Add parallel Print Page Options

Awit ng Pagtitiwala kay Yahweh

26 Sa araw na iyo'y ganito ang aawitin sa Juda:

“Matatag na ang ating lunsod;
    si Yahweh ang magtatanggol sa atin
    at magbibigay ng tagumpay.
Buksan ang pintuan,
    at hayaang pumasok
    ang matuwid na bansa na laging tapat.
Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan
    ang mga may matatag na paninindigan
    at sa iyo'y nagtitiwala.
Magtiwala kayo kay Yahweh magpakailanman,
    sapagkat ang Diyos na si Yahweh ang walang hanggang kublihan.
Ibinababâ niya ang mga nasa itaas;
    ibinabagsak niya ang lunsod na kanilang tinitirhan;
    hanggang maging alabok ang mga pader nito.
Ito'y tinapak-tapakan ng mga taong hinamak;
    at ginagawang tuntungan ng mahihirap.”

Patag ang daan ng taong matuwid,
    at ikaw, O Yahweh, ang dito'y pumatag.
Sinusunod namin ang mga kautusan mo;
    ikaw lamang ang aming inaasahan.
Pagsapit ng gabi'y hinahanap-hanap ka ng aking kaluluwa,
    nangungulila sa iyo ang aking espiritu.
Kapag hinatulan mo ang mga tao sa daigdig,
    malalaman nila kung ano ang matuwid.
10 Kahit mahabag ka sa taong masama,
    hindi rin siya matututong mamuhay nang tapat;
kahit na kasama siya ng bayang matuwid,
    kadakilaan ni Yahweh ay hindi pa rin mapapansin.
11 Nagbabala(A) ka ng parusa, O Yahweh, ngunit hindi rin nila ito pinansin.
Kaya ipadama mo sa kanila ang nakahandang parusa,
    upang makita nila ang pagmamahal mo sa iyong bayan.

12 Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kapayapaan,
    at anumang nagawa nami'y
    dahil sa iyong kalooban.
13 O Yahweh, aming Diyos, may ibang panginoong sa ami'y nanguna,
    ngunit ang pangalan mo lamang ang aming kinikilala!
14 Mga patay na sila at hindi na mabubuhay,
    sapagkat pinarusahan mo at winasak na ganap,
hindi na sila maaalala kailanman.
15 Pinaunlad mo ang iyong bansa, O Yahweh,
    at pinalawak mo rin ang kanyang lupain.
    Dahil dito'y karapat-dapat kang parangalan.
16 Hinanap ka nila sa gitna ng hirap,
    nang parusahan mo'y ikaw ang tinawag.
17 Sa iyong harapan, katulad nami'y babaing manganganak,
    na napapasigaw sa tindi ng hirap.
18 Matinding hirap ang aming dinanas,
    ngunit ito'y nawalan ng kabuluhan,
wala kaming napagtagumpayang labanan,
    at wala kaming anak na magmamana ng lupain.

19 Ngunit muling mabubuhay ang mga anak mong namatay,
mga bangkay ay gigising at aawit na may galak;
kung paanong ang hamog sa lupa ay nagpapasariwa,
    ang espiritu ng Diyos ay nagbibigay-buhay.

Ang Kahatulan at Panunumbalik

20 Pumasok kayo sa inyong bahay, bayan kong hinirang,
    isara ninyo ang mga pinto,
magtago kayo hanggang humupa ang galit ni Yahweh.
21 Sapagkat darating si Yahweh mula sa kalangitan,
    upang parusahan ang mga tao sa daigdig dahil sa kanilang mga kasalanan.
Sa sandaling ito'y mahahayag ang mga lihim na pagpaslang
    at mabubunyag pati ang kanilang libingan.