Add parallel Print Page Options

Lời Chào Thăm

Phao-lô, một sứ đồ của Ðức Chúa Jesus Christ, theo lịnh của Ðức Chúa Trời, Ðấng Giải Cứu của chúng ta, và của Ðức Chúa Jesus Christ, hy vọng của chúng ta, gởi cho Ti-mô-thê, con thật của ta trong đức tin. Nguyện xin ân sủng, thương xót, và bình an từ Ðức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, đến với con.

Khuyên Ðề Phòng Tà Thuyết

Như ta đã căn dặn con khi ta sắp đi qua vùng Ma-xê-đô-ni-a rằng con hãy ở lại Ê-phê-sô để truyền cho những người kia không được dạy các tín lý sai lạc, và bảo họ đừng chăm chú vào những chuyện hoang đường và những gia phả vô tận, là những điều chỉ đưa đến sự tranh cãi về các suy đoán hơn là quản lý công việc của Ðức Chúa Trời, là việc của đức tin. Mục đích của sự truyền bảo ấy là tình thương phát xuất từ một tâm hồn trong sạch, một lương tâm tốt, và một đức tin chân thành. Một số người đã không đi đúng đường lối ấy, quay qua cãi nhau những chuyện vô ích, muốn làm những người dạy luật, nhưng không hiểu những điều mình nói, và cũng không nắm vững những điều mình xác định.

Chúng ta biết rằng luật pháp là tốt, nếu người ta biết vâng giữ nghiêm túc. Phải biết rằng luật pháp được lập ra không phải để cho người ngay lành, nhưng cho những kẻ phạm pháp và gây loạn, những kẻ vô luân và tội lỗi, những kẻ bất khiết và phạm thượng, những kẻ giết cha và giết mẹ, những kẻ sát nhân, 10 những kẻ gian dâm, những kẻ đồng tính luyến ái, những kẻ buôn người, những kẻ nói dối, những kẻ khai man trước tòa, và những kẻ làm những điều nghịch với sự dạy dỗ lành mạnh 11 của Tin Mừng vinh hiển của Ðức Chúa Trời phước hạnh; đó là Tin Mừng mà ta đã được ủy nhiệm để rao truyền.

Cảm Tạ Lòng Thương Xót của Chúa

12 Ta cảm tạ Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, Ðấng ban năng lực cho ta, vì Ngài đã xét thấy ta trung thành nên đã bổ nhiệm ta phục vụ Ngài; 13 mặc dù trước kia ta là một kẻ phạm thượng, một kẻ bắt bớ, và một kẻ bạo tàn; nhưng ta đã nhận được ơn thương xót, bởi ta đã hành động như thế trong lúc ta chưa biết và chưa tin. 14 Nhưng ân sủng của Chúa chúng ta đã tuôn tràn trên ta, cùng với đức tin và tình yêu trong Ðức Chúa Jesus Christ. 15 Ðây là lời đáng tin cậy và đáng chấp nhận hoàn toàn: Ðức Chúa Jesus Christ đã đến trong thế gian để cứu những người tội lỗi; trong những người ấy ta là kẻ đứng đầu. 16 Nhưng cũng vì lý do đó mà ta đã nhận được ơn thương xót, để qua ta, một kẻ tội lỗi hàng đầu, Ðức Chúa Jesus Christ có thể bày tỏ sự chịu đựng hết mực của Ngài, và dùng trường hợp của ta làm gương, để những người tin thờ Ngài được sự sống đời đời.

17 Nguyện sự tôn quý và vinh hiển đời đời vô cùng thuộc về Ðức Chúa Trời có một không hai, là Vua đời đời, bất tử, và vô hình. A-men.

Khuyên Chiến Ðấu Dũng Cảm

18 Hỡi Ti-mô-thê, con ta, ta truyền cho con điều nầy theo lời tiên tri đã nói trước về con, để nhờ đó con có thể chiến đấu anh dũng, 19 giữ vững đức tin và một lương tâm thanh sạch. Một số người đã bỏ điều ấy nên đức tin của họ đã bị đắm chìm. 20 Trong số đó có Hy-mê-nê và A-léc-xan-đơ, những người ta đã phó cho Sa-tan để họ có thể được dạy cho bài học chớ phạm thượng.