Add parallel Print Page Options

Necredinţa fraţilor lui Isus

După aceea, Isus străbătea Galileea; nu voia să stea în Iudeea, pentru că(A) iudeii căutau să-L omoare. Şi(B) praznicul iudeilor, Praznicul zis al Corturilor, era aproape. Fraţii(C) Lui I-au zis: „Pleacă de aici şi du-Te în Iudeea, ca să vadă şi ucenicii Tăi lucrările pe care le faci. Nimeni nu face ceva în ascuns când caută să se facă cunoscut. Dacă faci aceste lucruri, arată-Te lumii.” Căci nici(D) fraţii Lui nu credeau în El. Isus le-a zis: „Vremea(E) Mea n-a sosit încă, dar vouă vremea totdeauna vă este prielnică. Pe voi lumea nu(F) vă poate urî; pe Mine Mă urăşte, pentru că(G) mărturisesc despre ea că lucrările ei sunt rele. Suiţi-vă voi la praznicul acesta; Eu încă nu Mă sui la praznicul acesta, fiindcă(H) nu Mi s-a împlinit încă vremea.” După ce le-a spus aceste lucruri, a rămas în Galileea.

Isus în Ierusalim la Praznicul Corturilor

10 După ce s-au suit fraţii Lui la praznic, S-a suit şi El, dar nu pe faţă, ci cam pe ascuns. 11 Iudeii(I) Îl căutau în timpul praznicului şi ziceau: „Unde este?” 12 Noroadele vorbeau mult în şoaptă(J) despre El. Unii(K) ziceau: „Este un om bun”. Alţii ziceau: „Nu, ci duce norodul în rătăcire”. 13 Totuşi, de(L) frica iudeilor, nimeni nu vorbea de El pe faţă. 14 Pe la jumătatea praznicului, Isus S-a suit la Templu. Şi învăţa norodul. 15 Iudeii(M) se mirau şi ziceau: „Cum are omul acesta învăţătură, căci n-a învăţat niciodată?” 16 Isus le-a răspuns: „Învăţătura Mea(N) nu este a Mea, ci a Celui ce M-a trimis pe Mine. 17 Dacă(O) vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învăţătura este de la Dumnezeu sau dacă Eu vorbesc de la Mine. 18 Cine(P) vorbeşte de la sine caută slava lui însuşi; dar cine caută slava Celui ce l-a trimis, acela este adevărat şi în el nu este strâmbătate. 19 Oare(Q) nu v-a dat Moise Legea? Totuşi nimeni din voi nu ţine Legea. De(R) ce căutaţi să Mă omorâţi?” 20 Norodul I-a răspuns: „Ai drac(S). Cine caută să Te omoare?” 21 Drept răspuns, Isus le-a zis: „O lucrare am făcut, şi toţi vă miraţi de ea. 22 Moise(T) v-a dat porunca privitoare la tăierea împrejur – nu că ea vine de la Moise, ci(U) de la patriarhi – şi voi tăiaţi împrejur pe om în ziua Sabatului. 23 Dacă un om primeşte tăierea împrejur în ziua Sabatului, ca să nu se calce Legea lui Moise, de ce turbaţi de mânie împotriva Mea pentru că am(V) însănătoşit un om întreg în ziua Sabatului? 24 Nu(W) judecaţi după înfăţişare, ci judecaţi după dreptate.” 25 Nişte locuitori din Ierusalim ziceau: „Nu este El acela pe care caută ei să-L omoare? 26 Şi totuşi iată că vorbeşte pe faţă, şi ei nu-I zic nimic! Nu cumva, în adevăr, cei mai mari vor fi cunoscut(X) că El este Hristosul? 27 Dar(Y) noi ştim de unde este omul acesta, însă, când va veni Hristosul, nimeni nu va şti de unde este.” 28 Şi Isus, pe când învăţa pe norod în Templu, striga: „Mă(Z) cunoaşteţi şi Mă ştiţi de unde sunt! Eu(AA) n-am venit de la Mine Însumi, ci Cel ce M-a trimis este(AB) adevărat, şi voi(AC) nu-L cunoaşteţi. 29 Eu(AD) Îl cunosc, căci vin de la El şi El M-a trimis.” 30 Ei căutau(AE) deci să-L prindă, şi nimeni(AF) n-a pus mâna pe El, căci încă nu-I sosise ceasul. 31 Mulţi(AG) din norod au crezut în El şi ziceau: „Când va veni, Hristosul va face mai multe semne decât a făcut omul acesta?” 32 Fariseii au auzit pe norod spunând în şoaptă aceste lucruri despre El. Atunci, preoţii cei mai de seamă şi fariseii au trimis nişte aprozi să-L prindă. 33 Isus a zis: „Mai sunt cu voi puţină(AH) vreme şi apoi Mă duc la Cel ce M-a trimis. 34 Voi Mă(AI) veţi căuta, şi nu Mă veţi găsi, şi unde voi fi Eu, voi nu puteţi veni.” 35 Iudeii au zis între ei: „Unde are de gând să se ducă omul acesta, ca să nu-l putem găsi? Doar n-o avea de gând să se ducă la cei(AJ) împrăştiaţi printre greci şi să înveţe pe greci? 36 Ce înseamnă cuvintele acestea pe care le-a spus: ‘Mă veţi căuta, şi nu Mă veţi găsi, şi unde voi fi Eu, voi nu puteţi veni?’ ”

