Add parallel Print Page Options

Ban Thánh Nhạc

25 Ða-vít và các vị chỉ huy quân đội chọn ra một số người trong vòng con cháu của A-sáp, con cháu của Hê-man, và con cháu của Giê-đu-thun để phục vụ trong việc ca ngợi,[a] với sự phụ họa của ban nhạc gồm các đàn lia, hạc cầm, và khánh chiêng. Ðây là danh sách những người được chọn để làm nhiệm vụ đó:

Trong các con của A-sáp có Xác-cua, Giô-sép, Nê-tha-ni-a, và A-sa-rê-la. Các con của A-sáp do chính A-sáp chỉ huy; còn ông chỉ cất tiếng ca ngợi khi nào nhà vua yêu cầu.

Về Giê-đu-thun: các con của Giê-đu-thun là Ghê-đa-li-a, Xê-ri, Giê-sa-gia, Si-mê-i,[b] Ha-sa-bi-a, và Mát-ti-thi-a – sáu người. Họ cất tiếng ca ngợi theo sự chỉ huy của cha họ là Giê-đu-thun, người cất tiếng cảm tạ và tôn ngợi Chúa cùng với tiếng đàn lia.

Về Hê-man: các con của Hê-man là Búc-ki-a, Mát-ta-ni-a, U-xi-ên, Sê-bu-ên, Giê-ri-mốt, Ha-na-ni-a, Ha-na-ni, Ê-li-a-tha, Ghít-đan-ti, Rô-mam-ti Ê-xe, Giô-bê-ca-sa, Manh-lô-thi, Hô-thia, và Ma-ha-xi-ốt. Tất cả những người ấy là con của Hê-man, đấng tiên kiến của vua; Ðức Chúa Trời ban cho ông những người con ấy, theo như lời hứa của Ngài, để họ tôn vinh[c] Ngài. Ðức Chúa Trời ban cho Hê-man mười bốn con trai và ba con gái. Tất cả những người ấy lo việc ca hát trong nhà Chúa, dưới sự điều khiển của cha họ. Họ sử dụng khánh chiêng, hạc cầm, và đàn lia khi thờ phượng trong nhà của Ðức Chúa Trời.

A-sáp, Giê-đu-thun, và Hê-man ở dưới sự chỉ huy của nhà vua. Tổng số những người bà con của họ, những người được huấn luyện để ca hát tôn ngợi Chúa, những người có kỹ năng trong lãnh vực âm nhạc là hai trăm tám mươi tám người. Họ bắt thăm thay phiên phục vụ, bất kể nhỏ hay lớn, nhạc sư hay nhạc sinh.

Giô-sép thuộc gia tộc A-sáp trúng thăm thứ nhất.

Ghê-đa-li-a trúng thăm thứ nhì, gồm ông, anh em ông, và các con ông – mười hai người.

10 Xác-cua trúng thăm thứ ba, các con ông và anh em ông – mười hai người.

11 Ít-ri trúng thăm thứ tư, các con ông và anh em ông – mười hai người.

12 Nê-tha-ni-a trúng thăm thứ năm, các con ông và anh em ông – mười hai người.

13 Búc-ki-a trúng thăm thứ sáu, các con ông và anh em ông – mười hai người.

14 Giê-sa-rê-la trúng thăm thứ bảy, các con ông và anh em ông – mười hai người.

15 Giê-sa-gia trúng thăm thứ tám, các con ông và anh em ông – mười hai người.

16 Mát-ta-ni-a trúng thăm thứ chín, các con ông và anh em ông – mười hai người.

17 Si-mê-i trúng thăm thứ mười, các con ông và anh em ông – mười hai người.

18 A-xa-rên trúng thăm thứ mười một, các con ông và anh em ông – mười hai người.

19 Ha-sa-bi-a trúng thăm thứ mười hai, các con ông và anh em ông, mười hai người.

20 Su-ba-ên trúng thăm thứ mười ba, các con ông và anh em ông – mười hai người.

21 Mát-ti-thi-a trúng thăm thứ mười bốn, các con ông và anh em ông – mười hai người.

22 Giê-rê-mốt trúng thăm thứ mười lăm, các con ông và anh em ông – mười hai người.

23 Ha-na-ni-a trúng thăm thứ mười sáu, các con ông và anh em ông – mười hai người.

24 Giô-bê-ca-sa trúng thăm thứ mười bảy, các con ông và anh em ông – mười hai người.

25 Ha-na-ni trúng thăm thứ mười tám, các con ông và anh em ông – mười hai người.

26 Manh-lô-thi trúng thăm thứ mười chín, các con ông và anh em ông – mười hai người.

27 Ê-li-a-tha trúng thăm thứ hai mươi, các con ông và anh em ông – mười hai người.

28 Hô-thia trúng thăm thứ hai mươi mốt, các con ông và anh em ông – mười hai người.

29 Ghít-đan-ti trúng thăm thứ hai mươi hai, các con ông và anh em ông – mười hai người.

30 Ma-ha-xi-ốt trúng thăm thứ hai mươi ba, các con ông và anh em ông – mười hai người.

31 Rô-mam-ti Ê-xe trúng thăm thứ hai mươi bốn, các con ông và anh em ông – mười hai người.

Footnotes

  1. I Sử Ký 25:1 nt: nói tiên tri; (tương tự trong câu 2, 3)
  2. I Sử Ký 25:3 Trong một bản Hebrew và một vài bản LXX có ghi tên ông Si-mê-i, mặc dù đa số các bản Hebrew không có tên ông (tương tự, câu 17)
  3. I Sử Ký 25:5 nt: để nhấc sừng lên