna sláva Kedaru zanikne 17 a z celého množství hrdinných kedarských lučištníků zbude jen nepatrný pozůstatek.“ Tak promluvil Hospodin, Bůh Izraele.

Footnotes:

  1. Izajáš 21:1 zřejmě zastřené označení Babylonu (jižní Mezopotámie byla pro svou blízkost Perskému zálivu známa jako Přímoří)
  2. Izajáš 21:5 srov. zprávu o dobytí Babylonu v Dan 5
  3. Izajáš 21:8 podle Kum, Syr (MT: lev)
  4. Izajáš 21:11 slovní hříčka: Duma (= Říše mlčení, Žalm 94:17; 115:17) zní podobně jako Edom
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes