Add parallel Print Page Options

53 Sumagot(A) ang mga tao,

“Sino ang maniniwala sa ibinabalita naming ito?
    Kanino mo ipinakita ang iyong kapangyarihan?
Kalooban ni Yahweh na matulad sa isang halaman ang kanyang lingkod,
    parang ugat na natanim sa tuyong lupa.
Walang katangian o kagandahang makatawag-pansin,
    walang taglay na pang-akit para siya ay lapitan.
Hinamak siya ng mga tao at itinakwil.
    Nagdanas siya ng hapdi at hirap.
Wala man lang pumansin sa kanya.
    Binaliwala natin siya, na parang walang kabuluhan.

“Tunay(B) ngang inalis niya ang ating mga kahinaan,
    pinagaling niya ang ating mga karamdaman.
Subalit inakala nating iyo'y parusa ng Diyos sa kanya.
Ngunit(C) dahil sa ating mga kasalanan kaya siya nasugatan;
    siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan.
Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya
    at sa mga hampas na kanyang tinanggap.
Tayong(D) lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw;
    nagkanya-kanya tayo ng lakad.
Ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya
    ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap.

“Siya(E) (F) ay binugbog at pinahirapan,
    ngunit hindi kumibo kahit isang salita;
tulad ay tupang nakatakdang patayin,
parang korderong hindi tumututol kahit na gupitan,
    at hindi umiimik kahit kaunti man.
Nang siya'y hulihin at hatulan upang mamatay,
    wala man lamang nagtanggol sa kanyang kalagayan.
Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan.
Siya'y(G) inilibing na kasama ng masasama at mayayaman,
kahit na siya'y walang kasalanan
    o nagsabi man ng kasinungalingan.”

10 Sinabi ni Yahweh,
“Ang kanyang paghihirap ay kalooban ko;
    ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan.
Dahil dito'y mabubuhay siya nang matagal,
    makikita ang lahing susunod sa kanya.
    At sa pamamagitan niya'y maisasagawa ang aking panukala.
11 Pagkatapos ng mahabang pagdurusa, muli siyang lalasap ng ligaya;
    malalaman niyang hindi nawalan ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis.
Ang tapat kong lingkod na lubos kong kinalulugdan
    ang siyang tatanggap sa parusa ng marami,
    at alang-alang sa kanya sila'y aking patatawarin.
12 Dahil(H) dito siya'y aking pararangalan,
    kasama ng mga dakila at makapangyarihan;
sapagkat kusang-loob niyang ibinigay ang sarili
    at nakibahagi sa parusa ng masasama.
Inako niya ang mga makasalanan
    at idinalanging sila'y patawarin.”