Add parallel Print Page Options

Ða-vít Tha Chết cho Sau-lơ Một Lần Nữa

26 Khi ấy người Xíp đến tâu với Sau-lơ tại Ghi-bê-a rằng, “Há chẳng phải Ða-vít đang trốn trên đồi Ha-ki-la, đối ngang Giê-si-môn[a] sao?” Sau-lơ bèn đứng dậy và đi xuống đồng hoang ở Xíp. Có ba ngàn quân tinh nhuệ của I-sơ-ra-ên đi với ông để tìm Ða-vít trong đồng hoang ở Xíp. Sau-lơ hạ trại trên đồi Ha-ki-la, phía bên nầy đường, đối ngang với Giê-si-môn; còn Ða-vít ở trong đồng hoang, và ông thấy Sau-lơ vào đồng hoang truy lùng ông. Ða-vít sai các thám tử đi dọ thám và biết chắc rằng Sau-lơ đã đến. Ða-vít đứng dậy và đi đến nơi Sau-lơ đã hạ trại. Ða-vít thấy chỗ nằm của Sau-lơ, và cũng thấy chỗ nằm của Áp-ne con của Ne, tổng tư lệnh quân đội. Bấy giờ Sau-lơ đang nằm ngủ trong trại, có các trại khác đóng xung quanh trại của ông. Ða-vít nói với A-hi-mê-léc người Hít-ti, và A-bi-sai con trai bà Xê-ru-gia, em trai Giô-áp, “Ai sẽ đi với tôi xuống gặp Sau-lơ trong trại?”

A-bi-sai nói, “Tôi sẽ đi xuống với ông.”

Tối hôm đó Ða-vít và A-bi-sai lẻn đến giữa trại quân; và kìa, Sau-lơ đang nằm ngủ trong trại, có cây giáo đang cắm xuống đất nơi đầu ông nằm. Áp-ne và quân lính nằm ngủ chung quanh ông. A-bi-sai nói với Ða-vít, “Ngày nay Ðức Chúa Trời đã trao kẻ thù của ông vào tay ông rồi. Bây giờ xin cho phép tôi lấy cây giáo đâm ông ta một cái, ghim ông ta xuống đất, và khỏi phải đâm lần thứ hai.”

Ða-vít nói với ông, “Chớ giết ông ta, vì có ai giết người được xức dầu của Chúa mà được xem là vô tội chăng?” 10 Ða-vít lại nói tiếp, “Có Chúa hằng sống chứng giám, chính Chúa sẽ đánh ông ấy, hay đến ngày ông ấy qua đời ông ấy sẽ chết, hay ông ta ra trận và sẽ bị tử trận. 11 Nhưng xin Chúa ngăn trở và đừng để tay tôi sát hại người được xức dầu của Chúa. Bây giờ tôi xin anh chỉ lấy cây giáo và bình nước để bên đầu ông ấy, rồi chúng ta đi.”

12 Vậy Ða-vít lấy cây giáo và bình nước để bên đầu của Sau-lơ, và hai người trốn đi. Không ai trông thấy hoặc hay biết hoặc thức dậy cả, vì họ thảy đều ngủ say, bởi Chúa đã giáng một cơn ngủ say trên họ. 13 Sau khi Ða-vít đã đi qua phía bên kia và đứng trên một ngọn đồi xa xa, hai bên cách nhau một khoảng khá xa, 14 Ða-vít gọi đoàn quân và đặc biệt Áp-ne con của Ne, và nói, “Hỡi Áp-ne, sao ông không trả lời?”

Áp-ne đáp lại và nói, “Ngươi là ai mà dám gọi đức vua thế?”

15 Ða-vít nói với Áp-ne, “Ông há không phải là một bậc anh hào sao? Trong I-sơ-ra-ên có ai được như ông chăng? Tại sao ông không bảo vệ đức vua, chúa thượng của ông? Vì có người trong dân đã đến muốn giết đức vua, chúa thượng của ông đó. 16 Về việc nầy ông đã không làm tròn bổn phận của ông rồi. Có Chúa hằng sống chứng giám, ông thật đáng chết, vì đã không bảo vệ chủ mình, người được xức dầu của Chúa. Bây giờ ông hãy xem, cây giáo của vua và bình nước để bên cạnh đầu vua nằm đâu rồi?”

17 Sau-lơ liền nhận ra tiếng của Ða-vít, bèn nói, “Ða-vít con ta, có phải đó là tiếng của con không?”

Ða-vít đáp, “Ðúng là tiếng của con, tâu đức vua, chúa thượng của con.” 18 Ông nói tiếp, “Tại sao chúa thượng lại truy đuổi tôi tớ của ngài? Con đã làm điều gì sai? Tay con đã gây nên tội lỗi gì? 19 Vậy, bây giờ, xin đức vua, chúa thượng của con, nghe đôi lời tôi tớ của ngài trình bày: Nếu Chúa đã giục lòng đức vua chống lại con, nguyện Ngài nhậm lấy của tế lễ dâng lên Ngài. Nhưng nếu đó là ý của loài người, nguyện chúng bị nguyền rủa trước mặt Chúa, vì ngày nay người ta đã đuổi con ra khỏi nơi con thừa hưởng cơ nghiệp của Chúa, mà rằng, ‘Hãy cút đi, hãy đi thờ các thần khác đi.’ 20 Vậy bây giờ, nguyện Chúa đừng để máu con đổ xuống đất trước mặt Chúa, vì vua I-sơ-ra-ên đã đi ra truy lùng một con bọ chét, như người ta đi săn chim đa đa trong núi.”

21 Bấy giờ Sau-lơ đáp, “Cha đã có tội. Hỡi Ða-vít con ta, hãy trở về, vì cha sẽ không hại con nữa đâu, bởi ngày nay con đã coi mạng sống của cha là quý. Quả thật cha đã điên rồ và sai lầm quá nhiều.”

22 Ða-vít trả lời và nói, “Ðây là cây giáo của đức vua. Xin cha sai một người trẻ qua đây lấy. 23 Cầu xin Chúa thưởng cho mỗi người tùy theo đức công chính và lòng trung thành của người ấy, vì ngày nay Chúa đã phó mạng sống của cha vào tay con, nhưng con không đưa tay ra làm hại người được xức dầu của Chúa. 24 Vì thật vậy, ngày nay, con đã coi trọng mạng sống của cha trước mặt con; cầu xin Chúa cũng coi trọng mạng sống của con trước mắt Ngài như vậy. Cầu xin Ngài giải cứu con khỏi mọi cơn hoạn nạn.”

25 Sau-lơ lại nói, “Hỡi Ða-vít con ta, con thật có phước! Con sẽ làm những việc lớn lao và sẽ thành công.” Sau đó Ða-vít tiếp tục đường mình, và Sau-lơ trở về cung điện của ông.

Footnotes

  1. I Sa-mu-ên 26:1 ctd: đồng hoang, hoang địa, đồng vắng, sa mạc