Add parallel Print Page Options

45 (A)“Bw’ati Mukama bw’agamba Kuulo gwe yafukako amafuta,
    oyo gwe mpadde amaanyi mu mukono gwe ogwa ddyo
okujeemulula amawanga mu maaso ge
    era n’okwambula bakabaka ebyokulwanyisa byabwe,
okuggulawo enzigi ezimuli mu maaso,
    emiryango eminene gireme kuggalwawo.
(B)Ndikukulembera
    ne ntereeza ebifo ebigulumivu.
Ndimenyaamenya emiryango egy’ebikomo
    ne ntemaatema ebisiba eby’ekyuma.
(C)Era ndikuwa obugagga obwakwekebwa mu bifo ebyekusifu
    era n’ebintu ebyakwekebwa mu bifo ebyekyama
olyoke omanye nga nze Mukama,
    Katonda wa Isirayiri akuyitira ddala erinnya lyo.
(D)Ku lwa Yakobo omuweereza wange ne ku lwa Isirayiri omulonde wange
    kyenvudde nkuyita erinnya,
ne nkuwa ekitiibwa
    wadde nga tonzisaako mwoyo.
(E)Nze Mukama, tewali mulala.
    Tewali katonda mulala wabula nze.
Ndikuwa amaanyi
    wadde nga tonzisaako mwoyo,
(F)balyoke bamanye nga okuva enjuba gy’eva okutuuka gyegenda
    tewali mulala wabula nze.
Nze Mukama,
    tewali mulala.
(G)Nze nteekawo ekitangaala
    ne ntonda ekizikiza.
    Nze ndeeta okukulaakulana n’okubonaabona.
Nze Mukama akola ebyo byonna.

(H)“Mmwe eggulu eriri waggulu,
    mutonnyese obutuukirivu.
Ebire bitonnyese obutuukirivu.
    Ensi egguke n’obulokozi bumeruke,
ereete obutuukirivu.
    Nze Mukama nze nagitonda.

(I)“Zimusanze oyo ayomba n’omutonzi we!
    Zimusanze oyo oluggyo mu nzigyo z’ensi.
Bbumba ki eribuuza oyo alibumba nti,
    ‘Obumba ki?’
Oba omulimu gwo okukubuuza nti,
    ‘Aliko emikono?’
10 Zimusanze oyo agamba kitaawe nti,
    ‘Wazaala ki?’
Oba nnyina nti,
    ‘Kiki ky’ozadde?’

11 (J)“Bw’ati bw’ayogera Mukama Omutukuvu wa Isirayiri
    era Omutonzi we nti,
‘Lwaki mumbuuza ebigenda okujja,
    oba ebikwata ku baana bange,
    oba okumpa ebiragiro ku bikwata ku mirimu gy’emikono gyange?’
12 (K)Nze nakola ensi ne ngitonderamu abantu. Emikono gyange gyennyini gye gyayanjuluza eggulu, era ne ndagira eby’omu bwengula byonna bitondebwewo.
13 (L)Ndiyimusa Kuulo mu butuukirivu
    era nditereeza amakubo ge gonna.
Alizimba ekibuga kyange
    n’asumulula abantu bange abaawaŋŋangusibwa;
naye si lwa mpeera oba ekirabo,”
    bw’ayogera Mukama Katonda ow’Eggye.

14 (M)Bw’ati bw’ayogera Mukama nti,

“Ebiva mu Misiri n’ebyamaguzi bya Kuusi birireetebwa,
    n’abo Abasabeya abawanvu
balijja
    babeere abaddu bo,
bajje nga bakugoberera
    nga basibiddwa mu njegere.
Balikuvuunamira bakwegayirire nga bagamba nti,
    ‘Ddala Katonda ali naawe, ye Katonda yekka, tewali Katonda mulala.’ ”

15 (N)Ddala oli Katonda eyeekweka,
    ggwe Katonda wa Isirayiri era Omulokozi we.
16 (O)Bonna abakola bakatonda abakole n’emikono baliswazibwa,
    balikwatibwa ensonyi, bonna balikwata ekkubo limu nga baswadde.
17 (P)Naye Isirayiri alirokolebwa Mukama
    n’obulokozi obutaliggwaawo.
Temuukwatibwenga nsonyi,
    temuuswalenga emirembe gyonna.

18 (Q)Kubanga bw’atyo bw’ayogera Mukama eyatonda eggulu,
ye Katonda eyabumba ensi n’agikola.
    Ye yassaawo emisingi gyayo.
Teyagitonda kubeera nkalu
naye yagikola etuulwemu.
    Ye yagamba nti, “Nze Mukama so tewali mulala.
19 (R)Soogereranga mu kyama,
    oba mu nsi eyeekizikiza.
Sigambanga bazzukulu ba Yakobo nti,
    ‘Munoonyeze bwereere.’
Nze Mukama njogera mazima,
    mbuulira ebigambo eby’ensonga.

20 (S)“Mwekuŋŋaanye mujje,
    mukuŋŋaane, mmwe abasigaddewo mu mawanga.
Tebalina magezi abo abasitula ebifaananyi ebibajje,
    abasaba eri katonda atasobola kubalokola.
21 (T)Mukuŋŋaane muleete ensonga zammwe.
    Muteese muyambagane.
Ani eyayogera nti kino kiribaawo?
    Ani eyakyogerako edda?
Si nze Mukama?
    Tewali Katonda mulala wabula nze,
Katonda omutuukirivu era Omulokozi,
    tewali mulala wabula nze.

22 (U)“Mudde gye ndi, mulokoke,
    mmwe mwenna abali ku nkomerero z’ensi,
    kubanga nze Katonda so tewali mulala.
23 (V)Neerayiridde,
    ekigambo kivudde mu kamwa kange mu mazima
    so tekiriggibwawo mu maaso gange.
Buli vviivi lirifukamira,
    na buli lulimi lulirayira!
24 (W)Balinjogerako nti, ‘Mu Mukama mwokka mwe muli obutuukirivu n’amaanyi.’ ”
Bonna abaamusunguwalira
    balijja gy’ali nga baswadde.
25 (X)Naye mu Mukama ezzadde lyonna erya Isirayiri mwe liriweerwa obutuukirivu
    era mwe liryenyumiririza.