Israels synder och fångenskap

10 (A) Israel var en frodig vinstock

        som bar frukt.
    Men ju mer frukt han fick,
        desto fler altaren byggde han.
    Ju bättre det gick för hans land,
        desto finare stoder reste han.
(B) Deras hjärta är delat,
        nu ska de lida sitt straff.
    Han ska själv bryta ner
        deras altaren
    och förstöra deras stoder.
Nu ska de säga:
    ”Vi har ingen kung,
        för vi fruktar inte Herren.
    Och en kung, vad skulle han
        kunna göra för oss?”
(C) De talar tomma ord,
    de svär falska eder
        och sluter förbund,
    och domen skjuter upp
        som en giftig planta
            ur åkerns fåror.

(D) De som bor i Samaria
        ska vara rädda för kalven
            i Bet-Aven[a].
    Folket ska sörja över den,
        avgudaprästerna ska darra,
    eftersom dess härlighet
        ska föras bort i fångenskap.
Också den ska föras till Assyrien
        som en gåva åt den store kungen.
    Skam ska Efraim få,
        Israel ska komma på skam
            med sina planer.

Samariens kung ska försvinna
    som en pinne på vattnet.
(E) Ödelagda blir Avens offerhöjder[b],
        Israels synd.
    Törne och tistel ska skjuta upp
        på deras altaren.
Då ska man säga till bergen[c]:
        ”Göm oss!”
    och till höjderna: ”Fall över oss!”
(F) Israel, ända sedan Gibeas dagar
        har du syndat.
    Där har de stannat,
        utan att kriget mot brottslingarna
            nådde dem i Gibea.
10 (G) När jag vill ska jag tukta dem.
    Folken ska samlas mot dem
        när jag binder dem
            vid deras dubbla synd.

11 (H) Efraim är en inkörd kviga
        som gärna vill tröska.
    Men jag ska lägga ett ok
        över[d] hennes vackra nacke.
    Jag ska spänna för Efraim,
        Juda ska plöja, Jakob ska harva.
12 (I) Så åt er i rättfärdighet,
    skörda efter kärlekens bud,
        bryt er ny mark.
    Det är tid att söka Herren,
        tills han kommer och låter
            rättfärdighet regna över er.[e]
13 (J) Ni har plöjt ogudaktighet,
    ni har skördat orättfärdighet,
        ni har ätit lögnens frukt,
    för du har förlitat dig
        på din egen väg,
            på dina många hjältar.

14 Stridslarm ska stiga
        bland dina stammar,
    och alla dina fästen ska ödeläggas
        som när Bet-Arbel[f] ödelades
            av Shalman på stridens dag
        och mödrar och barn krossades.
15 (K) Så ska Betel göra med er
        för er stora ondskas skull.
    När gryningen kommer
        är det förbi,
            förbi med Israels kung!

Footnotes

  1. 10:5 Bet-Aven   Betyder ”syndens hus”, omskrivning för Betel, ”Guds hus” (se v 8 och 1 Kung 12:28f).
  2. 10:8 Avens offerhöjder   Avgudahelgedomarna i Betel (se 1 Kung 12:28f).
  3. 10:8 Då ska man säga till bergenVersen citeras av Jesus i Luk 23:30 och i Upp 6:16.
  4. 10:11 lägga ett ok över   Annan översättning: ”skona”.
  5. 10:12 låter rättfärdighet regna över er   Annan översättning: ”lär er rättfärdighet” (jfr Joel 2:23 med not).
  6. 10:14 Bet-Arbel   Två städer bar detta namn, väster om Galileiska sjön och öster om Jordan. Dessa båda områden härjades år 732 f Kr av Assyriens kung Tiglat-Pileser III (2 Kung 15:29), troligen med hjälp av hans son Shalmaneser (Shalman) som sedan blev kung 727 f Kr (2 Kung 17:4).