Isus, Apa vieţii

37 În(AK) ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Isus a stat în picioare şi a strigat: „Dacă(AL) însetează cineva, să vină la Mine şi să bea. 38 Cine(AM) crede în Mine, din(AN) inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.” 39 Spunea(AO) cuvintele acestea despre Duhul, pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit(AP).

Încercări pentru prinderea lui Isus

40 Unii din norod, când au auzit aceste cuvinte, ziceau: „Acesta este cu adevărat Prorocul(AQ)”. 41 Alţii ziceau: „Acesta(AR) este Hristosul”. Şi alţii ziceau: „Cum, din Galileea(AS) are să vină Hristosul? 42 Nu zice(AT) Scriptura că Hristosul are să vină din sămânţa lui David şi din satul Betleem, unde(AU) era David?” 43 S-a(AV) făcut, deci, dezbinare în norod din pricina Lui. 44 Unii(AW) din ei voiau să-L prindă; dar nimeni n-a pus mâna pe El. 45 Aprozii s-au întors deci la preoţii cei mai de seamă şi la farisei. Şi aceştia le-au zis: „De ce nu L-aţi adus?” 46 Aprozii au răspuns: „Niciodată(AX) n-a vorbit vreun om ca omul acesta”. 47 Fariseii le-au răspuns: „Doar n-aţi fi fost duşi şi voi în rătăcire? 48 A(AY) crezut în El vreunul din mai-marii noştri sau din farisei? 49 Dar norodul acesta, care nu ştie Legea, este blestemat!” 50 Nicodim, cel care(AZ) venise la Isus noaptea şi care era unul din ei, le-a zis: 51 „Legea(BA) noastră osândeşte ea pe un om înainte ca să-l asculte şi să ştie ce face?” 52 Drept răspuns, ei i-au zis: „Şi tu eşti din(BB) Galileea? Cercetează bine, şi vei vedea că din Galileea nu s-a ridicat niciun proroc”. 53 (Şi s-a întors fiecare acasă.

Femeia prinsă în preacurvie

Isus S-a dus la Muntele Măslinilor. Dar, dis-de-dimineaţă, a venit din nou în Templu; şi tot norodul a venit la El. El a şezut jos şi-i învăţa. Atunci, cărturarii şi fariseii I-au adus o femeie prinsă în preacurvie. Au pus-o în mijlocul norodului şi au zis lui Isus: „Învăţătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârşea preacurvia. Moise(BC), în Lege, ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei: Tu dar ce zici?” Spuneau lucrul acesta ca să-L ispitească şi să-L poată învinui. Dar Isus S-a plecat în jos şi scria cu degetul pe pământ. Fiindcă ei nu încetau să-L întrebe, El S-a ridicat în sus şi le-a zis: „Cine(BD) dintre voi este fără păcat, să arunce cel dintâi cu piatra în ea”. Apoi, S-a plecat iarăşi şi scria cu degetul pe pământ. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simţit mustraţi(BE) de cugetul lor şi au ieşit afară, unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni, până la cei din urmă. Şi Isus a rămas singur cu femeia, care stătea în mijloc. 10 Atunci, S-a ridicat în sus; şi, când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Isus i-a zis: „Femeie, unde sunt pârâşii tăi? Nimeni nu te-a osândit?” 11 „Nimeni, Doamne”, I-a răspuns ea. Şi Isus i-a zis: „Nici(BF) Eu nu te osândesc. Du-te şi să(BG) nu mai păcătuieşti.”)

