Add parallel Print Page Options

Người Ðàn Bà Su-nem Ðược Lại Sản Nghiệp

Khi ấy Ê-li-sê nói với người đàn bà có con được sống lại, “Bà và gia đình bà hãy đứng dậy, đi đến xứ nào sống được mà sống, vì Chúa đã định cho xứ nầy phải chịu một nạn đói kéo dài bảy năm.” Vậy bà ấy đứng dậy làm theo lời của người Ðức Chúa Trời đã bảo. Bà và gia đình bà đến kiều ngụ trong xứ Phi-li-tin bảy năm. Cuối bảy năm bà từ xứ Phi-li-tin trở về và đến kêu cầu với vua cho bà được phục hồi chủ quyền nhà cửa và đất đai. Bấy giờ vua đang nói chuyện với Ghê-ha-xi, đầy tớ của người Ðức Chúa Trời. Vua nói, “Hãy nói cho ta nghe mọi việc lớn lao Ê-li-sê đã làm.” Ðang khi Ghê-ha-xi kể cho vua nghe thể nào Ê-li-sê đã làm cho một người từ cõi chết sống lại, này, ngay lúc đó người đàn bà có con được sống lại đến kêu cầu vua cho bà được phục hồi chủ quyền nhà cửa và đất đai. Ghê-ha-xi nói, “Tâu hoàng thượng, chúa của hạ thần, bà nầy chính là người đàn bà đó, và đây là đứa con trai của bà đã được Ê-li-sê cứu sống lại.”

Vua hỏi bà và bà thuật lại mọi việc cho ông nghe. Vua ra lịnh cho một vị quan giải quyết lời yêu cầu của bà và bảo rằng, “Hãy trả lại cho bà tất cả những gì thuộc về bà, cùng với mọi lợi tức của ruộng vườn của bà từ ngày bà lìa xứ cho đến nay.”

Bên Ha-đát Băng Hà

Ê-li-sê đến Ða-mách nhằm lúc Bên Ha-đát vua A-ram đang lâm bịnh. Khi ông nghe báo rằng, “Có người của Ðức Chúa Trời đến.” Vua sai Ha-xa-ên, “Ngươi hãy lấy một lễ vật đến gặp người của Ðức Chúa Trời, nhờ ông ấy cầu vấn với Chúa, xem ta có thể bình phục sau cơn bịnh nầy chăng?”

Vậy Ha-xa-ên đi gặp người của Ðức Chúa Trời, mang theo lễ vật gồm những sản phẩm tốt nhất của Ða-mách do bốn mươi con lạc đà chở. Ông đến đứng trước mặt Ê-li-sê và nói, “Con trai ngài là Bên Ha-đát vua A-ram sai tôi đến cầu vấn ngài rằng, ‘Tôi có thể bình phục sau cơn bịnh nầy chăng?’”

10 Ê-li-sê đáp, “Hãy về và nói với ông ấy, ‘Ông chắc chắn sẽ được bình phục’. Tuy nhiên Chúa đã cho tôi biết ông ấy chắc chắn sẽ chết.” 11 Ðoạn người của Ðức Chúa Trời nghiêm sắc mặt nhìn chăm vào Ha-xa-ên đến nỗi ông ấy phát ngượng, rồi người của Ðức Chúa Trời bật lên khóc.

12 Ha-xa-ên hỏi, “Tại sao chúa của tôi khóc?”

Ê-li-sê đáp, “Bởi vì tôi biết những việc ác ông sẽ làm cho dân I-sơ-ra-ên. Ông sẽ thiêu hủy thành trì của họ, ông sẽ giết các trai tráng của họ bằng gươm, ông sẽ chà nát các trẻ thơ dưới đất, và ông sẽ mổ bụng các phụ nữ mang thai.”

13 Ha-xa-ên nói, “Kẻ tôi tớ ngài là ai? Tôi chẳng qua chỉ là một con chó, làm sao tôi có thể làm những việc lớn lao như vậy?”

Ê-li-sê nói, “Chúa đã cho tôi biết ông sẽ làm vua A-ram.”

14 Sau đó ông rời khỏi Ê-li-sê và về gặp chủ ông. Bên Ha-đát hỏi ông, “Ê-li-sê đã nói với ngươi thế nào?”

Ông đáp, “Người ấy nói với hạ thần rằng hoàng thượng chắc chắn sẽ hết bịnh.”

