A A A A A
Bible Book List

Hechos 9 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ cajángˈˋ ˈñiaˈˊ Saulo fɨˊ jaguóˋ Dseaˋ Jmáangˉ

1-2 Jo̱ co̱ˈ ie˜ jo̱ jaˋ mɨˊ caquiʉˈˊbɨ dsíiˊ Saulo e ɨˊ dsíirˊ e nijngáiñˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱baˈ cangórˉ fɨˊ quiniˇ dseaˋ mogui˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ fii˜ jmidseaˋ quiáˈˉ dseaˋ Israel ie˜ jo̱ e cangomɨrˇ fɨˊ e nidsérˉ fɨˊ laco̱o̱ˋ guáˈˉ quiáˈˉ dseaˋ góorˋ dseaˋ Israel e té̱e̱ˉ fɨˊ fɨɨˋ Damasco e nidsiséiñˈ˜ jaléngˈˋ dseañʉˈˋ dseamɨ́ˋ i̱ jáˈˉ lɨ́ɨngˋ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱ nitǿøˋreiñˈ do e ˈñúuiñˈ˜ fɨˊ dsíiˊ ˈnʉñíˆ e té̱e̱ˉ fɨˊ Jerusalén. Jo̱ cangɨ́ɨmˋ Saulo fɨˊ e nijmérˉ lajo̱, jo̱baˈ fɨˊ Damasco cangórˉ. Jo̱ dsʉˈ mɨ˜ nɨjaquiéemˊ e niguiéerˊ e fɨˊ jo̱, co̱o̱ˋ cajneábˉ co̱o̱ˋ jɨˋ e teáˋ eáangˊ lacúngˈˊ lajíingˋ e lɨ˜ ngóorˊ do, jo̱ e jɨˋ do jnéengˉ jáaˊ catɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ. Jo̱ dsifɨˊ lajo̱b caquɨ́ngˈˉ Saulo fɨˊ ni˜ uǿˉ, jo̱ mɨfɨ́ɨngˋ canúurˉ e lɨɨng˜ i̱i̱ˋ guicaféˈˋ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ jo̱ guicajíñˈˉ sɨ́ˈrˋ Saulo:

—Saulo, Saulo, ¿jialɨˈˊ jmáanˈ˜ gaˋ jnea˜?

Jo̱baˈ cañíiˋ Saulo quiáˈˉ i̱ guicaféˈˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

—¿I̱˜ ˈnʉˋ, Fíiˋi?

Jo̱ cañíiˋtu̱ i̱ guicaféˈˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Jneab˜ Jesús i̱ ngɨˋ ˈnʉˋ jmáanˈ˜ gaˋ lana, jo̱ jaˋ ta˜ íingˆ quíiˈˉ e jmooˈˋ lajo̱, co̱ˈ lɨ́ˈˆ lɨˊ eáangˊguɨ jmáangˈ˜ uǿøˊbaˈ e jmooˈˋ lajo̱.

Jo̱ dsíngˈˉ cafǿngˈˊ Saulo mɨ˜ canúurˉ lado, jo̱baˈ cañíirˋ jo̱ cajíñˈˉ:

—Fíiˋi, ¿e˜ iinˈ˜ e nijmee˜e?

Jo̱baˈ cañíiˋtu̱ i̱ guicaféˈˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Ráanˈˉ, jo̱ gua˜ fɨˊ Damasco, jo̱ fɨˊ jo̱b nihuí̱ˈˋ ta˜ e˜ ˈnéˉ nijméeˈˆ.

Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ ngolíingˉguɨ có̱o̱ˈ˜ Saulo ie˜ jo̱ dsíngˈˉ cafǿiñˈˊ, co̱ˈ canúuˉbre e luu˜ e guicaféˈˋ do, dsʉˈ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ jaˋ i̱i̱ˋ cangáiñˉ. Jo̱ mɨ˜ caró̱o̱ˉ Saulo e lɨ˜ caquɨ́iñˈˉ do, jo̱ mɨ˜ néeˊ júuˆ e cajǿørˉ dsʉˈ joˋ nijneáˋ jminirˇ jí̱i̱ˈ˜ capíˈˆ co̱ˈ nɨtiuumˉbre. Jo̱ i̱ dseaˋ i̱ ngolíingˉ có̱o̱ˈr˜ dob caˈméengˋ írˋ cartɨˊ caguiérˉ cartɨˊ Damasco. Jo̱ fɨˊ jo̱b caje̱rˊ ˈnɨˊ jmɨɨ˜ tøøngˉ e jaˋ jnéˈrˋ jí̱i̱ˈ˜ capíˈˆ o̱ˈguɨ ɨ̱́ˈˋ gøˈrˊ cajo̱.

10 Jo̱ e fɨˊ Damasco do niseengˋ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ nisiiˋ Ananías. Jo̱ co̱o̱ˋ jmɨɨ˜ cajmijnéengˋ ˈñiaˈˊ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ quiniˇ i̱ dseaˋ íˋ lafaˈ mɨ˜ quɨrˊ, jo̱ casɨ́ˈrˉ dseaˋ do lala:

—¡Ananías!

Jo̱baˈ cañíiˋ Ananías quiáˈˉ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Lab sínˈˋn, Fíiˋi.

11 Jo̱ cajíngˈˉ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ casɨ́ˈrˉ i̱ Ananías do:

—Ráanˈˉ, jo̱ gua˜ fɨˊ co̱o̱ˋ jee˜ ˈnʉ́ʉˊ lɨ˜ siiˋ Derecha. Jo̱ mɨ˜ niguieˈˊ quiáˈˉ jaangˋ dseaˋ i̱ siiˋ Judas, jo̱ nijmɨngɨ́ɨnˈ˜ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Saulo i̱ seengˋ fɨˊ Tarso, co̱ˈ lana guiiñ˜ féiñˈˊ jnea˜. 12 Jo̱ jnea˜ nɨcajméˉe e nɨcangángˉ Saulo ˈnʉˋ lafaˈ mɨ˜ quɨrˊ e guieˈˊ fɨˊ lɨ˜ guiiñ˜, jo̱ niquidsiˈˋ guóoˈˋ fɨˊ moguir˜, jo̱ lajo̱b nilɨjnéˈˋtu̱r caléˈˋ catú̱ˉ.

13 Jo̱ mɨ˜ canúuˉ Ananías e jo̱, lalab cañíirˋ jo̱ cajíñˈˉ:

—Fíiˋi, fɨ́ɨmˊ dseaˋ nɨcajmeaˈrˊ jnea˜ júuˆ uii˜ quiáˈˉ i̱ dseañʉˈˋ íˋ quiáˈˉ jaléˈˋ e gaˋ e nɨcajmeáiñˈˋ dseaˋ quíiˈˉ fɨˊ Jerusalén. 14 Jo̱guɨ lana nɨjáarˊ fɨˊ la e nɨquie̱rˊ júuˆ quiáˈˉ jaléngˈˋ fii˜ jmidseaˋ e nisáiñˈˊ jaléngˈˋ dseaˋ quíiˈˉ jo̱ nidsiteángˈˊneiñˈ fɨˊ dsíiˊ ˈnʉñíˆ.

15 Jo̱baˈ cañíiˋ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ quiáˈˉ Ananías jo̱ cajíñˈˉ:

—Gua˜, jo̱ güɨjmitiˇ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ quiʉ́ˈˋʉ, co̱ˈ jnea˜ nɨcaˈnáanˉn i̱ dseañʉˈˋ do e niguiárˉ jaléˈˋ júuˆ quiéˉe jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseata˜ dseaˋ cǿøngˈ˜ quiáˈrˉ jo̱guɨ fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ dseaˋ Israel cajo̱. 16 Jo̱ jnea˜bɨ niˈéeˆe Saulo jial tíiˊ iihuɨ́ɨˊ ˈnéˉ nidsingɨ́ɨiñˉ uii˜ quiéˉe.

