Add parallel Print Page Options

Babala sa Israel

28 Kawawa ang Israel, sapagkat naglalaho na ang kanyang karangalan;
    parang kumukupas na kagandahan ng bulaklak sa ulo ng mga lasenggong pinuno.
    May pabango nga sila sa ulo ngunit animo'y patay na nakahiga dahil sa kalasingan.
Narito, may inihanda na ang Panginoon, isang taong malakas at makapangyarihan;
    sinlakas ito ng isang mapaminsalang bagyo,
taglay ang malakas na hangin, ulan at rumaragasang baha,
    upang palubugin ang buong lupa.
Yuyurakan ang ipinagmamalaking karangalan
    ng mga lasenggong pinuno ng Israel.
Mabilis ang pagkawala ng kanyang nagniningning na kagandahan
    tulad ng pagkaubos ng mga unang bunga ng igos,
    na agad kinukuha at kinakain kapag nahinog.

Sa araw na iyon, si Yahweh na Makapangyarihan sa lahat
    ang magiging maningning na korona ng mga nalabing hinirang.
Siya ang papatnubay sa mga hukom upang maging makatarungan sa paghatol;
    at magbibigay ng tapang at lakas
    sa mga tagapagtanggol ng bayan laban sa mga kaaway.

Si Isaias at ang mga Lasenggong Propeta ng Juda

Sumusuray na sa kalasingan
    ang mga pari at mga propeta kaya sila'y nalilito.
Hindi na maunawaan ng mga propeta ang nakikita nilang pangitain;
    at hindi na matuwid ang paghatol ng mga pari.
Ang lahat ng mesa'y punô ng kanilang suka,
    nakakapandiri ang buong paligid.

Ganito ang sinasabi nila laban sa akin:
“Ano kaya ang palagay ng taong ito sa atin;
    sino bang nais niyang turuan at pagpaliwanagan?
Ang sinabi niya'y para lamang sa mga batang musmos
    na nangangailangan pa ng gatas.
10 Sinong makikinig sa kanyang pamamaraan:
    Isa-isang letra, isa-isang linya,
    at isa-isang aralin!”

11 Kaya(A) naman magsasalita si Yahweh sa bayang ito
    sa pamamagitan ng mga dayuhan, siya'y magtuturo.
12 Ganito ang kanyang sasabihin:
“Narito ang tunay na kapahingahan para sa mga napapagal,”
    ngunit hindi nila ito pinakinggan.
13 Kaya ganito ang pagtuturo ni Yahweh sa kanila:
    “Isa-isang letra, isa-isang linya,
    at isa-isang aralin;”
at sa kanilang paglakad, sila'y mabubuwal,
    mahuhulog sa bitag, masasaktan at mabibihag.

Isang Batong Saligan para sa Zion

14 Kaya't ngayon ay dinggin ninyo si Yahweh, kayong mga walang galang na pinuno,
    na namamahala sa Lunsod ng Jerusalem.
15 Sapagkat(B) sinabi ninyo, “Nakipagkasundo na kami sa kamatayan,
    gayundin sa daigdig ng mga patay.
Kaya hindi na kami mapapahamak
    dumating man ang malagim na sakuna;
ginawa na naming kuta ang kasinungalingan,
    at pandaraya ang aming kanlungan.”
16 Ito(C) ngayon ang sinasabi ng Panginoong Yahweh:
“Naglalagay ako sa Zion ng batong-panulukan,
    subok, mahalaga, at matatag na pundasyon;
    ‘Ang magtiwala rito'y hindi mapapahiya.’
17 Gagawin kong panukat ang katarungan,
    at pamantayan ang katuwiran;
wawasakin ng bagyo
    at aanurin ng baha ang lahat ng silungan ng kasinungalingan.”
18 Ang pakikipagkasundo mo sa kamatayan
    at sa daigdig ng mga patay ay mawawalan ng bisa at masisira,
at kapag dumating ang baha,
    lahat kayo'y matatangay.
19 Araw-araw, sa umaga't gabi
    ang bahang ito'y daraan at kayo'y tatangayin;
maghahasik ito ng sindak at takot
    upang maunawaan ang mensahe nito.
20 Sapagkat mangyayari sa inyo ang isinasaad ng kasabihan:
‘Maikli ang kamang inyong higaan,
    at makitid ang kumot para sa katawan.’
21 Sapagkat(D) tulad ng ginawa sa Bundok ng Perazim,
    tatayo si Yahweh at ipadarama ang kanyang galit;
tulad din ng ginawa niya sa Libis ng Gibeon,
    gagawin niya ang kanyang magustuhan kahit hindi siya maunawaan,
    at tanging siya lang ang nakakaalam.
22 Kaya huwag ka nang magyabang,
    baka ang gapos mo ay lalong higpitan.
Sapagkat narinig ko na ang utos ni Yahweh, ang Makapangyarihang Panginoon,
    na wasakin ang buong lupain.

Ang Karunungan ng Diyos

23 Itong aking tinig ay iyong dinggin,
    ang sinasabi ko'y iyong unawain.
24 Ang nagsasaka ba'y lagi na lamang pag-aararo
    at pagsusuyod ang gagawin sa kanyang bukid?
25 Hindi ba't kung maihanda na ang lupa,
    ito'y sinasabugan niya ng anis at linga?
Hindi ba tinatamnan niya ito ng trigo't sebada
    at sa mga gilid naman ay espelta?
26 Iyan ang tamang gawain
    na itinuro ng Diyos sa tao.

27 Ang anis at linga ay hindi ginagamitan
    ng gulong o mabigat na panggiik.
Banayad lamang itong nililiglig o pinapalo.
28 Dinudurog ba ang butil na ginagawang tinapay?
    Hindi ito ginigiik nang walang tigil,
pinararaanan ito sa hinihilang kariton
    ngunit hindi pinupulbos.
29 Ang mensaheng ito'y mula kay Yahweh na Makapangyarihan sa lahat,
    mahusay ang kanyang payo
    at kahanga-hanga ang kanyang karunungan.