Isus, Lumina lumii

12 Isus le-a vorbit din nou şi a zis: „Eu(BH) sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii”. 13 La auzul acestor vorbe, fariseii I-au zis: „Tu(BI) mărturiseşti despre Tine Însuţi: deci mărturia Ta nu este adevărată”. 14 Drept răspuns, Isus le-a zis: „Chiar dacă Eu mărturisesc despre Mine Însumi, totuşi mărturia Mea este adevărată; căci Eu ştiu de unde am venit şi unde Mă duc, dar voi(BJ) nu ştiţi nici de unde vin nici unde Mă duc. 15 Voi(BK) judecaţi după înfăţişare; Eu(BL) nu judec pe nimeni. 16 Şi chiar dacă judec, judecata Mea este adevărată, pentru că nu(BM) sunt singur, ci Tatăl, care M-a trimis, este cu Mine. 17 În(BN) Legea voastră este scris că mărturia a doi oameni este adevărată: 18 deci despre Mine Însumi, mărturisesc Eu, şi despre Mine mărturiseşte(BO) şi Tatăl, care M-a trimis.” 19 Ei I-au zis deci: „Unde este Tatăl Tău?” Isus a răspuns: „Voi(BP) nu Mă cunoaşteţi nici pe Mine, nici pe Tatăl Meu. Dacă(BQ) M-aţi cunoaşte pe Mine, aţi cunoaşte şi pe Tatăl Meu.” 20 Isus a spus aceste cuvinte, pe când învăţa pe norod în Templu, în locul unde era vistieria(BR); şi nimeni(BS) n-a pus mâna pe El, pentru că încă(BT) nu-I sosise ceasul. 21 Isus le-a mai spus: „Eu Mă duc, şi Mă(BU) veţi căuta şi veţi(BV) muri în păcatul vostru; acolo unde Mă duc Eu, voi nu puteţi veni”. 22 Atunci, iudeii au zis: „Doar n-o avea de gând să se omoare, de zice: ‘Unde Mă duc Eu, voi nu puteţi veni!’ ” 23 „Voi(BW) sunteţi de jos”, le-a zis El, „Eu sunt de sus. Voi(BX) sunteţi din lumea aceasta, Eu nu sunt din lumea aceasta. 24 De aceea(BY) v-am spus că veţi muri în păcatele voastre, căci(BZ), dacă nu credeţi că Eu sunt, veţi muri în păcatele voastre.” 25 „Cine eşti Tu?” I-au zis ei. Isus le-a răspuns: „Ceea ce de la început vă spun că sunt. 26 Am multe de zis despre voi şi de osândit în voi, dar Cel ce(CA) M-a trimis este adevărat, şi Eu(CB), ce am auzit de la El, aceea spun lumii.” 27 Ei n-au înţeles că le vorbea despre Tatăl. 28 Isus deci le-a zis: „Când veţi înălţa(CC) pe Fiul omului, atunci(CD) veţi cunoaşte că(CE) Eu sunt şi că nu fac nimic de la Mine Însumi, ci vorbesc după cum(CF) M-a învăţat Tatăl Meu. 29 Cel(CG) ce M-a trimis este cu Mine; Tatăl(CH) nu M-a lăsat singur, pentru că(CI) totdeauna fac ce-I este plăcut.”

Adevărata slobozenie

30 Pe când vorbea Isus astfel, mulţi(CJ) au crezut în El. 31 Şi a zis iudeilor care crezuseră în El: „Dacă rămâneţi în cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei; 32 veţi cunoaşte adevărul(CK), şi adevărul vă va face slobozi”. 33 Ei I-au răspuns: „Noi(CL) suntem sămânţa lui Avraam şi n-am fost niciodată robii nimănui. Cum zici Tu: ‘Veţi fi slobozi’?” 34 „Adevărat, adevărat vă spun”, le-a răspuns Isus, „că oricine(CM) trăieşte în păcat este rob al păcatului. 35 Şi robul(CN) nu rămâne pururea în casă; fiul însă rămâne pururea. 36 Deci, dacă(CO) Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi. 37 Ştiu că sunteţi sămânţa lui Avraam, dar căutaţi(CP) să Mă omorâţi pentru că nu pătrunde în voi cuvântul Meu. 38 Eu(CQ) spun ce am văzut la Tatăl Meu şi voi faceţi ce aţi auzit de la tatăl vostru.” 39 „Tatăl nostru”, I-au răspuns ei, „este Avraam(CR)”. Isus le-a zis: „Dacă(CS) aţi fi copii ai lui Avraam, aţi face faptele lui Avraam.” 40 Dar(CT) acum căutaţi să Mă omorâţi pe Mine, un om, care v-am spus adevărul, pe(CU) care l-am auzit de la Dumnezeu. „Aşa ceva Avraam n-a făcut. 41 Voi faceţi faptele tatălui vostru.” Ei I-au zis: „Noi nu suntem copii născuţi din curvie; avem un(CV) singur Tată: pe Dumnezeu”. 42 Isus le-a zis: „Dacă(CW) ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, M-aţi iubi şi pe Mine, căci(CX) Eu am ieşit şi vin de la Dumnezeu; n-am(CY) venit de la Mine Însumi, ci El M-a trimis. 43 Pentru(CZ) ce nu înţelegeţi vorbirea Mea? Pentru că nu puteţi asculta Cuvântul Meu. 44 Voi(DA) aveţi de tată pe Diavolul şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaş şi nu(DB) stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii. 45 Iar pe Mine, pentru că spun adevărul, nu Mă credeţi. 46 Cine din voi Mă poate dovedi că am păcat? Dacă spun adevărul, pentru ce nu Mă credeţi? 47 Cine(DC) este din Dumnezeu ascultă cuvintele lui Dumnezeu; voi de aceea n-ascultaţi, pentru că nu sunteţi din Dumnezeu.”

Isus este înainte de Avraam

48 Iudeii I-au răspuns: „Nu zicem noi bine că eşti samaritean şi că ai(DD) drac?” 49 „N-am drac”, le-a răspuns Isus; „ci Eu cinstesc pe Tatăl Meu, dar voi nu Mă cinstiţi. 50 Eu(DE) nu caut slava Mea; este Unul care o caută şi care judecă. 51 Adevărat, adevărat vă spun că, dacă(DF) păzeşte cineva cuvântul Meu, în veac nu va vedea moartea.” 52 „Acum”, I-au zis iudeii, „vedem bine că ai drac; Avraam(DG) a murit, prorocii de asemenea au murit, şi tu zici: ‘Dacă păzeşte cineva cuvântul Meu, în veac nu va gusta moartea’ ”. 53 „Doar n-ai fi Tu mai mare decât părintele nostru Avraam, care a murit? Şi decât prorocii, care de asemenea au murit? Cine te crezi Tu că eşti?” 54 Isus a răspuns: „Dacă(DH) Mă slăvesc Eu Însumi, slava Mea nu este nimic; Tatăl(DI) Meu Mă slăveşte, El, despre care voi ziceţi că este Dumnezeul vostru, 55 şi totuşi nu-L(DJ) cunoaşteţi. Eu Îl cunosc bine şi, dacă aş zice că nu-L cunosc, aş fi şi Eu un mincinos ca voi. Dar îl cunosc şi păzesc Cuvântul Lui. 56 Tatăl vostru Avraam a(DK) săltat de bucurie că are să vadă ziua Mea; a(DL) văzut-o şi s-a bucurat.” 57 „N-ai nici cincizeci ce ani”, I-au zis iudeii, „şi ai văzut pe Avraam?!” 58 Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că, mai înainte ca să se nască Avraam, sunt(DM) Eu.” 59 La auzul acestor vorbe, au(DN) luat pietre ca să arunce în El. Dar Isus S-a ascuns şi a ieşit din Templu, trecând(DO) prin mijlocul lor. Şi aşa a plecat din Templu.

Vindecarea unui orb din naştere

Când trecea, Isus a văzut un orb din naştere. Ucenicii Lui L-au întrebat: „Învăţătorule, cine(DP) a păcătuit: omul acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb?” Isus a răspuns: „N-a păcătuit nici omul acesta, nici părinţii lui, ci(DQ) s-a născut aşa, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Cât este ziuă, trebuie(DR) să lucrez lucrările Celui ce M-a trimis; vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze. Cât sunt în lume, sunt(DS) Lumina lumii.” După ce a zis aceste vorbe, a(DT) scuipat pe pământ şi a făcut tină din scuipat. Apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta şi i-a zis: „Du-te de te spală în(DU) scăldătoarea Siloamului” (care, tălmăcit, înseamnă: Trimis). El(DV) s-a dus, s-a spălat şi s-a întors văzând bine. Vecinii şi cei ce-l cunoscuseră mai înainte ca cerşetor ziceau: „Nu este acesta cel ce şedea şi cerşea?” Unii ziceau: „El este”. Alţii ziceau: „Nu, dar seamănă cu el”. Şi el însuşi zicea: „Eu sunt”. 10 Deci i-au zis: „Cum ţi s-au deschis ochii?” 11 El a răspuns: „Omul(DW) acela, căruia I se zice Isus, a făcut tină, mi-a uns ochii şi mi-a zis: ‘Du-te la scăldătoarea Siloamului şi spală-te.’ M-am dus, m-am spălat şi mi-am căpătat vederea.” 12 „Unde este Omul acela?” l-au întrebat ei. El a răspuns: „Nu ştiu”.

Cercetarea orbului de farisei

13 Au adus la farisei pe cel ce fusese orb mai înainte. 14 Şi era o zi de Sabat când făcuse Isus tină şi-i deschisese ochii. 15 Din nou, fariseii l-au întrebat şi ei cum şi-a căpătat vederea. Şi el le-a zis: „Mi-a pus tină pe ochi, m-am spălat şi văd”. 16 Atunci, unii din farisei au început să zică: „Omul acesta nu vine de la Dumnezeu, pentru că nu ţine Sabatul”. Alţii ziceau: „Cum(DX) poate un om păcătos să facă asemenea semne?” Şi(DY) era dezbinare între ei. 17 Iarăşi au întrebat pe orb: „Tu ce zici despre El în privinţa faptului că ţi-a deschis ochii?” „Este(DZ) un proroc”, le-a răspuns el. 18 Iudeii n-au crezut că fusese orb şi că îşi căpătase vederea până n-au chemat pe părinţii lui. 19 Şi când i-au venit părinţii, i-au întrebat: „Acesta este fiul vostru, care spuneţi că s-a născut orb? Cum dar vede acum?” 20 Drept răspuns, părinţii lui au zis: „Ştim că acesta este fiul nostru şi că s-a născut orb. 21 Dar cum vede acum sau cine i-a deschis ochii, nu ştim. Întrebaţi-l pe el; este în vârstă, el singur poate vorbi despre ce-l priveşte.” 22 Părinţii lui au zis aceste lucruri, pentru că se(EA) temeau de iudei, căci iudeii hotărâseră acum ca, dacă va mărturisi cineva că Isus este Hristosul, să(EB) fie dat afară din sinagogă. 23 De aceea au zis părinţii lui: „Este în vârstă, întrebaţi-l pe el”. 24 Fariseii au chemat a doua oară pe omul care fusese orb şi i-au zis: „Dă(EC) slavă lui Dumnezeu: noi(ED) ştim că omul acesta este un păcătos”. 25 El a răspuns: „Dacă este un păcătos, nu ştiu; eu una ştiu: că eram orb, şi acum văd”. 26 Iarăşi l-au întrebat: „Ce ţi-a făcut? Cum ţi-a deschis ochii?” 27 „Acum v-am spus”, le-a răspuns el, „şi n-aţi ascultat. Pentru ce voiţi să mai auziţi încă o dată? Doar n-aţi vrea să vă faceţi şi voi ucenicii Lui!” 28 Ei l-au ocărât şi i-au zis: „Tu eşti ucenicul Lui, noi suntem ucenicii lui Moise. 29 Ştim că Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar acesta nu(EE) ştim de unde este.” 30 „Aici(EF) este mirarea”, le-a răspuns omul acela, „că voi nu ştiţi de unde este, şi totuşi El mi-a deschis ochii. 31 Ştim că Dumnezeu(EG) n-ascultă pe păcătoşi, ci, dacă este cineva temător de Dumnezeu şi face voia Lui, pe acela îl ascultă. 32 De când este lumea, nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naştere. 33 Dacă(EH) omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic.” 34 „Tu eşti născut cu totul în(EI) păcat”, i-au răspuns ei, „şi vrei să ne înveţi pe noi?” Şi l-au dat afară.

Isus întâlneşte pe orb în Templu

35 Isus a auzit că l-au dat afară şi, când l-a găsit, i-a zis: „Crezi tu în Fiul(EJ) lui Dumnezeu?” 36 El a răspuns: „Şi cine este, Doamne, ca să cred în El?” 37 „L-ai şi văzut”, i-a zis Isus, „şi cel(EK) care vorbeşte cu tine, Acela este”. 38 „Cred, Doamne”, I-a zis el; şi I s-a închinat. 39 Apoi, Isus a zis: „Eu am venit în lumea aceasta pentru(EL) judecată: ca(EM) cei ce nu văd să vadă şi cei ce văd să ajungă orbi”. 40 Unii din fariseii care erau lângă el, când au auzit aceste vorbe, I-au(EN) zis: „Doar n-om fi şi noi orbi!” 41 „Dacă(EO) aţi fi orbi”, le-a răspuns Isus, „n-aţi avea păcat, dar acum ziceţi: ‘Vedem’. Tocmai de aceea păcatul vostru rămâne.”