17 Jo̱ dsifɨˊ ladob cangóˉ Ananías fɨˊ lɨ˜ niguiing˜ i̱ Saulo do. Jo̱ mɨ˜ caguiérˉ fɨˊ jo̱, caˈíˉbre fɨˊ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ lɨ˜ guiiñˈ˜ do, jo̱ caquidsirˊ guóorˋ moguiñˈ˜ do, jo̱ cajíñˈˉ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Saulo, rúˈˋuuˈ, i̱ Fíiˋnaaˈ Jesús i̱ cajmijnéengˋ ˈñiaˈˊ lajeeˇ iuunˈˉ fɨˊ e ñiˈˊ fɨˊ la casíiñˋ jnea˜ lana e nijmee˜e e nilɨjnéˈˋtu̱ˈ caléˈˋ catú̱ˉ jo̱guɨ e niñíinˈˋ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ.

18 Jo̱baˈ caquidsiˊ Ananías guóorˋ fɨˊ yʉ́ˈˆ mogui˜ Saulo, jo̱ dsifɨˊ lajo̱b casojiʉ́ˈˋ e lɨ́ɨˊ la lɨ́ɨˊ huiˈˆ ˈñʉˋ jminiˇ dseaˋ do, jo̱ dsifɨˊ ladob calɨjnéˈrˋ. Lɨ́ˉ jo̱ caró̱o̱rˉ jo̱ mɨfɨ́ɨngˋ cajgáaiñˉ jmɨɨˋ e laco̱ˈ cuøˊ li˜ e caˈuíiñˉ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. 19 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, cagǿˈrˋ ir˜ jo̱ catíimˈ˜tu̱r bíˋ quiáˈrˉ. Jo̱ caje̱ˊbɨr co̱o̱ˋ tú̱ˉ jmɨɨ˜ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ neáangˊ fɨˊ Damasco.

Mɨ˜ caguiaˊ Saulo júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ Damasco

20 Jo̱ lajeeˇ jo̱b canaangˋ Saulo guiarˊ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ laco̱o̱ˋ guáˈˉ quiáˈˉ dseaˋ góorˋ dseaˋ Israel e té̱e̱ˉ fɨˊ Damasco, jo̱ sɨ́ˈrˋ jaléngˈˋ dseaˋ e i̱ dseaˋ góorˋ Jesús do lɨ́ɨngˊ i̱ Jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ camɨ́ɨngˈ˜ do. 21 Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ núuˋ e júuˆ quiáˈrˉ do, sóongˆ dsigáˋ dsíirˊ jo̱ féˈrˋ:

—¿Su o̱ˈ i̱ nabɨ i̱ dseañʉˈˋ i̱ ngɨˊ jmángˈˋ gaˋ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ neáangˊ fɨˊ Jerusalén? Jo̱ ¿su o̱ˈ i̱ nabɨ cajo̱ i̱ cagüéngˉ fɨˊ Damasco la e nitǿørˋ e ˈñúungˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ fii˜ jmidseaˋ quiáˈˉ dseaˋ Israel fɨˊ Jerusalén?

22 Jo̱ dsʉˈ lajeeˇ jo̱, eáangˊguɨ cuøˈˊ bíˋ ˈñiaˈˊ Saulo e guiarˊ e júuˆ do. Jo̱ jalémˈˋ i̱ dseaˋ Israel i̱ seengˋ fɨˊ Damasco do caje̱rˊ jí̱i̱ˈ˜ jaˋ ñirˊ e˜ dseángˈˉ niñírˉ, co̱ˈ i̱ Saulo do guiarˊ júuˆ e dseángˈˉ jábˈˉ e Jesús lɨ́ɨiñˊ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ sɨjeengˇ dseaˋ Israel.