15 Nhưng ngày hôm sau, Ha-xa-ên lấy một cái mền, nhúng vào nước, rồi mang vào trùm lên mặt nhà vua cho đến khi ông ấy bị ngộp thở mà chết; sau đó ông lên ngôi thế vị.

Giê-hô-ram Trị Vì Giu-đa

(2 Sử 21:5-10, 20)

16 Năm thứ năm của triều đại Giô-ram[a] con của A-háp vua I-sơ-ra-ên, Giê-hô-ram con của Giê-hô-sa-phát lên ngôi làm vua và bắt đầu trị vì ở Giu-đa. 17 Giê-hô-ram được ba mươi hai tuổi khi bắt đầu làm vua. Ông trị vì tám năm tại Giê-ru-sa-lem. 18 Ông đi theo đường lối của các vua I-sơ-ra-ên như nhà A-háp đã làm, vì ông cưới con gái của A-háp làm vợ. Ông làm những việc tội lỗi trước mặt Chúa. 19 Dầu vậy Chúa vẫn không tiêu diệt Giu-đa, vì cớ Ða-vít tôi tớ Ngài, vì Ngài đã hứa với Ða-vít rằng Ngài sẽ để một ngọn đèn cho ông ấy và cho dòng dõi của ông ấy mãi mãi.

20 Trong thời của ông, dân Ê-đôm nổi lên chống lại quyền cai trị của Giu-đa và lập một vua riêng cho họ. 21 Vì vậy Giô-ram[b] kéo toàn bộ xe chiến mã của ông vượt qua Xa-i. Quân Ê-đôm liền kéo đến bao vây quân của ông. Ông và các tướng chỉ huy các xe chiến mã của ông đã mở cuộc tấn công quân Ê-đôm vào ban đêm; nhưng khi quân của ông vừa mở được vòng vây, họ đã bỏ chạy luôn về nhà. 22 Thế là dân Ê-đôm đã nổi dậy chống lại quyền cai trị của Giu-đa cho đến ngày nay. Ðồng lúc ấy dân Líp-na cũng nổi lên chống lại quyền cai trị của Giu-đa. 23 Tất cả những việc khác của Giê-hô-ram và mọi việc ông làm há chẳng được chép trong sách Sử Ký của Các Vua Giu-đa sao? 24 Giê-hô-ram an giấc với các tổ tiên ông và được chôn bên cạnh họ trong Thành Ða-vít. A-ha-xi-a con trai ông lên ngôi kế vị.

A-ha-xi-a Trị Vì Giu-đa

(2 Sử 22:1-6)

25 Năm thứ mười hai của triều đại Giô-ram con của A-háp trị vì ở I-sơ-ra-ên, A-ha-xi-a con của Giê-hô-ram lên ngôi làm vua và bắt đầu trị vì ở Giu-đa. 26 A-ha-xi-a được hai mươi hai tuổi khi bắt đầu làm vua. Ông trị vì một năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ ông là A-tha-li-a cháu của Ôm-ri vua I-sơ-ra-ên. 27 Ông bước đi trong đường lối của nhà A-háp, làm những việc tội lỗi trước mặt Chúa giống như nhà A-háp đã làm, vì ông là con rể của nhà A-háp.

28 Ông đi với Giô-ram con của A-háp để đánh Ha-xa-ên vua A-ram tại Ra-mốt Ghi-lê-át. Trong trận đó Giô-ram đã bị thương. 29 Vua Giô-ram rút về dưỡng thương tại Giê-rê-ên, vì những vết thương do quân A-ram gây cho ông tại Ra-ma khi ông tiến đánh Ha-xa-ên vua A-ram. Bấy giờ A-ha-xi-a con của Giê-hô-ram vua Giu-đa xuống thăm Giô-ram con của A-háp tại Giê-rê-ên, vì ông ấy đang dưỡng thương ở đó.

Footnotes

  1. II Các Vua 8:16 cũng được gọi là Giê-hô-ram (3:1)
  2. II Các Vua 8:21 nt: Giô-ram, một dạng khác của chữ Giê-hô-ram