Add parallel Print Page Options

Pagbabalik mula sa Pagkabihag

14 Ngunit muling mahahabag si Yahweh sa sambahayan ni Jacob at muli niyang hihirangin ang bayang Israel. Papatirahin niya sila sa sarili nilang bayan at may mga dayuhan ring darating at maninirahang kasama ng sambahayan ni Jacob. Tutulungan ang Israel ng ibang mga bansa upang makabalik sa sariling lupain at paglilingkuran nila ang mga Israelita bilang mga alipin. Magiging bihag ng mga Israelita ang mga dating bumihag sa kanila at masasakop nila ang noo'y nagpapahirap sa kanila.

Sa araw na pagpahingahin kayo ni Yahweh sa inyong paghihirap, pagtitiis at pagkaalipin, hahamakin ninyo nang ganito ang hari ng Babilonia:

“Bumagsak na ang malupit na hari!
    Hindi na siya makapang-aaping muli.
Winakasan na ni Yahweh ang kapangyarihan ng masama,
    ang tagapamahala,
na walang awang nagpahirap sa mga tao,
buong lupit na naghari sa mga bansang kanilang sinakop.
Natahimik din sa wakas ang buong lupa,
    at ang mga tao'y nag-aawitan sa tuwa.
Tuwang-tuwa ang mga sipres
    at ang mga sedar ng Lebanon dahil sa nangyari sa hari.
Sinasabi nila: ‘Ngayong ikaw ay wala na,
    wala na ring puputol sa amin.’
Ang daigdig ng mga patay ay abala sa iyong pagdating;
    ito'y naghahanda upang ikaw ay salubungin;
ginising niya ang mga kaluluwa upang batiin ka,
    ng mga dating makapangyarihan sa daigdig.
Pinatayo niya mula sa kanilang trono
    ang hari ng mga bansa.
10 Lahat sila ay magsasabi sa iyo:
‘Ikaw pala'y naging mahina ring tulad namin!
    At sinapit mo rin ang aming sinapit!’
11 Noo'y pinaparangalan ka ng tugtog ng alpa,
    ngayo'y narito ka na sa daigdig ng mga patay.
Uod ang iyong hinihigan
    at uod rin ang iyong kinukumot.”

12 “O(A) Maningning na Bituin sa umaga,
    anak ng Bukang-liwayway!
Bumagsak ka rin sa lupa, at nahulog mula sa langit.
    Ikaw na nagpasuko sa mga bansa!
13 Hindi(B) ba't sinabi mo sa iyong sarili?
    ‘Aakyat ako sa langit;
at sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos,
    ilalagay ko ang aking trono.
Uupo ako sa ibabaw ng bundok
    na tagpuan ng mga diyos sa malayong hilaga.
14 Aakyat ako sa ibabaw ng mga ulap,
    papantayan ko ang Kataas-taasan.’
15 Ngunit anong nangyari at nahulog ka sa daigdig ng mga patay?
    Sa kalalimang walang hanggan?
16 Pagmamasdan ka ng mga patay
    at magtatanong ang mga ito:
‘Hindi ba ang taong ito ang nagpayanig sa lupa,
    at nagpabagsak sa mga kaharian?
17 Hindi ba't winasak niya ang buong daigdig,
    at nilupig ang mga lunsod,
    ang taong ayaw palayain ang mga bilanggo?
18 Lahat ng hari ng mga bansa'y mahihimlay
    sa magagara nilang puntod.
19 Ngunit ikaw ay hindi ililibing sa iyong libingan,
    ang bangkay mo'y itatapon na parang sangang walang kabuluhan.
Tatabunan ka ng mga bangkay ng mga napatay sa digmaan.
    Ihuhulog kang kasama ng mga iyon sa mabatong hukay,
    matutulad ka sa bangkay na tinatapak-tapakan.
20 Hindi ka malilibing na tulad ng ibang hari,
    sapagkat winasak mo ang iyong sariling bayan
    at nilipol mo ang iyong sariling nasasakupan.
Walang makakaligtas sa iyong masamang sambahayang tulad mo.
21 Simulan na ang paglipol sa kanyang mga anak
    dahil sa kasalanan ng kanilang ama!
Hindi na sila muling maghahari sa mundo,
    o maninirahan sa mga lunsod sa lupa.’”

Wawasakin ng Diyos ang Babilonia

22 Sinabi ni Yahweh na Makapangyarihan sa lahat: “Uusigin ko sila, at uubusin ko ang natitira sa kanilang lahi. Buburahin ko rin ang pangalan ng Babilonia. 23 Gagawin ko siyang isang latian, at tirahan ng mga kuwago. Wawalisin ko siya at pupuksain,” sabi ni Yahweh na Makapangyarihan sa lahat.

Wawasakin ng Diyos ang Asiria

24 Sumumpa(C) si Yahweh na Makapangyarihan sa lahat:
“Mangyayari ang aking balak,
matutupad ang aking layon;
25 lilipulin ko ang mga taga-Asiria sa aking lupain,
    dudurugin ko siya sa aking kabundukan.
Palalayain ko ang aking bayan sa kanilang pang-aalipin,
    at sa mabigat na pasaning kanilang dinadala.
26 Ito ang gagawin ko sa buong daigdig,
    paparusahan ko na ang lahat ng bansa.”
27 Sino ang tututol sa pasya ni Yahweh na Makapangyarihan sa lahat?
    Sino ang pipigil sa kanyang pagpaparusa?

Wawasakin ng Diyos ang mga Filisteo

28 Ang(D) mensaheng ito'y nahayag noong taóng mamatay si Haring Ahaz.

29 Huwag(E) mo munang ipagdiwang, bayang Filistia,
    ang pagkabali ng pamalong inihampas sa iyo,
sapagkat sa lahi ng ahas maaaring lumitaw ang ulupong,
    at mag-aanak ito ng lumilipad na dragon.
30 Ang mga mahihirap ay bibigyan ko ng pagkain,
    at ang mga nangangailanga'y panatag na mamamahinga;
pababayaan kong mamatay ng gutom ang iyong lahi,
    at lilipulin ko ang matitira.

31 Manangis kayo buong bayan, managhoy ang lahat ng mga lunsod ninyo;
    manginig kayo sa takot, Filistia.
Pumapailanlang ang alikabok mula sa dakong hilaga,
    sapagkat dumarating na ang matatapang na kawal.

32 Ano ang isasagot sa mga mensahero ng bansang iyon?
“Si Yahweh ang nagtatag ng Zion,
    at ang mga kawawang nagdurusa sa kanyang bayan,
    nakakasumpong ng matibay na tanggulan.”