Mɨ˜ caláangˉ Saulo fɨˊ jaguóˋ dseaˋ góorˋ dseaˋ Israel

23 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋguɨ lajo̱, jaléngˈˋ dseaˋ Israel i̱ seengˋ fɨˊ Damasco do canaaiñˋ sɨ́ɨiñˋ røøˋ jial nijngáiñˈˉ i̱ Saulo i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ góorˋ do. 24 Jo̱ dsʉˈ caˈǿmˈˊ Saulo júuˆ lají̱i̱ˈ˜ e ɨˊ dsíiˊ i̱ dseaˋ do e nijmeángˈˋneiñˈ. Jo̱ uǿøˋ jmɨ́ɨbˋ neáangˊ i̱ dseaˋ i̱ sɨteengˆ írˋ do fɨˊ ooˉ iáˋ cu̱u̱˜ e ñíiˊ eáangˊ lɨ˜ güɨˈɨ́ɨngˊ jee˜ fɨɨˋ Damasco e quiáˈˉ sɨteeiñˆ e nijngángˈˉneiñˈ. 25 Dsʉˈ co̱o̱ˋ uǿøˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ neáangˊ fɨˊ Damasco do cataiñˈˉ Saulo fɨˊ dsíiˊ co̱o̱ˋ ˈmatሠe feˈˋ, jo̱ cajgiáangˉneiñˈ do fɨˊ dseˈˋ e iáˋ cu̱u̱˜ e siˈˊ lacúngˈˊ fɨɨˋ do, jo̱ lajo̱b caleáaiñˋ dseaˋ do.

Mɨ˜ caguiéngˈˉtu̱ Saulo fɨˊ Jerusalén

26 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caguiémˈˉtu̱ Saulo fɨˊ Jerusalén, jo̱ calɨˈiiñ˜ e niseáiñˈˊ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ neáangˊ fɨˊ jo̱; dsʉˈ lajɨɨmˋ i̱ dseaˋ do ˈgǿmˈˋbreiñˈ, co̱ˈ jaˋ jáˈˉ lɨ́ɨiñˋ e nɨlɨ́ɨngˊ Saulo dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. 27 Jo̱ dsʉˈ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Bernabé caguijéeiñˋ Saulo fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ dseaˋ apóoˆ i̱ neáangˊ fɨˊ Jerusalén, jo̱ cajmeaˈˊreiñˈ júuˆ jial cangángˉ Saulo Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ lajeeˇ iuuiñˉ fɨˊ e ngóorˊ fɨˊ Damasco, jo̱guɨ jaléˈˋ e caféngˈˊ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ írˋ, jo̱guɨ jial teáˋ dsíirˊ guiarˊ júuˆ quiáˈˉ Jesús e fɨˊ Damasco do. 28 Jo̱ lajo̱b mɨ˜ caje̱ˊ Saulo fɨˊ Jerusalén, jo̱ co̱lɨɨm˜ canaaiñˋ ngɨrˊ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ neáangˊ fɨˊ jo̱. 29 Jo̱ dseángˈˉ ngocángˋ dsíiˊbre guiarˊ jo̱guɨ sɨ́ɨiñˋ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ Israel i̱ féˈˋ jmíiˊ griego. Jo̱ dsʉˈ lajaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ jmóorˋ úungˋ e nijngámˈˉbre Saulo. 30 Jo̱ mɨ˜ calɨlíˈˆ i̱ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ caguiaangˉ do e ɨˊ dsíiˊ i̱ dseaˋ do lado, jo̱baˈ caguíimˋbre Saulo fɨˊ fɨɨˋ Jerusalén, jo̱ cangojéengˋneiñˈ do fɨˊ Cesarea; jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caguiéngˈˊneiñˈ do fɨˊ góorˋ lɨ˜ siiˋ Tarso.

