Add parallel Print Page Options

Hindi Taos ang Pagsisisi ng Israel

“Halikayo, tayo'y manumbalik kay Yahweh;
    sapagkat ang nanakit ay siya ring magpapagaling.
Siya ang nanugat, kaya't siya rin ang gagamot.
Sa loob ng dalawang araw ay mapapalakas niya tayo;
    sa ikatlong araw, tayo'y kanyang ibabangon,
    upang tayo'y mabuhay sa kanyang harapan.
Halikayo't kilalanin natin si Yahweh, sikapin nating siya'y makilala.
    Kasintiyak ng pagdating ng bukang-liwayway, darating siyang walang pagsala,
tulad ng patak ng ulan sa panahon ng taglamig,
    tulad ng tubig-ulan na nagpapasibol sa mga halaman.”

Ang Tugon ni Yahweh

“Ano ang gagawin ko sa iyo, Efraim?
    Ano ang gagawin ko sa iyo, Juda?
Ang pag-ibig ninyo sa akin ay tulad ng ulap sa umaga,
    gaya ng hamog na dagling napapawi.
Kaya nga, pinarusahan ko kayo sa pamamagitan ng mga propeta,
    at pinagpapatay sa pamamagitan ng aking mga salita;
    simbilis ng kidlat ang katuparan ng aking[a] hatol.
Sapagkat(A) wagas na pag-ibig ang nais ko at hindi handog,
    pagkilala sa Diyos sa halip na handog na sinusunog.

“Ngunit tulad ni Adan ay sumira kayo sa ating kasunduan,
    nagtaksil kayo sa aking pag-ibig.
Ang Gilead ay lunsod ng mga makasalanan,
    tigmak sa dugo ang mga lansangan nito.
Nagkakaisa ang mga pari,
    parang mga tulisang nag-aabang sa bibiktimahin.
Pumapatay sila sa daang patungo sa Shekem;
    mabigat na kasalanan ang ginagawa nila.
10 Kahindik-hindik ang nakita ko sa sambahayan ni Israel.
    Ang Efraim ay nalulong na sa kalaswaan; ang Israel naman ay nahandusay sa putikan.

11 “Nakatakda na rin ang parusa sa iyo, Juda,
    sa sandaling ibalik ko ang kasaganaan ng aking bayan.

Footnotes

  1. 5 aking: Sa ibang manuskrito'y iyong .