A A A A A
Bible Book List

Hechos 8 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ cajmeángˈˋ Saulo gaˋ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ

Jo̱ røøbˋ casɨ́ɨngˉ i̱ Saulo do có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ cajngaˈˊ quiáˈˉ i̱ Tée˜ do.

Jo̱ ˈñiaˈˊ ie˜ jmɨɨ˜ jo̱ canaangˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do jmáiñˈˋ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ neáangˊ fɨˊ Jerusalén. Jo̱baˈ casojǿmˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ, jo̱ cangolíiñˉ fɨˊ guóoˈ˜ uǿˉ lɨ˜ se̱ˈˊ Judea có̱o̱ˈ˜guɨ lɨ˜ se̱ˈˊ Samaria; jo̱ jí̱i̱ˈ˜ i̱ dseaˋ apóoˆ dobingˈ caje̱ˊguɨ fɨˊ jo̱. Jo̱ co̱o̱ˋ tú̱ˉ mɨ́ɨngˈ˜ dseaˋ i̱ jmɨˈgóˋ Fidiéeˇ, íbˋ caˈáangˉ i̱ ˈlɨɨ˜ Tée˜ do, jo̱ eáamˊ calɨjiuung˜ dsíirˊ uii˜ quiáiñˈˉ do cajo̱. Jo̱ lajeeˇ jo̱ i̱ Saulo do ngɨrˊ laco̱o̱ˋ sɨnʉ́ʉˆ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ cuíingˋ Dseaˋ Jmáangˉ e jmáiñˈˋ gaˋ jaléngˈˋ dseaˋ do jo̱guɨ tǿørˋ laguidseaangˆ jaléngˈˋ íˋ jo̱ dsijeáaiñˉ fɨˊ dsíiˊ ˈnʉñíˆ; jo̱ do quiéengˋ jaléngˈˋ dseañʉˈˋ jo̱guɨ jaléngˈˋ dseamɨ́ˋ.

Mɨ˜ caguiaˊ dseaˋ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Samaria

Jo̱ lajeeˇ jo̱, jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ caˈuøøngˋ fɨˊ Jerusalén do naaiñˋ guiarˊ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ laco̱o̱ˋ fɨˊ lɨ˜ guilíiñˉ quiáˈˉ jial nileángˋ jaléngˈˋ dseaˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ. Jo̱ jee˜ i̱ dseaˋ íˋ quiéengˋ jaangˋ i̱ siiˋ Lii˜, jo̱ íˋ cangórˉ fɨˊ co̱o̱ˋ fɨɨˋ laniingˉ lɨ˜ se̱ˈˊ Samaria, jo̱ fɨˊ jo̱b canaaiñˋ eˈrˊ jaléngˈˋ dseaˋ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ fɨ́ɨmˊ dseaˋ seáiñˈˊ e fɨˊ lɨ˜ táangˋ i̱ Lii˜ do, jo̱ lajɨɨiñˈˋ do eáamˊ ngocángˋ dsíirˊ núurˋ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ e guiaˊ dseaˋ do, jo̱guɨ níˋbɨr cajo̱ jaléˈˋ li˜ e quɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜ e jmóoˋ dseaˋ do. Jo̱ ie˜ jo̱ i̱ fɨ́ɨmˊ dseaˋ i̱ jéeˊ i̱ ˈlɨngˈˆ quiáˈˉ cajmiˈleáangˉ i̱ Lii˜ do, jo̱ jaléngˈˋ i̱ ˈlɨngˈˆ do dsíngˈˉ óorˋ mɨ˜ uǿiñˋ lɨ˜ teáaiñˈ˜ dsíiˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do. Jo̱guɨ caˈláamˉbɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ caang˜ tɨɨˉ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ líˋ ngɨ́ˉ jí̱i̱ˈ˜ capíˈˆ. Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ jo̱ eáamˊ calɨˈiáangˋ dsíirˊ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e cajméeˋ i̱ Lii˜ do ie˜ jo̱.

Dsʉˈ e fɨˊ fɨɨˋ jo̱ niseengˋ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Simón, jo̱ nijmóorˋ ta˜ dseaˋ láangˋ latɨˊ malɨɨb˜; jo̱ nɨnicajárˉ ta˜ jmɨgǿøngˋ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ seengˋ e fɨɨˋ lɨ˜ se̱ˈˊ Samaria do, jo̱ féˈrˋ e jí̱i̱ˈ˜ íˋbre lɨ́ɨiñˊ jaangˋ dseaˋ i̱ niingˉguɨ lajeeˇ lajɨɨngˋ. 10 Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ dseángˈˉ co̱o̱ˋ guiˈnábˈˆ núurˋ e ngocángˋ dsíirˊ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e guiaˊ i̱ Simón do, jo̱ lalab féˈrˋ cuaiñ˜ quiáiñˈˉ do:

—I̱ nab dseañʉˈˋ i̱ siiˋ i̱ ˈgøngˈˊ eáangˊ quiáˈˉ Fidiéeˇ.

11 Jo̱ lajalémˈˋ i̱ dseaˋ do jáˈˉ lɨ́ɨiñˋ júuˆ quiáˈˉ i̱ Simón do, co̱ˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e láaiñˋ do nɨcalɨ́ˈˉbre nɨcajmɨgǿøiñˋ dseaˋ lají̱i̱ˈ˜ malɨɨb˜ eáangˊ. 12 Jo̱ dsʉˈ mɨ˜ jáˈˉ calɨ́ngˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ jaléˈˋ júuˆ e guiaˊ i̱ Lii˜ do quiáˈˉ jial iing˜ Fidiéeˇ cá̱rˋ nifɨˊ quiáˈˉ lajaangˋ lajaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ, jo̱guɨ cuaiñ˜ quiáˈˉ Jesús i̱ lɨ́ɨngˊ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ sɨjeengˇ dseaˋ Israel, jo̱baˈ dseañʉˈˋ dseamɨ́bˋ jángˈˋ yaaiñ˜ fɨˊ jaguóˋ Fidiéeˇ mɨ˜ núurˋ jaléˈˋ júuˆ e guiaˊ i̱ Lii˜ do, jo̱ mɨfɨ́ɨngˋ casaamˋbre jmɨɨˋ e laco̱ˈ cuøˊ li˜ e nɨlɨ́ɨiñˊ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. 13 Jo̱ jɨˋguɨ i̱ Simón do jáˈˉ calɨ́iñˉ jaléˈˋ júuˆ e caguiaˊ i̱ Lii˜ do, jo̱ cajgáamˉbre jmɨɨˋ cajo̱, jo̱ canaaiñˋ ngɨrˊ có̱o̱ˈ˜ i̱ Lii˜ do doñiˊ jiéˈˋ fɨˊ lɨ˜ ngɨiñˈˊ do, jo̱ sóongˉ dsigáˋ dsíirˊ nírˋ jaléˈˋ e li˜ e quɨ́ɨiñˈ˜ do jmɨɨ˜ jmóorˋ.

14 Jo̱ mɨ˜ calɨñiˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ apóoˆ i̱ neáangˊ fɨˊ Jerusalén do e caˈíngˈˋ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Samaria jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱baˈ casíiñˋ Tʉ́ˆ Simón fɨˊ jo̱ có̱o̱ˈ˜guɨ Juan. 15 Jo̱ mɨ˜ caguilíiñˈˉ do fɨˊ jo̱, canaaiñˋ mɨˈrˊ Fidiéeˇ uii˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ seengˋ fɨˊ Samaria do e laco̱ˈ niˈíñˈˋ do Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ, 16 co̱ˈ lamɨ˜ jéengˊguɨ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ jaˋ i̱i̱ˋ mɨˊ caˈíngˈˋ Jmɨguíˋ quiáˈˉ dseaˋ do, co̱ˈ lɨco̱ˈ nɨcajgáaiñˉ jmɨɨˋbɨ e laco̱ˈ cuøˊ li˜ e nɨlɨ́ɨiñˊ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. 17 Jo̱ Tʉ́ˆ Simón có̱o̱ˈ˜guɨ Juan caquidsirˊ guóorˋ fɨˊ mogui˜ lajaangˋ lajaangˋ i̱ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ do, jo̱ lajo̱b caˈíñˈˋ do Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ lajaangˋ lajaaiñˋ.

18 Jo̱ mɨ˜ calɨlíˈˆ i̱ Simón do e ímˈˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e lɨco̱ˈ quidsiˊ i̱ dseaˋ apóoˆ do guóorˋ fɨˊ moguiñˈ˜, jo̱baˈ dsifɨˊ lajo̱b casɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

19 —Nicuǿøˆbaa ˈnʉ́ˈˋ cuuˉ e nijmeeˉnaˈ e nilíbˈˋ jnea˜ cajo̱ e nicuǿøˆø jaléngˈˋ dseaˋ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e lɨco̱ˈ niquidsiiˉ guóoˋo moguir˜ laco̱ˈguɨ la jmooˋ ˈnʉ́ˈˋ na.

20 Jo̱baˈ cañíiˋ Tʉ́ˆ Simón quiáˈˉ i̱ Simón do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—¡Ne˜duuˈ e˜ ˈlɨˈˆ nilíinˈˉ có̱o̱ˈ˜ cuuˉ quíiˈˉ, co̱ˈ caˈíˋ oˈˊ e có̱o̱ˈ˜ cuuˉ quíiˉbaˈ nilíˈˋ lají̱i̱ˈ˜ e ngɨ́ɨngˋ dseaˋ cuøˊ Fidiéeˇ! 21 Jaˋ eeˋ catɨ́ɨngˉ ˈnʉˋ jí̱i̱ˈ˜ capíˈˆ e ta˜ la, dsʉco̱ˈ jaˋ ɨˊ oˈˊ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ. 22 Tʉ́ʉˊ lají̱i̱ˈ˜ e ˈlɨˈˆ e ɨˊ oˈˊ na, jo̱ mɨ́ɨˈ˜ Fidiéeˇ e niˈíingˉguɨr dseeˉ quíiˈˉ quiáˈˉ lají̱i̱ˈ˜ e caˈíiˋ oˈˊ, jo̱ ne˜duuˈ su cuǿøngˋguɨ lajo̱ quiáˈrˉ. 23 Co̱ˈ nɨlíˈˆbaa e dsíngˈˉ dsihuɨnˈˊ laco̱ˈ sinˈˊ na, jo̱guɨ dseeˉ quíiˈˉ jéengˋ ˈnʉˋ lafaˈ ˈñúumˈ˜baˈ.

24 Jo̱ cañíiˋ i̱ Simón do quiáˈˉ Tʉ́ˆ Simón jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Féengˈ˜naˈ Fíiˋnaaˈ Fidiéeˇ uii˜ quiéˉe e laco̱ˈ jaˋ güɨguiéeˆ güɨlíinˆn jaléˈˋ e nɨcaféeˈ˜naˈ na.

25 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, mɨ˜ cangoyúungˈ˜ e cajméeˋ i̱ dseaˋ apóoˆ do júuˆ quiáˈˉ jaléˈˋ e guiʉ́ˉ e nɨcajméeˋ Fidiéeˇ có̱o̱ˈr˜ jo̱guɨ caguiarˊ júuˆ quiáˈˉ Fíiˋnaaˈ Jesús fɨˊ jo̱, jo̱ lajeeˇ e nɨteáaiñˈ˜ fɨˊ e ngolíiñˋ fɨˊ Jerusalén canaaiñˋ guiarˊ júuˆ quiáˈˉ Fíiˋnaaˈ Jesús fɨˊ jmiguiʉbˊ jaléˈˋ fɨɨˋ píˈˆ e téeˈ˜ lɨ˜ se̱ˈˊ Samaria cartɨˊ caguilíingˋtu̱r fɨˊ Jerusalén.

Lii˜ có̱o̱ˈ˜ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ seengˋ fɨˊ Etiopía

26 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, casíingˋ Fidiéeˇ jaangˋ ángel i̱ cajmijnéengˋ ˈñiaˈˊ fɨˊ quiniˇ i̱ Lii˜ do, jo̱ lalab cajíñˈˉ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Guia˜ guiʉ́ˉ quíiˈˉ, jo̱ gua˜ fɨˊ lɨ́ˈˉ lɨˊ uǿøˉ laco̱ˈ ngóoˊ fɨˊ Jerusalén e guiéeˊ cartɨˊ fɨɨˋ Gaza; jo̱ e fɨˊ jo̱ ngɨ́ɨngˊ la tó̱o̱ˋ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ quiʉ̱́ˋ.

27 Jo̱ lajo̱b cajméeˋ Lii˜, caguiéemˋ guiʉ́ˉ ˈñiaˈrˊ, jo̱ cangóˉbre fɨˊ lɨ˜ caquiʉˈˊ i̱ ángel do ta˜. Jo̱ guiáˈˆ fɨbˊ cajíngˈˊ rúiñˈˋ có̱o̱ˈ˜ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ niseengˋ fɨˊ Etiopía i̱ nilɨ́ɨngˊ jaangˋ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ i̱ jmóoˋ ta˜ ˈmeaˊ cuuˉ quiáˈˉ reina Candace e fɨˊ góorˋ do. Jo̱ i̱ dseañʉˈˋ do nicangórˉ fɨˊ Jerusalén e cangojmiféiñˈˊ Fidiéeˇ, 28 jo̱ e nɨˈiuuiñˉ fɨˊ e ngangˈˊtu̱r fɨˊ góorˋ e guiiñ˜ fɨˊ co̱o̱ˋ ni˜ bǿøˈ˜ e jñʉˊ cuea˜. Jo̱ lajeeˇ jo̱, ngaiñˈˊ ɨrˊ co̱o̱ˋ jiˋ e cajmeˈˊ Saíiˆ, jaangˋ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ malɨɨ˜guɨ eáangˊ. 29 Jo̱ cajíngˈˉ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ casɨ́ˈrˉ i̱ Lii˜ do:

—Gua˜ jo̱ güɨquiéengˊ laco̱ˈ ngoˈˊ e bǿøˈ˜ do.

30 Jo̱ mɨ˜ cangoquiéengˊ Lii˜ fɨˊ jo̱, jo̱baˈ canúurˉ e ɨˊ i̱ dseañʉˈˋ do e jiˋ e cajmeˈˊ i̱ Saíiˆ do, jo̱baˈ cajmɨngɨˈˊreiñˈ do jo̱ cajíñˈˉ:

—¿Su ngámˈˋbaˈ e ɨˈˋ na?

31 Jo̱ cañíiˋ i̱ dseañʉˈˋ do quiáˈˉ Lii˜ jo̱ cajíñˈˉ:

—U̱˜, jaˋ ngánˈˋn, co̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ jaˋ i̱i̱ˋ seengˋ nijmeáˈˉ jnea˜ júuˆ e˜ guǿngˈˋ jaléˈˋ e to̱o̱˜ la.

Jo̱guɨ i̱ dseañʉˈˋ etiope do catǿˈrˉ Lii˜ e caguáiñˈˋ do ni˜ e bǿøˈ˜ do co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈr˜.

32 Jo̱ lalab féˈˋ e fɨˊ ni˜ jiˋ lɨ˜ guiˈnáˈˆ ɨrˊ do:
    Cangojéengˋ dseaˋ írˋ fɨˊ lɨ˜ nijúuiñˉ
    laco̱ˈguɨ la jéengˋ dseaˋ jaangˋ joˈseˈˋ i̱ dsijngáaiñˈ˜;
    jo̱ jí̱i̱ˈ˜ capíˈˆ jaˋ eeˋ caˈóorˋ laco̱ˈguɨ jaˋ óoˋ jaangˋ joˈseˈˋ mɨ˜ sɨtɨ́ɨngˊ dseaˋ jñʉ́ˆreˈ.
33     Jo̱ gabˋ cajmeángˈˋ dseaˋ írˋ, jo̱ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ jaˋ seengˋ i̱ quidsiˊ íˈˋ quiáˈrˉ røøˋ.
    Jo̱ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ joˋ i̱i̱ˋ quɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜ nijméˉ júuˆ cuaiñ˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ sɨju̱rˇ co̱ˈ cajngaˈˊ dseaˋ quiáˈrˉ,
    jo̱baˈ conguiaˊ cangoˈíiñˊ fɨˊ jmɨgüíˋ la.

Jo̱ lanab lɨ́ɨˊ júuˆ e ɨˊ i̱ dseata˜ etiope do.

34 Jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ ɨrˊ e jiˋ do, jo̱ cajmɨngɨ́ɨˋ i̱ dseata˜ do cajmɨngɨˈrˊ Lii˜ jo̱ cajíñˈˉ:

—Jmeeˉ uii˜ diée˜, jméeˈ˜ jnea˜ júuˆ i̱˜ cuaiñ˜ quiáˈˉ féˈˋ i̱ Saíiˆ do e fɨˊ ni˜ jiˋ la. ¿Su quiáˈrˉ ˈñiaˈrˊ o̱faˈ quiáˈˉ i̱ jiémˈˋ é?

35 Jo̱baˈ canaangˋ Lii˜ jmaˈrˊ júuˆ i̱ dseañʉˈˋ do e cuaiñ˜ quiáˈˉ Jesús guǿngˈˋ e féˈˋ e fɨˊ ni˜ jiˋ lɨ˜ ɨiñˈˊ do; jo̱ ngɨ́ˋ jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ quiáˈˉ jial láangˋ Jesús jaléngˈˋ dseaˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáiñˈˉ. 36 Jo̱ lajeeˇ teáaiñˈ˜ fɨˊ la do, co̱o̱ˋ caguilíimˉbre lɨ˜ seaˋ jmɨɨˋ, jo̱baˈ lalab cajíngˈˉ i̱ dseata˜ etiope do casɨ́ˈrˉ Lii˜:

—Lab seaˋ jmɨɨˋ e la. ¿Jሠcuǿøngˋ nisánˋn jmɨɨˋ, faa˜aaˈ?

37 Jo̱baˈ cañíiˋ Lii˜ quiáˈˉ i̱ dseañʉˈˋ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Song jáˈˉ lɨ́ɨnˈˋ e ngocángˋ oˈˊ júuˆ quiáˈˉ Jesús, cuǿømˋ nisánˈˋ jmɨɨˋ.

Jo̱baˈ cañíiˋ i̱ dseata˜ do:

—Jábˈˉ lɨ́ɨnˋn e i̱ Jesús do lɨ́ɨiñˊ i̱ Jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ camɨ́ɨngˈ˜ do.

38 Jo̱ dsifɨˊ ladob caquiʉˈˊ i̱ dseata˜ do ta˜ e caje̱ˊ e bǿøˈ˜ lɨ˜ dsíiñˈˆ do; jo̱ cajgáiñˉ e fɨˊ lɨ˜ seaˋ jmɨɨˋ do, jo̱ fɨˊ jo̱b caseáangˋ Lii˜ jmɨɨˋ i̱ dseata˜ do e laco̱ˈ cuøˊ li˜ e caˈuíiñˈˉ do dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. 39 Jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ uøøiñˋ fɨˊ dsíiˊ jmɨ́ˋ, jo̱ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéebˇ cacó̱ˉ quiáˈˉ Lii˜, jo̱ joˋ cangángˉguɨ i̱ dseata˜ do írˋ; jo̱ caˈíbˉtu̱iñˈ do fɨˊ iuuiñˉ, jo̱ dsíngˈˉ iáangˋ dsíirˊ cangáiñˈˉ fɨˊ góorˋ. 40 Jo̱ catɨˊ co̱o̱ˋ fɨɨˋ e siiˋ Azoto nicaguiéˉ Lii˜, jo̱ fɨˊ jo̱b canaaiñˋ ngɨrˊ fɨˊ laco̱o̱ˋ laco̱o̱ˋ fɨɨˋ e guiarˊ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ cartɨˊ caguiérˉ fɨˊ co̱o̱ˋ fɨɨˋ lɨ˜ siiˋ Cesarea.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes