Add parallel Print Page Options

Iacov(A), rob(B) al lui Dumnezeu şi al Domnului Isus Hristos, către cele(C) douăsprezece seminţii care(D) sunt împrăştiate: Sănătate! Fraţii mei, să(E) priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite(F) încercări, ca unii care ştiţi(G) că încercarea credinţei voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-şi facă desăvârşit lucrarea, pentru ca să fiţi desăvârşiţi, întregi şi să nu duceţi lipsă de nimic. Dacă(H) vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o(I) ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi(J) va fi dată. Dar(K) s-o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoieşte seamănă cu valul mării, tulburat şi împins de vânt încoace şi încolo. Un astfel de om să nu se aştepte să primească ceva de la Domnul, căci este un om(L) nehotărât şi nestatornic în toate căile sale. Fratele dintr-o stare de jos să se laude cu înălţarea lui. 10 Bogatul, dimpotrivă, să se laude cu smerirea lui, căci(M) va trece ca floarea ierbii. 11 Răsare soarele cu căldura lui arzătoare şi usucă iarba, floarea ei cade jos, şi frumuseţea înfăţişării ei piere – aşa se va veşteji bogatul în umbletele lui. 12 Ferice(N) de cel ce rabdă ispita. Căci, după ce a fost găsit bun, va primi cununa(O) vieţii pe care(P) a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. 13 Nimeni, când este ispitit, să nu zică: „Sunt ispitit de Dumnezeu”. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău şi El Însuşi nu ispiteşte pe nimeni. 14 Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuşi şi momit. 15 Apoi pofta(Q), când a zămislit, dă naştere păcatului, şi păcatul, odată făptuit, aduce(R) moartea. 16 Nu vă înşelaţi, preaiubiţii mei fraţi: 17 orice(S) ni se dă bun şi orice dar desăvârşit sunt de sus, pogorându-se de la Tatăl luminilor, în(T) care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. 18 El(U), de bunăvoia Lui, ne-a născut prin Cuvântul adevărului, ca(V) să fim un fel de pârgă(W) a făpturilor Lui. 19 Ştiţi bine lucrul acesta, preaiubiţii mei fraţi! Orice om să(X) fie grabnic la ascultare, încet(Y) la vorbire, zăbavnic la mânie(Z), 20 căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. 21 De aceea lepădaţi(AA) orice necurăţie şi orice revărsare de răutate şi primiţi cu blândeţe Cuvântul sădit în voi, care(AB) vă poate mântui sufletele. 22 Fiţi împlinitori(AC) ai Cuvântului, nu numai ascultători, înşelându-vă singuri. 23 Căci, dacă(AD) ascultă cineva Cuvântul şi nu-l împlineşte cu fapta, seamănă cu un om care îşi priveşte faţa firească într-o oglindă 24 şi, după ce s-a privit, pleacă şi uită îndată cum era. 25 Dar cine(AE) îşi va adânci privirile în legea(AF) desăvârşită, care este legea slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi(AG) fericit în lucrarea lui. 26 Dacă crede cineva că este religios, şi nu-şi(AH) înfrânează limba, ci îşi înşală inima, religia unui astfel de om este zadarnică. 27 Religia curată şi neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să(AI) cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor şi(AJ) să ne păzim neîntinaţi de lume.

Fraţii mei, să nu ţineţi credinţa Domnului nostru Isus Hristos, Domnul slavei, căutând(AK) la faţa omului(AL). Căci, de pildă, dacă intră în adunarea voastră un om cu un inel de aur şi cu o haină strălucitoare şi intră şi un sărac îmbrăcat prost şi voi puneţi ochii pe cel ce poartă haina strălucitoare şi-i ziceţi: „Tu şezi în locul acesta bun!” şi apoi ziceţi săracului: „Tu stai acolo în picioare!” sau: „Şezi jos la picioarele mele!”, nu faceţi voi oare o deosebire în voi înşivă şi nu vă faceţi voi judecători cu gânduri rele? Ascultaţi, preaiubiţii mei fraţi: n-a(AM) ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii lumii acesteia ca să-i facă bogaţi(AN) în credinţă şi moştenitori ai Împărăţiei, pe care(AO) a făgăduit-o celor ce-L iubesc? Şi voi(AP) înjosiţi pe cel sărac! Oare nu bogaţii vă asupresc şi vă(AQ) târăsc înaintea judecătoriilor? Nu batjocoresc ei frumosul nume pe care-l purtaţi? Dacă împliniţi Legea împărătească, potrivit Scripturii: „Să(AR) iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi”, bine faceţi. Dar, dacă aveţi(AS) în vedere faţa omului, faceţi un păcat şi sunteţi osândiţi de Lege, ca nişte călcători de lege. 10 Căci cine păzeşte toată Legea şi greşeşte într-o singură poruncă se face(AT) vinovat de toate. 11 Căci Cel ce a zis: „Să(AU) nu preacurveşti” a zis şi: „Să nu ucizi”. Acum, dacă nu preacurveşti, dar ucizi, te faci călcător al Legii. 12 Să vorbiţi şi să lucraţi ca nişte oameni care au să fie judecaţi de o lege(AV) a slobozeniei: 13 căci judecata(AW) este fără milă pentru cel ce n-a avut milă; dar mila(AX) biruieşte judecata. 14 Fraţii mei, ce-i(AY) foloseşte cuiva să spună că are credinţă, dacă n-are fapte? Poate oare credinţa aceasta să-l mântuiască? 15 Dacă(AZ) un frate sau o soră sunt goi şi lipsiţi de hrana de toate zilele 16 şi unul dintre voi le(BA) zice: „Duceţi-vă în pace, încălziţi-vă şi săturaţi-vă!” fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi? 17 Tot aşa şi credinţa, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăşi. 18 Dar va zice cineva: „Tu ai credinţa, şi eu am faptele”. „Arată-mi credinţa ta fără fapte, şi(BB) eu îţi voi arăta credinţa mea din faptele mele.” 19 Tu crezi că Dumnezeu este unul, şi bine faci, dar şi(BC) dracii cred… şi se înfioară! 20 Vrei dar să înţelegi, om nesocotit, că credinţa fără fapte este zadarnică? 21 Avraam, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte când(BD) a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar? 22 Vezi că(BE) credinţa lucra împreună cu faptele lui şi, prin fapte, credinţa a ajuns desăvârşită. 23 Astfel s-a împlinit Scriptura care zice: „Avraam a(BF) crezut pe Dumnezeu, şi i s-a socotit ca neprihănire”, şi el a fost numit „prietenul(BG) lui Dumnezeu”. 24 Vedeţi dar că omul este socotit neprihănit prin fapte, şi nu numai prin credinţă. 25 Tot aşa, curva Rahav(BH) n-a fost socotită şi ea neprihănită prin fapte când a găzduit pe soli şi i-a scos afară pe altă cale? 26 După cum trupul fără duh este mort, tot aşa şi credinţa fără fapte este moartă.

Fraţii mei, să nu(BI) fiţi mulţi învăţători, căci ştiţi(BJ) că vom primi o judecată mai aspră. Toţi greşim în(BK) multe feluri. Dacă(BL) nu greşeşte cineva în vorbire, este(BM) un om desăvârşit şi poate să-şi ţină în frâu tot trupul. De pildă, dacă punem cailor(BN) frâul în gură, ca să ne asculte, le cârmuim tot trupul. Iată, şi corăbiile, cât de mari sunt, şi, măcar că sunt mânate de vânturi iuţi, totuşi sunt cârmuite de o cârmă foarte mică, după gustul cârmaciului. Tot aşa, şi limba(BO) este un mic mădular şi se făleşte cu lucruri mari(BP). Iată un foc mic ce pădure mare aprinde! Limba(BQ) este şi ea un foc, este o lume de nelegiuiri. Ea este aceea dintre mădularele noastre care întinează(BR) tot trupul şi aprinde roata vieţii, când este aprinsă de focul gheenei. Toate soiurile de fiare, de păsări, de târâtoare, de vieţuitoare de mare se îmblânzesc şi au fost îmblânzite de neamul omenesc, dar limba niciun om n-o poate îmblânzi. Ea este un rău care nu se poate înfrâna, este plină(BS) de o otravă de moarte. Cu ea binecuvântăm pe Domnul, şi Tatăl nostru, şi tot cu ea blestemăm pe oameni care(BT) sunt făcuţi după asemănarea lui Dumnezeu. 10 Din aceeaşi gură iese şi binecuvântarea, şi blestemul! Nu trebuie să fie aşa, fraţii mei! 11 Oare din aceeaşi vână a izvorului ţâşneşte şi apă dulce, şi apă amară? 12 Fraţii mei, poate oare un smochin să facă măsline sau o viţă să facă smochine? Nici apa sărată nu poate da apă dulce. 13 Cine(BU) dintre voi este înţelept şi priceput? Să-şi arate, prin purtarea lui bună, faptele(BV) făcute cu blândeţea(BW) înţelepciunii! 14 Dar, dacă aveţi în inima voastră pizmă(BX) amară şi un duh de ceartă, să nu(BY) vă lăudaţi şi să nu minţiţi împotriva adevărului. 15 Înţelepciunea aceasta(BZ) nu vine de sus, ci este pământească, firească[a], drăcească. 16 Căci, acolo unde(CA) este pizmă şi duh de ceartă, este tulburare şi tot felul de fapte rele. 17 Înţelepciunea(CB) care vine de sus este întâi curată, apoi paşnică, blândă, uşor de înduplecat, plină de îndurare şi de roduri bune, fără părtinire, nefăţarnică(CC). 18 Şi(CD) roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace.

Footnotes

  1. Iacob 3:15 Greceşte: sufletească.