31 Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ seengˋ fɨˊ lacaangˋ lɨ˜ se̱ˈˊ Judea có̱o̱ˈ˜ lɨ˜ se̱ˈˊ Galilea có̱o̱ˈ˜guɨ lɨ˜ se̱ˈˊ Samaria juguiʉ́ˉ júuˆ røøbˋ nɨseeiñˋ, jo̱guɨ eáangˊguɨ ngóoˊ lɨjáˈˉ lɨ́ɨiñˋ jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ carˋ ngocángˋ dsíirˊ. Jo̱ lajalémˈˋbre jmóorˋ úungˋ e jmiféiñˈˊ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱ lajo̱b ngóoˊ lɨfɨ́ɨngˊ dseaˋ i̱ jángˈˋ yaang˜ fɨˊ jaguóˋ Dseaˋ Jmáangˉ laco̱o̱ˋ jmɨɨ˜ laco̱o̱ˋ jmɨɨ˜ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ.

Mɨ˜ cajmiˈleáangˉ Tʉ́ˆ Simón jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ caang˜ tɨɨˉ

32 Jo̱ lajeeˇ jo̱ ngɨˊ i̱ Tʉ́ˆ Simón do e dsiˈeer˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱ lajeeˇ jo̱ cangórˉ fɨˊ co̱o̱ˋ fɨɨˋ lɨ˜ siiˋ Lida e cangoˈeerˇ jaléngˈˋ dseaˋ íbˋ cajo̱ i̱ neáangˊ fɨˊ jo̱. 33 Jo̱ mɨ˜ caguiérˉ fɨˊ jo̱, cadséiñˈˋ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ caang˜ tɨɨˉ i̱ siiˋ Eneas, jo̱ nɨngóoˊ mɨˊ jñiáˉ ji̱i̱ˋ e niráaiñˈˋ do co̱o̱ˋ lɨ˜ ráaiñˋ. 34 Jo̱ lalab casɨ́ˈˉ Tʉ́ˆ Simón i̱ dseañʉˈˋ íˋ jo̱ cajíñˈˉ:

—Eneas, Dseaˋ Jmáangˉ nijmiˈleáaiñˉ ˈnʉˋ jmɨɨ˜ ná. Ráanˈˉ, jo̱ séeˈ˜ lɨ˜ ráanˈˋ.

Jo̱ dsifɨˊ lajo̱b caró̱o̱ˉ Eneas e lɨ˜ ráaiñˈˋ do. 35 Jo̱ lajalémˈˋ dseaˋ seengˋ fɨˊ Lida có̱o̱ˈ˜guɨ fɨˊ Sarón cangárˉ e caró̱o̱bˉ i̱ Eneas do, jo̱baˈ cajámˈˋ yaaiñ˜ fɨˊ jaguóˋ Dseaˋ Jmáangˉ ie˜ jo̱.

Mɨ˜ cajmijí̱ˈˊtu̱ Tʉ́ˆ Simón jaangˋ dseamɨ́ˋ i̱ siiˋ Dorcas

36 Jo̱ ie˜ jo̱ niseengˋ jaangˋ dseamɨ́ˋ i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ co̱o̱ˋ fɨɨˋ lɨ˜ siiˋ Jope. Jo̱ i̱ dseamɨ́ˋ do nisiirˋ Tabita, e guǿngˈˋ Dorcas có̱o̱ˈ˜ jmíiˊ griego. Jo̱ i̱ dseamɨ́ˋ íˋ contøømˉ jmóorˋ jaléˈˋ e guiʉ́ˉ jo̱guɨ jmɨcó̱o̱ˈr˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ seaˋ e ˈnéˉ. 37 Jo̱ ie˜ jo̱ nicalɨdséebˈ˜ i̱ Dorcas do, jo̱ cajúmˉbre. Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ seengˋ có̱o̱ˈr˜ do ie˜ jo̱ calángˈˊneiñˈ, jo̱ caquiáangˋneiñˈ fɨˊ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ ˈnʉ́ʉˊ yʉ́ˈˆ. 38 Jo̱ e fɨɨˋ Jope do quiá̱bˈˉ néeˊ laco̱ˈguɨ néeˊ e fɨɨˋ Lida e fɨˊ lɨ˜ táangˋ i̱ Tʉ́ˆ Simón do. Jo̱ co̱ˈ calɨñibˊ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ neáangˊ fɨˊ Jope e fɨˊ Lidab táangˋ Tʉ́ˆ Simón, jo̱baˈ dsifɨbˊ casíiñˋ gángˉ dseañʉˈˋ fɨˊ do; jo̱ mɨ˜ caguilíiñˉ fɨˊ jo̱ caguisíiˈˇreiñˈ do lala:

—Tʉ́ˆ Simón, máˉaaˈ fɨˊ Jope lajmɨnáˉ.

39 Jo̱ cangóbˉ Tʉ́ˆ Simón có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ do fɨˊ Jope. Jo̱ mɨ˜ caguiérˉ fɨˊ jo̱, jo̱ caguijéengˋneiñˈ do fɨˊ lɨ˜ ráangˋ i̱ dseamɨ́ˋ ˈlɨɨ˜ do. Jo̱ jaléngˈˋ dseamɨ́ˋ ˈnɨ́ɨˉ i̱ niteáangˈ˜ lɨ˜ ráangˋ i̱ ˈlɨɨ˜ do dsíngˈˉ quɨˈrˊ carɨ̱́ɨ̱rˋ lacúngˈˊ lajíingˋ lɨ˜ singˈˊ Tʉ́ˆ Simón mɨ˜ caguiéˉ dseaˋ do fɨˊ do; jo̱ caˈeˈˊreiñˈ jaléˈˋ mɨˈñúungˈ˜ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléˈˋ ˈmɨˈˊ e jiéˈˋ e nicaˈmiˊ i̱ Dorcas do jo̱guɨ e nɨcangɨ́ɨiñˋ cuøˊ dseaˋ do lamɨ˜ seeiñˋ. 40 Jo̱ ngɨ́ˋ jo̱, caquiʉˈˊ Tʉ́ˆ Simón ta˜ e caˈuøømˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ teáangˈ˜ e sɨnʉ́ʉˆ do fɨˊ caluuˇ. Jo̱ lɨ́ˉ jo̱, casíˈrˋ uǿˉ jnir˜ jo̱ canaaiñˋ féiñˈˊ Fidiéeˇ, jo̱ lɨ́ˉ jo̱, mɨfɨ́ɨngˋ cajǿøiñˉ i̱ ˈlɨɨ˜ do jo̱ cajíñˈˉ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—¡Tabita, ráanˈˉ!

Jo̱ dsifɨˊ ladob caneáaˊ i̱ dseamɨ́ˋ do jminirˇ, jo̱ mɨ˜ cangáiñˉ Tʉ́ˆ Simón, caró̱o̱ˉbre jo̱ caguárˋ. 41 Jo̱ Tʉ́ˆ Simón catɨ́ɨiñˉ guooˋ i̱ dseamɨ́ˋ do jo̱ casíngˈˋneiñˈ. Jo̱ lɨ́ˉ jo̱, catǿˈˉtu̱r jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ caˈuǿøiñˋ e fɨˊ sɨnʉ́ʉˆ do có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseamɨ́ˋ ˈnɨ́ɨˉ i̱ teáangˈ˜ do, jo̱ caˈeiñˈˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do i̱ dseamɨ́ˋ do e nɨcají̱ˈˊbiñˈ do. 42 Jo̱ jalémˈˋ dseaˋ seengˋ fɨˊ Jope calɨñirˊ jaléˈˋ e calɨ́ˉ do ie˜ jo̱, jo̱ fɨ́ɨmˊ dseaˋ cajángˈˋ yaaiñ˜ fɨˊ jaguóˋ Dseaˋ Jmáangˉ ie˜ jo̱. 43 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, huǿømˉbɨ caje̱ˊ Tʉ́ˆ Simón e fɨˊ fɨɨˋ jo̱ fɨˊ quiáˈˉ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Simón i̱ nijmóoˋ ta˜ jmɨˈua˜ loo˜ jóˈˋ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes